Muhammed Reyşehri
Receb, 1403-21 Mayıs 1983
Mizan’ul Hikmet -1
1. Konu el-İsar Fedakârlık

    el-Bihar c. 74, s. 390, 28. Bölüm, et-Terahum…ve’s-Sıla ve’l-İsar ve’l-Muvasat ve ihya’ul Mümin
    Vesail’uş Şia c. 6, s. 299, 28. Bölüm, İstihbab’ul İsar ale’n-Nefs
    Vesail’uş Şia c. 11, s. 220, 32. Bölüm, Vücub-u İsar-i rızallah ala Heve’n-Nefs
    el-Bihar c. 70, s. 106, 48. Bölüm, İsar’ul Hak ale’l-Batıl

bak.
    et-Ticaret: 445. Bölüm
    ed-Dünya: 1236 ve 1238. Bölümler
    el-Heva: 4052. Bölüm

1. Bölüm
Fedakarlığın Fazileti

1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık yüceliklerin en üstünüdür.”
2.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık iyilerin huyudur.”
3.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en üstün ihsandır.”
4.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en güzel ihsan ve imanın en üstün mertebesidir.”
5.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık ihsanın doruğudur.”
6.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en şerefli ihsandır.”
7.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en şerefli bağıştır.”
8.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık bağışın en üstün mertebesi ve en faziletli huydur.”
9.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık, iyilerin karakteri ve hayırlıların huyudur.”
10.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en faziletli ibadet ve en yüce efendiliktir.”
11.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık zühdün süsüdür.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık fazilet, stokçuluk ise rezilliktir.”
13.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık en güzel ihsandan birisi sayılır.”
14.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En üstün cömertlik, fedakarlıktır.”
15.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yücelik için fedakarlık yeterlidir.”
16.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Diğer insanlara insafla, müminlere ise fedakarlıkla davran.”
17.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En üstün seçim/tercih fedakarlıkla süslenmektir.”
18.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nefisleri fedakarlığa zorlamak iyilerin huyundandır.”
19.    Hz. Musa (a.s) şöyle buyurdu: “Ya Rabbi! Bana Muhammed ve ümmetinin derecelerini göster.”O ise, “Ey Musa! Şüphesiz sen buna dayanamazsın. Ama sana kendisiyle sana ve tüm yaratıklarıma üstün kıldığım büyük ve yüce menzillerinden birini göstereceğim.”dedi. Ona göklerin melekutu (hakikati) zahir oldu. Musa o makama baktı, nurundan ve aziz ve celil olan Allah’a yakınlığından neredeyse ruhu bedeninden ayrılacaktı. Musa, “Yarabbi onu ne ile bu yüce mertebeye ulaştırdın?”dedi. O şöyle dedi: “Kullar arasından kendisine özgü kıldığım huy/ahlak sebebiyle. Bu huy ise fedakarlıktır. Ey Musa! Onlardan birisi bana gelir de ömrünün bir döneminde fedakarlık etmiş olursa, ben de onu hesaba çekmekten haya ederim ve onu cennetimde istediği yere yerleştiririm.”
bak. el-İnfak, 3946. Bölüm

2. Bölüm
Fedakarlığın Ahlaki Yüceliklerdeki Rolü

20.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yücelikler sadece iffet ve fedakarlıkla kemale erer.”
21.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yüceliklerin doruğu fedakarlıktır.”
22.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlık esnasında yüce insanların cevheri (değeri) belli olur.”
23.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlıkla, kerem sahibi adını almaya hak kazanılır.”
24.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakarlıkla hürler köle edilir.”
25.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nefsine tercih etmekle (fedakarlıkla), başkalarını kendine köle edebilirsin.”
bak. el-Hulk, 1110, 1111 ve 1119. Bölümler

3. Bölüm
Fedakarların Fazileti

Kur’an:
“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekemezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir.”
26.    İmam Sadık (a.s) kamil müminlerin nitelikleri hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar kolaylıkta ve zorlukta kardeşlere iyilik eden, zorluklarda başkalarını kendilerine tercih eden kimselerdir. Allah da onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar.”
27.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah az gelirli kimseleri (az gelirlerine rağmen) övmüş ve şöyle demiştir: “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar”
28.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İyilik çoklukla değildir. Şüphesiz bu yüzden aziz ve celil olan Allah kitabında şöyle buyurmuştur: “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar.”Allah böylesine tanıttığı kimseleri şüphesiz sever.”
29.    Ebu Basir şöyle diyor: “İmam Bakır veya İmam Sadık’tan birine, hangi sadaka daha üstündür?”dedim, şöyle buyurdular: “Az gelirlilerin verdiği…Aziz ve celil olan Allah’ın sözünü duymadın mı: “Kendilerine tercih ederler.”Burada bir fazilet görmüyor musun?”
30.    Ebu Hureyre şöyle diyor: “Resulullah’a (s.a.a) birisi geldi ve açlıktan şikayette bulundu. Resulullah (s.a.a) birini eşlerinin evlerine gönderdi. Onlar, “Sadece suyumuz var.”dediler. Resulullah (s.a.a), “Bu adamı kim bu gece ağırlar!”diye buyurdu. Ali b. Ebi Talib (a.s) “Ben onu ağırlarım ya Resulellah!”dedi. Fatıma’nın (a.s) yanına gidip ona şöyle dedi: “Ey Resulullah’ın kızı! Yiyecek olarak ne var?”Fatıma, “Sadece (bize yetecek) akşam yemeği var. Ama misafirimizi tercih ederiz.”dedi. Hz. Ali “Ey Muhammed’in kızı! Çocukları yatır, ışıkları söndür.”Sabah olunca Ali (a.s) Resulullah’ın (s.a.a) yanına vardı ve olayı kendisine bildirdi. Çok geçmeden “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”ayeti nazil oldu.”
31.    Ömer şöyle diyor: “Resulullah’ın (s.a.a) ashabından birisine bir koyun hediye edildi. O, “Falan kardeşim ve ailesi buna benden daha muhtaçtır.”dedi. O koyunu kendilerine gönderdi. O da o koyunu (aynı düşünceyle) bir başkasına gönderdi. Böylece (o koyun) yedi ev gezdi. Bilahare de aynı eve geri döndü. Bunun üzerine, “Kendilerine tercih ederler.”ayeti nazil oldu.”
32.    İmam Ali (a.s) Ömer b. Hattab öldükten sonra halka şöyle buyurmuştur: “Yemin ederek söyleyin, içinizde hakkında “Kendilerine tercih ederler.”ayetinin nazil olduğu benden başka biri var mıdır?”Hepsi, “Hayır!”dediler.”
33.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fatıma’nın (a.s) bir miktar arpası vardı. Arpadan helva yaptı. Hazırlanınca ve (yemek için) önüne koyunca o anda bir fakir çıka-geldi. Fakir, “Allah size merhamet etsin”dedi. Ali (a.s) kalktı ve yemeğin üçte birisini ona verdi. Çok geçmeden bir yetim geldi ve “Allah size merhamet etsin.”dedi. Ali (a.s) kalkıp diğer üçte birini de ona verdi. Sonra da bir esir geldi. Esir de, “Allah sizlere merhamet etsin.”dedi. Ali (a.s) kalan üçte birini de ona verdi. Böylece o yemekten hiç tatmadılar. Münezzeh olan Allah onlar hakkında ayetler indirdi. Bu ayetler aziz ve celil olan Allah için fedakarlık eden herkes için geçerlidir.”
34.    Aişe şöyle diyor: “Resulullah (s.a.a) dünyadan göçünceye kadar üç gün üst üste doymadı. İsteseydi doyasıya yerdi. Ama o (başkalarını) kendine tercih ederdi.”
35.    İmam Ali (a.s) Resulullah’ın yatağına yatınca Allah Cebrail ve Mikail’e şöyle vahyetti: “Ben aranızda kardeşlik bağını kurdum. (Sizleri kardeş kıldım.) Birinizin hayatını diğerinden uzun kıldım. Hayat hususunda hanginiz arkadaşını kendine tercih eder?”Her ikisi de hayatı (kendisi için) seçti. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu: “İkiniz de neden Ali b. Ebi Talib gibi olmadınız? Onunla Muhammed arasında da kardeşlik bağını kurdum. Ama Ali Muhammed’in yatağına yattı ve nefsini ona feda etti. Hayatı ona seçti.”Ardından Allah-u Teala şu ayeti  indirdi: “İnsanlar arasında, Allah’ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.”
bak. es-Sadaka, 2229-2231. Bölümler ile el-İnfak, 3946. Bölüm

4. Bölüm
Fedakarlık Makamı

36.    Ebu Tufeyl şöyle diyor: Ali (a.s) bir elbise satın aldı. Ondan hoşlanınca tasaddukta bulundu ve şöyle buyurdu: “Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Her kim (başkalarını) nefsine tercih ederse, Allah da kıyamet günü ona cenneti tercih eder.”
37.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah’ın bir cenneti vardır. O cennete sadece üç kişiyi sokar: …Aziz ve celil olan Allah için mümin kardeşini kendine tercih eden kimseyi.”
38.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim başkasını nefsine tercih ederse “fazilet”adına layık olur. (gerçek fazilet sahibidir. )”
39.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim başkalarını kendine tercih ederse mürüvvete/mertliğe ulaşmış olur.”
40.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fedakar insanlar “A’raf”efradındandır.”
bak. el-Cennet, 566. Bölüm ve el-İnfak, 3944. Bölüm


more post like this