Ezan şöyle okunur :

ALLAH-UEKBER (4 defa)

EŞHEDU EN LAİLAHE İLLELLAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE E(LİYYEN WELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama okunması iyidir.-(2 defa)

HAYYE E(LE-S^ S^ALAH (2 defa)

HAYYE E(LE-L FELAH (2 defa)

HAYYE E(LE H^AYR-İL E(MEL (2 defa)

ALLAH-U EKBER (2 defa)

LA İLAHE İLLELLAH (2 defa)

İkâme

Ezandan sonra ikâmenin okunması da müstehap olup önemle vurgulanmıştır.

İkâme şöyle okunur :

ALLAH-U EKBER (2 defa)

EŞHEDU EN LA İLAHE İLLELLAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE E(LİYYEN WELİYYULLAH -Bu, ikâmenin bir parçası değildir ama okunması iyidir- (2 defa)

HAYYE E(LE-S^ S^ALAH (2 defa)

HAYYE E(LE-L FELAH (2 defa)

HAYYE E(LE H^AYRİL E(MEL (2 defa)

K,AD K,AMET-İS^ S^ALAH (2 defa)

ALLAH-U EKBER (2 defa)

LA İLAHE İLLELLAH (1 defa)

Ezan ve ikâmeyi okuduktan sonra şu ameller yapılmalıdır:

1-Niyet:

Namaza başlarken alemlerin rabbinin emrini yerine getirmek ve O’na yaklaşmak için namaz kıldığına niyet etmek ve ne yaptığının farkında olmaktır.

Örneğin kalbinde, “Edâ olarak üzerime farz olan öğle veya ikindi ve … namazını kurbeten ilellah (Allah’a yakınlık için) kılıyorum” diye niyet eder veya diliyle bunu söyler.

2-Tekbiret-ul İhram:

Niyetten sonra “ALLAH-U EKBER” demekle takbiret-ul ihram getirilir. Takbir getirirken beden sukünet halinde olmalıdır ve 1. şekilde olduğu gibi takbir getirirken elleri kulakların hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.

3- Kıyam halinde (ayakta) Fatiha

suresi ve peşinden Kur’an’dan herhangi bir sure örneğin ihlas suresi tam olarak okunur. 2. şekilde olduğu gibi. Buna kıraat denir.

Fatiha Sûresi

– BİSMİLLAHİRREHMANİRREHÎM

– ELHEMDU LİLLAHİ REBBİL E(LEMÎN

– ERREHMANİRREHÎM

– MALİKİ YEWMİDDÎN

– İYYAKE NE’BUDU WE İYYAKE NESTEÎN

– İHDİNE’S^-S^İRAT(-EL MUSTEK,ÎM

-S^İRAT(ELLEZ’ÎNE EN’E(MTE E(LEYHİM G.EYRİL MEG.Z.UBİ E(LEYHİM WELEZ.Z.ÂLLÎN
Tercümesi:

– Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

– Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.

– (O) Rahman ve Rahimdir.

– Cezâ ve mükâfat gününün sahibidir.

– Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

– Bizi doğru yola hidayet et.

– Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.

İhlas Sûresi

BİSMİLLAHİRREHMANİRREHİM.

– K,UL HUWELLAHU EHED.

– ELLAH-US^ S^EMED.

– LEM YELİD WE LEM YÛLED.

– WE LEM YEKUN LEHU KUFUWEN EHED
Tercümesi:

– De ki: Allah birdir.

– Allah ihtiyaçsızdır. (Ve her şey O’na muhtaçtır.)

– Doğurmaz ve doğmamıştır.

– Ve O’nun bir benzeri yoktur.

Kıraatla ilgili Bazı Hükümler

Namazın birinci ve ikinci rekatında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sureyi tam olarak okumak farzdır. Üçüncü ve dördüncü rekatta ise yalnız Fatiha suresini okuyabileceği gibi tesbihat-i erbaa’yı da okuyabilir.

Harf ve harekeleri doğru bir şekilde talaffuz edebilmek için kıraatı sahih bir şekilde öğrenmek gereklidir.

Namaz kılan erkekse öğle ve ikindi namazlarında Fatiha ve sureyi sessiz, sabah, akşam ve yatsı namazlarında ise sesli okuması farzdır. Ama eğer namaz kılan kadın ise sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilir.

Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okursa sakıncası yoktur.

Tesbihat-ı erbaa, tesbihat-ı erbaa’nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.

Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekatta “besmele”yi sesli okumak müstehabtır.

“Fil” suresiyle “Kureyş” suresi ve “Duha” suresiyle “Elem Neşreh” suresi bir sure sayılır.

4- Fatiha ve sure okunduktan sonra 3. şekilde olduğu gibi rükua gidilerek “SUBHANE RABBİYEL E(Z(ÎM-İ WE Bİ-HAMDİH” (Yüce Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim) veya en az üç defa “SUBHANELLAH” (Allah münezzehtir) söylenilir.

Daha sonra 4. şekilde olduğu gibi doğrulup ayakta durarak, secdeye gitmeden önce ”SEMİE(LLAH-U Lİ-MEN HAMİDEH” (Yani: Allah, O’na hamd edenin senasını kabul buyursun,) zikri okunur.

Rüku İle İlgili Bazı Hükümler

Namazın her rekatında bir defa rüku yapılmalıdır.

Rükuda, eller dizlere ulaşıncaya kadar eğilmek gerekir.

Rüku zikri okunduğunda beden hareketsiz olmalıdır.

Secdeye gitmeden önce rükudan kalkıp tamamen doğrulmak gerekir.

Rükudan tam olarak doğrulduktan sonra “SEMİE(LLAH-U LİMEN HAMİDEH” demek müstehaptır.

5- Rükudan sonra secdeye varılır ve yedi uzuv (alın, el içleri, diz kapakları ve ayakların baş parmakları)

5. şekilde olduğu gibi yere bırakıldıktan sonra “SUBHANE RABBİYEL E(’LA WE Bİ-HAMDİH” (Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim) zikri veya en az üç defa “SUBHANELLAH” (Allah münezzehtir) söylenir. Daha sonra 6. şekilde olduğu gibi başı secdeden kaldırarak oturulur.

6- İkinci secdeye gidilerek birinci secdede söylenenler tekrarlanır. 7.ve 8. şekillerde olduğu gibi.

Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları

1- Üzerine secde edilen şey toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilip giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.

2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.

3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.
Secde ile ilgili Bazı Hükümler

Namazın her rekatında iki secde yerine getirilmelidir.

Secdede yedi uzvun (alın, iki elin içi, diz kapakları, ayakların baş parmaklarının uçları) yere temas etmelidir.

Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa sakıncası yoktur.

Secde halinde beden hareketsiz olmalıdır.

İki secde arasında tam olarak oturmak gerekir.

Secdeye giderken ve secdeden doğrulduktan sonra tekbir getirmek (ALLAH-U EKBER) demek müstehaptır.

7- Birinci rekatın ikinci secdesinden sonra ayağa kalkıp Fatiha ve bir sure okunur, daha sonra 9. şekilde olduğu gibi kunut tutulur.

Kunut Duası

Kunut, namazın ikinci rekatında, rükua gitmeden önce yerine getirilmesi önemle vurgulanan müstehaplardandır. Namaz kılan kunutta Allah’ı zikrederek dünya ve ahiretle ilgili istek ve hacetlerini dile getirip dua eder ve Yüce Allah’tan günahlarının bağışlanmasını diler;

kunutta mümin kardeşler hakkında her türlü hayır dua da bulunabilir ve özellikle kunutta Kur’an-i Kerim’de yer alan veya Peygamber ve Ehl- Beyt İmamlarından nakledilen duaları okuyabilir.

Örneğin şu dualar kunutta okunabilir:

“RABBENA LA TUZİG. K,ULÛBENA BA’DE İZ’ HEDEYTENA WE HEB LENA MİN LEDUNKE RAHMETEN İNNEKE ENTEL WEHHAB”

(Âl-i İmran-8)

Tercümesi: Rabbimiz, bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma ve kendi katından bize rahmet bağışla şüphe yok ki sen fazlasıyla bağışta bulunansın.

Veya:

“RABBENA ATİNA FİDDUNYA HASENETEN

WE FİL AH^İRET-İ HASENETEN

WE K,İNA E(ZABEN-NAR”

(Bakara-201)

Tercümesi: Rabbimiz dünyada da bize iyilik ve güzellik ver; ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.

8- Kunuttan sonra birinci rekatta olduğu gibi rükua gidilir ve peşinden iki secde yapılır. İki secdeden sonra 10. şekilde gösterildiği gibi oturulur ve teşehhüt okunur; teşehhüt şöyledir:

EŞHEDU EN LA İLAHE İLLELLAH WEHDEHÛ LA ŞERÎKE LEH WE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN E(BDUHU WE RASÛLUH

ALLAHUMME S^ALLİ E(LA MUHAMMEDİN WE ÂL-İ MUHAMMED.

Tercümesi: Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet gönder.

Teşehhüt İle İlgili Bazı Hükümler:

Namazın ikinci rekatında ve son rekatında iki secdeden sonra teşehhüt okumak farzdır.

Teşehhütte, sağ ayağın üst kısmı sol ayağın içine gelecek şekilde sol bacak üzerinde oturmak müstehaptır.

Teşehhütten önce EL-HAMDULİLLAH veya BİSMİLLAHİ WE BİLLAH WEL HAMDULİLLAH WE H^AYRUL ESMAİ LİLLAH. demek ve teşehhütten sonra WE TAK,ABBEL ŞEFAE(TEHU WERFE( DERECETEH. demek müstehaptır.

9- Kıldığı namaz iki rekatlı namaz ise teşehhütten sonra, 12. şekilde (sonraki bölümde) açıklandığı üzere namazın selamı okunarak namaz bitirilir; ama kıldığı namaz üç veya dört rekatlı namaz ise 11. şekilde olduğu gibi ayağa kalkılır ve.üç defa tesbihat-ı arbea okunur.

Tesbihat-ı arbaa şöyledir:

“SUBHANELLAHİ WELHAMDU LİLLAHİ

WE LA İLAHE İLLELLAHU WELLAHU EKBER”

Tercümesi: Münezzehtir Allah.

Bütün hamdlar O’nadır.

Ve Allah’tan başka ilah yoktur.

Ve Allah en yücedir.

1-Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında rükua varılmadan önce üç kere tesbihat-ı erbaa okunmalıdır.

2-Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı arbaa yerine yalnız Fatıha suresini de okumak caizdir.

3-Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı arbaa veya Fatıha suresini sessiz okumak farzdır.

10- Tesbihattan sonra rükua gidilir ve iki secde yapılır. Daha sonra dördüncü rekat için ayağa kalkılır ve üçüncü rekattaki ameller aynen tekrarlanır. Sonra teşehhüt için oturulur ve teşehhüt okunduktan sonra namazın selamı okunur. Selam şöyledir:

“ES-SELAMU E(LEYKE EYYUHENNEBİYYU WE RAHMETULLAHİ WE BEREKATUH ES-SELAMU E(LEYNA WE E(LA İBADİLLAH-İS^ S^ALİHÎN.” “ES-SELAMU E(LEYKUM WE RAHMETULLAHİ WE BEREKATUH.” (12. şekilde olduğu gibi.)

Tercümesi: Selam olsun sana ey peygamber ve Allah’ın rahmet ve bereketi sana olsun.

Selam olsun bize ve Allah’ın salih kullarına.

Selam olsun size ve Allah’ın rahmet ve bereketi size olsun.


more post like this