Orijinal Adı:
Çehel Çırağ-ı Hüseynî
-İmam Hüseyin’in (as) buyruklarından seçme kırk hadis-

İÇİNDEKİLER

Hüseynî Mesaj    7
1- Kullukta Müstağnî Olmak    10
2- Hürlerin İbadeti    10
3- Itrat -Soy- Kimdir?    11
4- Ehl-i Beyt’i -sa- Sevmek    11
5- Masum İmamlar    11
6- Devlete Layık Olan Biziz    12
7- Liderlik Şartları    12
8- Devletin Amacı    13
9- Yöneticide Beğenilmeyen Sıfat    13
10- Alimlerin Sorumluluk ve Konumu    13
11- Amellerin İyi ve Kötü Yüzleri    14
12- Mümini Sevindirmek ve Neşelendirmek    14
13- İyi Amelin Ödülü    14
14- Dinin Dünyaya Alet Edilmesi    15
15- Zulümden Sakın    15
16- Günahkârların Mahrumiyeti    16
17- Düşkünlere Yardım    16
18- Nimetin Şükrü Olarak İyilik Etmek    16
19- Onur Kırmamak    16
20- Din Nimettir    17
21- Onur İçin En İyi Mal    17
22- İhsan ve Bağış Yağmuru    17
23- Cömertlik ve Cimrilik    17
24- İnsanca Onurlu Olmak    18
25- Hür İnsanların Ölümü    18
26- Müminle Münafığın Farkı    18
27- Nimetin Kadrini Bilmemek    19
28- Cennete Doğru Yarış    19
29- Önce Selam Verilir    19
30- Bir Ahlak Dersi    19
31- Gıybetin Cezası    20
32-Dünyanın Çabucak Geçici Gölgesi    20
33- Hür Yaradılışlı Olmak    20
34- Allah’tan Yardım İstemek    21
35- İmam Hüseyin’in -s- Yârenlerinin Fazileti    21
36- Dünya ve Ahiret    22
37- Ölümün Hakikati    22
38- Şehadet Saadeti    23
39- Aşura Günü İmam Hüseyin’in -s- İrticalen
Okuduğu Şiir    23
40- Şehadete Koşmak    24

Bismillahirrahmanirrahiym

Hz. İbrahim -as- o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da gi-derken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: “Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!”
Bu duanın kabul olunduğunun en bariz de-lili hz. Halil İbrahim’le -as- Zebihullah* İs-mail’in -as- temiz soyu olan hz. Peygamber-i Ekrem’le -sav- onun mübarek Ehl-i Beyt’ine karşı bugün insanlığın beslediği sevgi ve say-gıdır. Bu temiz soyu yeryüzünden kaldırmaya çalışan gaspçı katillerin bütün çabalarına rağ-men ne hz. Resulullah’ın -sav- ne de onun mu-tahhar soyunun sevgisi insanoğlunun yüreğin-den kazınmamıştır asla. O yüce hazretin mübarek Ehl-i Beyt’i arasında hz. İmam Hüseyin bin Ali’nin apayrı bir yeri olduğu muhakkak. Nitekim Hak Teala hazretleri onun sevgisini bütün müminlerin kalbine yerleştirmiş, onun adını yerin ve göğün süsü kılmış, meleklerden cinlere ve insanlara varıncaya kadar bütün varlık âleminin kalbini Hüseyn’in -as- aşkıyla tutuşturmuş ve yüce Resulü’nün -sav- diliyle “Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir” buyurmuştur. Hz. Hüseyin -as- gerçek anlamda bir kahramanlık sembolü ve gerçek anlamda bir iman timsalidir; cesaret ve yiğitliği kadar mazlumdur da aynı zamanda… Onun bilfiil “Allah’a kurban” olması karşısında Hak Teala hazretleri onun sevgisini bütün müminlerin yüreğine aşılamış, iman sahibi her kalbi Hüseynî nurla coşturup cuş-u huruşa getirmiştir.
İslam ümmeti arasında İmam Hüseyn’i bilmeyen, şehidler efendisi “Seyyiduşşuheda” hakkındaki hadisleri duymayan ve onun fazi-letlerinden bîhaber olan bir tek mümine rastlayabilmek mümkün değildir. Sünnisiyle, şiisiyle tüm islâmi kaynaklar hz. Hüseyin’in -as- fazilet ve nadide kişiliğini tasvir eden hadislerle doludur:
Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel kendi senediyle Ebi Sâbit’ten naklen Cabir’in şöyle dediğini rivayet eder: Ali’nin küçük oğlu Hüseyin camiye girdi, bu sırada hz. Resulullah -sav- onu göstererek şöyle buyurdular:
“Cennet gençlerinin efendisini görmek is-teyen, Hüseyin’e baksın!”
Yine İbni Kesir, Tirmizi ve diğer tanınmış ehl-i sünnet kaynaklarında hz. Resulullah’ın -sav- “Hüseyin benden, ben Hüseyindenim; Al-lah Teala Hüseyn’i seveni sever. Hüseyin, re-sullerin temiz evlatlarından olup hayrın ve sa-adetin öncüsü, sancaktarıdır” buyurduğu ge-çer.
İbni Hacer Askalani şöyle der: “Abdullah bin Ömer, Kâ’be duvarının gölgesinde otur-muştu; bu sırada hz. Hüseyin bin Ali -s- çıka-geldi, Abdullah o hazreti görür görmez “İşte bu insan bugün gökler ehli nezdinde yer ehlinin en sevgili insanıdır” dedi .
Evet; Alioğlu Hüseyin o yüce kişiliği ve her insanı büyüleyen o çarpıcı karakteriyle; insanoğlunu zillet ve zulümden kurtarıp hürriyetin ne olduğunu ve gerçek bir hürriyet mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini kendisinin ve en azizlerinin canı ve esareti pahasına öğrettiği için elbette ki insanlığa örnek olacak ve zulme boyun eğmek istemeyenler kıyamete değin onun izinde yürüyerek şeref ve kurtuluşu tadabileceklerdir.
Hüseynî Mesaj
Hüseyn’in sözü ve eylemi, uçsuz bucaksız ilahî rahmetin deryasından coşan bir pınar ve velayet çeşmesinin billur suyundan bir örnek-tir:
Hakka susayanlara… İrfan, takva, ilahi aşk, sadakat ve vefakarlık tutkunlarına… Onun mesajı hürriyet, insanca ve şerefle yaşamak, hidayet, sevgi, kahramanlık ve insanın büyüklüğüdür. Müslümanlara nasıl yaşamak, nasıl ölmek, nasıl sevmek, Allah’a nasıl teslim olmak ve zalimin karşısına nasıl dikilmek gerektiğini bilfiil öğreten bir hayat ve şehadet timsalidir Hüseyn!..
İnsanlık ve manevi değerlerin pula satıldı-ğı ve insanların ülkü ve ideallerinden soyutla-narak basit, amaçsız ve değersiz mahlukatlar şeklinde köleleştirildiği günümüz dünyasının sadakat ve yiğitlik hasretiyle kavrulan atmosferinde İmam Hüseyn’in -as- yolu insanoğlu için sönmeyen bir meşale ve bu amansız fırtınalar arasında limana mutlaka selametle varacak nâdide bir kurtuluş gemisidir.
Bu şeref ve vefâ zemzemi, asırlarca insanlığın susuzluğunu gidermiş, yozlaşmayı önlemiş insânî hayat ve gayeyi en mükemmel tabirlerle yorumlayabilmiş, hak ve hakikat aşıklarının “neden”ler ve “nasıl”lar arasında şaşkına uğrayıp yollarını yitirmelerini önlemiş, eşi emsali bulunmayan “Kerbelâ” ve “Aşura”sıyla insanlık tarihinde sönmeyecek bir nuru yalımlandırıp şeref ve izzet semalarında parlaklığıyla herkese “kılavuz” kesilen bir yıldız yaratmıştır.
Tüm kainatın yaradılış gayesi ve varlık sebebi olan hz. Resulullah’ın -sav- mübarek ve mutahhar soyu ve ilim şehrinin kapısı, Allah’ın arslanı Aliyy-i Murtaza’yla -sa-, Ebrâr Ayetleri ve Kevser Suresi’nin şanlı mazharı dünya ve ahiret kadınlarının ulusu hz. Fatımâ-ı Zehrâ selamullah aleyhâ’nın canlarının usaresi olan cennet gençlerinin efendisi Hüseyn-i Şehid’in mübarek söz ve konuşmalarından derlenen bazı vecizeleri bu küçük kitapçıkta sizlere sunmak istedik.
Ola ki, Rahman’ın lütfu ve keremiyle, sa-mimi gönüllere en besleyici gıda kesilir de müminlerin Hakk’ın rızasına nail olmayı öğ-renmeleri yolunda bir rahmet bulutu oluşturur ve O’nun cennetine açılan bir “Hüseynî kapı” nasip eder has kullarına…
Cennet gençlerinin efendisi hz. İmam Hü-seyin’in -sav- mübarek doğum günü olan Şa-ban ayının 3. gününde kaleme alınan bu eserde o büyük insanın vecize ve hadislerinden kırkını biraraya getirerek “Hüseynî Meram” ve “Hüseynî yol”un vurgunlarının hayır dualarını kazanmayı ve böylece Hak Tealâ’nın rızasına nail olmayı umduk; Hak indinde makbul ve Hakk’ın kulları için hayırlara vesile olur inşaallah.
Çaba bizden, tevfik Allah’tandır.

Hz. İmam Hüseyin Kültür Kurumu -Muhammed Taki Rehber / Hk. 1418- Şaban

-*-

Bismillahirrahmanirrahiym

1- Kullukta Müstağnî Olmak
İmam Hüseyin bin Ali -sa- bir konuşma-sında “Ey insanlar” buyurdu, “Adı yüce Allah Teala hazretleri kullarını sırf O’nu bilip tanı-maları için yaratmıştır; O’nu tanıyınca O’na ibadet edilir ve O’na kullukta bulunulur; O’na kulluk edense O’ndan başkasına kulluk etmek-ten müstağni olur” (İlel’uşşerâye c:1 s: 9)
2- Hürlerin İbadeti
Kimileri hırs ve tamahlarını tatmin -cennet- umuduyla Allah’a kulluk ederler; bu tür kulluk, tüccar sıfatlı insanların kulluğudur; kimiyse korkudan -cehennem- Allah’a kulluk eder ki bu da köle sıfatlıların kulluğudur; kimi insanlar nimetlerinin şükrünü edâ edebilmek amacıyla Allah’a kulluk ederler, işte bu hür insanların ibadeti, hürlerin kulluğudur ki kulluğun en iyi şeklidir. (Tuhef’ul Uguul, 246)
3- Itrat -Soy- Kimdir?
İmam Sadık -s- babası ve ceddi vasıtasıyla hz. İmam Hüseyin’den -s- şöyle nakleder: Müminlerin emiri hz. İmam Ali’den -s- “Hz. Resulullah’ın -sav- “aranızda iki ağır ve paha biçilmez emanet bırakıyorum, biri Allah’ın kitabı ve diğeri ıtratım -soyum- olan Ehl-i Beyt’imdir” hadisinde buyurmuştur olduğu ıtrat ve Ehl-i Beyt kimdir?” diye sorduklarında hz. Ali -s- şöyle buyurdu: “Ben, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin’in soyundan gelecek 9 imamdır ki onların dokuzuncusu kıyam eden “kaim”dir. Kevser havuzu kenarında Allah’ın Resulüne kavuşuncaya kadar onlar Allah’ın kitabından, Allah’ın kitabı da onlardan ayrılmaz asla!” (Muntahab’ul Eser, 92, Bihar’ul Envar’dan naklen)
4- Ehl-i Beyt’i -sa- Sevmek
Bizi sevmeyi vazife bilin; zira bizi seviyor olarak Allah’ın huzuruna çıkacak olanlar bizim şefaatimize nail olacaklardır” (Fusul’ul Muhimme, 1185, Edeb’ul Hüseyn, 135)
5- Masum İmamlar
Zeyd, babası İmam Zeyn’ul Abidin’den, o da babası İmam Hüseyin’den şöyle nakleder: Hz. Resulullah -sav- “Ey Hüseyin!” buyurdu-lar, “Sen imamsın, imam kardeşi, imam oğlu-sun; senin soyundan 9 masum imam gelecektir ki dokuzuncuları onların Mehdi’sidir. Ne mutlu onları sevene ve yazıklar olsun onlara düşmanlık edene!” (Muntahab’ul Eser, 94)
6- Devlete Layık Olan Biziz
İmam Hüseyin -sa- hazretleri Hür Bin Ye-zid Riyahi ve onun adamlarıyla görüştüğünde ilkindi namazından sonra okuduğu hutbenin bir yerinde şöyle buyurdu: Ey insanlar! Al-lah’tan korkar da hak sahibini tanırsanız Allah Teala sizden daha ziyade hoşnut olur. Biz Mu-hammedoğulları bu hususta -yönetim- velayette bulunma konusunda hakketmedikleri bir şeyi iddia eden ve sizlere düşmanca davranıp zulümde bulunan kimselerden daha layığızdır! (İrşad-u Müfid, 205)
7- Liderlik Şartları
İmam Hüseyin -sa- kendisini Irak’a davet eden Kufe halkının mektuplarına yazdığı ce-vapta şöyle diyordu: Canım üzere yemin ede-rim ki Allah’ın kitabıyla hükmeden, adaleti sağlamak için davranan, Allah’ın dinine bağlı kalıp kendisini O’nun hüküm ve emirleri çer-çevesinde sorumlu gören kimseden başkası İmam, rehber ve lider olmaya layık değildir. (İrşad-u Müfid, 183).
8- Devletin Amacı
Allah’ım! Sen de bilirsin ki bizim bu kı-yam ve hareketimiz saltanat hevesiyle veya dünya malına düşkünlüğümüz dolayısıyla de-ğildir; bilakis, amacımız senin dininin ayet ve işaretlerini diriltip egemen kılmak ve sana ait olan şu yeryüzünü ıslah edip her yerde huzur ve güvenliği sağlamak ve böylece zulme uğra-yan kullarının zalimlerin şerrinden kurtulması ve senin farzlarının, sünnetlerinin ve emirleri-nin uygulanmasına vesile olmaktır. (Tuhef’ul Ukuul, 243).
9- Yöneticide Beğenilmeyen Sıfat
Bir yöneticinin en kötü özelliği düşman-dan korkmak, zayıflara karşı acımasız davran-mak, bağış ve ihsanda bulunmanın gerekli ol-duğu zamanlarda cimrilik göstermektir. (Edeb’ul Hüseyin -s- Menakıb’dan naklen s: 68)
10- Alimlerin Sorumluluk ve Konu-mu
İnsanların yönetim ve idaresiyle din hü-kümlerinin icrası, Allah’ın dinini bilen ve O’nun helal ve haramına uyma konusunda gü-venilir olan din alimlerine bırakılmalıdır. (Tuhef’ul Ukuul, 242)
11- Amellerin İyi ve Kötü Yüzleri
Biliniz ki iyi amel övgü ve ödüle layıktır. İyi amelin gerçek yüzünü görebilseydiniz onu, bakışları insana neşe ve ferahlık veren güzel yüzlü biri olarak görürdünüz. Eğer kötü ameli gereğince zihninizde canlandırabilmeniz mümkün olsaydı, insanda nefret ve tiksinti uyandıran tahammül edilemez derecede çirkin birini görürdünüz. (Keşf’ul Ğumme c: 2 s: 242)
12- Mümini Sevindirmek ve Neşe-lendirmek
Hz. Resulullah’ın -sav- şu sözü benim için ispatlanmış durumdadır: “Namazdan sonra amellerin en hayırlı olanı, günah olmayan bir şekilde mümini sevindirmek ve neşelenmesini -mesrur olmasını- sağlamaktır.” (Bihar’ul En-vâr 44/ 192)
13- İyi Amelin Ödülü
Enes bin Malik şöyle der: İmam Hüseyin efendimizin -s- huzurlarındaydım. Bu sırada içeriye bir keniz girdi ve o hazrete bir demet çiçek takdim etti. İmam onun bu davranışını hemen ödüllendirerek “Seni Allah yolunda azad ettim, artık hürsün” buyurdular. Bunun üzerine ben hayretle “Efendim” dedim, “Bir demet gül karşılığında bir kenizi âzad mı edi-yorsunuz?!” diye sorunca imam “Allah Teala bizi böyle eğitip terbiye etmiştir” buyurdular, “Rabbimiz, size saygı gösteren birine siz daha fazla saygılı olunuz, buyurmuştur. O kenizin bana hediye ettiği gülden daha iyisi, onun hür-riyetiydi. (Keşf’ul Ğumme 2/243 ve Bihar 44/195)
14- Dinin Dünyaya Alet Edilmesi
Farazdak şöyle anlatır: Kufe dönüşünde, yolda hz. Hüseyin bin Ali’ye -s- rastladım “Ya Eba Firas, Kufe’den ne haber?” diye sordu “Kalpleri sizinle, ama kılıçları Emevilerin hizmetinde!” dedim, “Doğru söylersin!” bu-yurdular ve şöyle eklediler: “İnsanlar dünyanın kölesidirler, dinleri ise sadece dillerinde bir oyuncaktır. Dinleri dünyalarına yaradığı sürece dindardırlar; ama iş sınanmaya gelince gerçek dindarların çok az olduğunu görürsün!” (Keşf’ul Ğumme 2/244, Tuhef’ul Ukuul, 250)
15- Zulümden Sakın
İmam Hüseyin -s- oğlu Ali’ye -s- şöyle buyurdu: “Oğlum! Allah’tan başka yardımcısı olmayan birine zulmetmekten sakın!” (Tuhef’ ul Ukuul, 251)
16- Günahkârların Mahrumiyeti
Allah’ın haram ve günah kıldığı bir gaye-nin peşinde olan ümid ettiği şeyi kaybeder ve korktuğu şey çabucak başına gelir. (Ae, 253)
17- Düşkünlere Yardım
Bir müminin sıkıntısını gideren birinden Allah Teala, dünya ve ahiretin sıkıntılarını gi-derir; iyilik edene Allah iyilik eder, Allah iyilik edenleri sever. (Keşf’ul Ğumme, 2/242)
18- Nimetin Şükrü Olarak İyilik Etmek
İnsanların size ihtiyaç duyması, Allah’ın size verdiği nimetlerden biridir, o halde size verilen nimetlerin kadrini bilmezlik etmeyin ve size gelen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderin ki nimetinizi azaba dönüştürmüş olmayasınız! (Ae 2/244)
19- Onur Kırmamak
Size bir ihtiyacını söyleyip el açan biri, böylece onurunu size takdim ediyor demektir; o halde siz de kendi onurunuza saygılı davra-nın ve onun ihtiyacını giderin. (Ae 2/208 ve Bihar 44/196)
20- Din Nimettir
Birisi, hz. İmam Hüseyin’den -s- “Onlara Rabbinin nimetini söyle…” ayetinin anlamını sordu, hazret şöyle buyurdular: “Buradaki emir Allah Tealâ’nın kuluna dininde hediye ettiği ve dini vasıtasıyla lütuf buyurduğu nimeti anlatıp söylemesidir.” (Tuhef’ul Ukuul, 251)
21- Onur İçin En İyi Mal
Şairlere niçin para verdiği sorulduğunda “En iyi mal, insanın onurunun korunmasına vesile olan maldır” buyurdular (Keşf. 2/243)
22- İhsan ve Bağış Yağmuru
Adamın biri “Layık olmayan birine yapılacak bir yardım ve bağış, boşa gider” deyince, orada bulunan hz. İmam Hüseyin -s- “Öyle değildir” buyurdular, “İyilik ve ihsan dediğin sağanak yağmur gibi yağmalı, iyiler de kötüler de ondan faydalanabilmelidir” (Tuhef’ul Ukuul, 250)
23- Cömertlik ve Cimrilik
Hz. İmam Hüseyin -s- bir şiirinde şöyle der: Dünya sana bağışta bulunduğunda, feleğin çarkı tersine dönmeden sen de herkese bağışta bulun hemen. Çünkü dünya sana cömertlik ederse -eline mal mülk geçerse- cömertlik ve bağışta bulunman onu azaltmaz; dünya senden yüz çevirecek olursa, o zaman da cimrilik ve elisıkı olmak bunu engelleyemez (Edeb’ul Hüseyn s: 16, Menâkıb’dan naklen)
24- İnsanca Onurlu Olmak
Âşura günü Kays bin Eş’as “Yezid’in emrine teslim ol” deyince İmam -s- “Allah’a yemin ederim ki” buyurdular. “Aşağılık onursuz insanlar gibi davranıp size biat etmeyeceğim asla; korkak köleler gibi er meydanından kaçmam ben!” (İrşad-ı Müfid, 216)
25- Hür İnsanların Ölümü
Ölümden korkmak bana yakışmaz! Hakkı diriltmek ve izzete kavuşmasını sağlamak yo-lunda ölüm ne kadar da kolaydır gerçekten. İzzet ve şeref uğruna ölmek, ölümsüz bir hayata kavuşmaktır; zilletle ve şerefsizce bir hayat ise mutlak ölümden başka şey değildir. (Edeb’ul Hüseyn, 159, İhkâk’ul Hak’tan naklen)
26- Müminle Münafığın Farkı
Özür dileyeceğin bir şeyi yapma; zira mü-min kötü bir şey yapmaz ve bu nedenledir ki özür de dilemez; ama münafık her gün kötülük eder ve bu kötülüğü için özür diler. (Tuhef’ul Ukuul: 253)
27- Nimetin Kadrini Bilmemek
“İstidrac” nimet içinde azap demektir. Her nevi kötülük ve zulümden beri olan Allah Teala hazretleri bir kuluna nimetler verir de o kul bu nimetlerin şükrünü eda etmekten mahrum olursa “istidrac”da demektir. (Ae, 250)
28- Cennete Doğru Yarış
Ceddim Resulullah -sav-‘ın şöyle buyur-duğuna şahid oldum: İki kişi arasında anlaş-mazlık ve küskünlük doğar da biri diğerinden önce davranıp ötekinin gönlünü alırsa, cennete doğru yarışta öne geçmiş demektir. (Fusul’ul Mühimme, 186)
29- Önce Selam Verilir
Adamın biri İmam Hüseyin’i -sa- görünce “Nasılsınız efendim? Sağlık ve afiyet içindesinizdir inşaallah?” diye söze başladı. İmam “Söze başlamadan önce selam verilir, Allah sana sağlık ve afiyet versin inşaallah” buyurdu ve yanındakilere dönüp “Selam vermeyinceye kadar kimseye sizinle konuşma izni vermeyin” diye ekledi. (Tuhef’ul Ukuul, 250)
30- Bir Ahlak Dersi
Ey insanlar! Bağış ve ihsanda bulunan onur ve saygınlık kazanır; cimrilik eden kendisini aşağılık hale getirir. İnsanların en cömerdi hiçbir karşılık beklemeden verip bağışta bulunandır; affı en yüce insan, güçlü ve üstün olduğu zaman affedebilen insandır. En fazla sıla-i rahimde bulunan -tanıdıklarına uğrayıp hallerini soran- kimse, onunla ilişkisini kesenlere uğrayıp hallerini soran kimsedir.(Keşf’ul Ğumme, 2/242)
31- Gıybetin Cezası
İmam’ın yanında birisi gıybette bulunup birini çekiştirdi, bunun üzerine İmam “Gıybeti bırak” buyurdu, “Çünkü gıybet, cehennem ate-şinin köpeklerinin gıdasıdır” (Tuhef’il Ukuul, 250)
32-Dünyanın Çabucak Geçici Gölgesi
Bir vaaz sırasında, kendisine ait olan şu şiiri okudu: “Ey dünya zevkine alışanlar! Bunlar kalıcı değildir asla! Kalıcı olmayan bir gölgeye güvenmek aptallık edip oyuna gelmektir elbet!” (Edeb’ul Hüseyn, 15- Menakıb’dan nak-len)
33- Hür Yaradılışlı Olmak
Aşura günü Yezid orduları çadırlara saldı-rıp da hz. İmam Hüseyin’le -s- çadırların arasını kesince “yazıklar olsun size ey Ebu Süfyan soyunun yandaşları!” diye haykırdı, “Dininiz yoksa ve ahiret azabından korkmuyorsanız dünyanızda mert ve hür tıynetli olun bari! Sizin savaşınız benimle; kadınlarla çocuklardan ne istiyorsunuz?!” (El-Luhuf, 70 ve: Edeb’ul Hüseyn, 162)
34- Allah’tan Yardım İstemek
Sıkıntıya düştüğünde insanlara el açma; rızkları bölüştürüş paylaştıran Allah Teala’dan başkasından rızk isteme. Ömrün yeter de do-ğudan batıya tüm dünyayı gezebilecek olursan; bizatihi mutlu veya mutsuz kimsenin var olmadığını görürsün -yani mutluluk ve bedbahtlık Allah’ın elindedir ve her ikisine de nasıl ulaşılacağını insanoğluna Allah öğretmiştir- (El-Fusul’ul Müh., 188.)
35- İmam Hüseyin’in -s- Yârenleri-nin Fazileti
Hz. İmam Hüseyin’in Aşura gecesi ashabı ve yârenlerine yaptığı konuşmadan: Rabbimi, övgülerin en güzeliyle över, hamdların en iyi-siyle hamdederim O’na. Rahatlıkta da, sıkıntı-da da hamdederim O’na. Ya Rabbi” Bizi nü-buvvetle şereflendirdiğin için şükürler olsun sana! Kur’an’la eğitip yetiştirdiğin, Kur’an’ı öğrettiğin, dininin fıkhına alim kıldığın; bize kulak, göz ve kalp lütfettiğin için hamdederiz sana! Ya Rabbi! Bizi şükreden kullarından kıl!
Ben kendi ashabım ve yarenlerimden daha vefalı bir ashab ve kendi aile ve yakınlarımdan daha vefalı bir aile görmüş duymuş değilim! Allah sizden razı olsun! (İrşad-u Müfid, 212)
36- Dünya ve Ahiret
Şair Farazdak’la konuşurken, İmam -s- ir-ticalen şu şiiri söyledi: “Dünya hoş gibi görünse de, ölümsüz cennet diyarı pek daha değerlidir! Eğer şu vücutlar bir gün ölmek için yaratılmışsa, vallahi kılıçların gölgesinde şehadeti seçmek daha yaraşır insanoğluna!
İnsanoğlunun rızkı Allah’ın takdiriyle be-lirlendiğine göre, rızk edinmek için daha az hırs ve tamah göstermek yeğ değil mi?
Servet, bırakıp gitmek için toplanıp yığılıyorsa eğer, insanoğlu bırakıp gideceği şeyde niçin bunca cimrilik etmede? (Keşf’ul Ğumme 2/240)
37- Ölümün Hakikati
Ölüm, sizi sıkıntı ve zorluklardan kurtarıp uçsuz bucaksız cennet ve oradaki ölümsüz ni-metlere ulaştıran bir köprü konumundadır. Hapisten kurtulup da saraylarda yaşamak istemeyen kim var? Ama sizin düşmanlarınız için durum böyle değil tabi. Onlar saraydan zindana geçer ve çetin azaplara uğrarlar. (Edeb’ul Hüseyn: 160)
38- Şehadet Saadeti
İmam Hüseyin -s- Kerbelâ’da şöyle diyor-du: “Allah yolunda şehid olmayı saadet, zalimlerle birlikte yaşamayı ise pek acı bir zillet bilirim ben! (Tuhef’ul Ukuul, 249)
39- Aşura Günü İmam Hüseyin’in -s- İrticalen Okuduğu Şiir
Dedem Allah Resulü, yaratılmışların en üstünüdür ve Allah’ın yeryüzünde ışıyıp duran meşalesi biziz.
Ben Ali’nin oğluyum; Haşimoğullarının o temiz soylu yiğidinin hani; ve sırf bu iftihar bile yeter elbet bana.
Peygamber soyunu yürüten Fâtıma, an-nemdir benim; kanat verilen Cafer amcamdır benim.
Allah’ın kitabı bizim aramızda dosdoğru bir şekilde inmiştir; bizim hidayetimiz ve vahyimiz dillere destandır.
Bütün insanlar için Allah’ın emin ve güvenilir dayanak ve sığınağı biziz ve bu hakikati gizli-açık daima söylemişizdir insanlara.
Kevser Havuzu’nun sahipleri biziz; dostlarımızı bizzat hz. Resulullah’ın -sav- kadehiyle doyuracağız Kevser’e şüphesiz.
Bizim şiamız insanlar arasında en aziz yârenlerdir; düşmanlarımız ise kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardandır.” (Nefes’ul Mehmum, 219)
40- Şehadete Koşmak
Hz. Ali bin Hüseyin -s- şöyle der: Babam hz. Hüseyin bin Ali’yle Kerbela’ya gidiyorduk. Nerede konaklasak, ne zaman tekrar yola ko-yulsak hep hz. Yahya bin Zekeriya’yı anıyor, ondan sözediyordu. Bir defasında “Dünyanın Allah indinde ne kadar değersiz olduğu; Yah-ya’nın başının yahudi bir zinakâra -fahişeye- armağan götürülmesinden bellidir” buyurdu. (Bihar’ul Envâr, c:45 s:298)
-*-
Kaynaklar

İrşad: Şeyh Müfid
Edeb’ul Hüseyn: Saberi Hemedani
El-İsabe Fi Temyiyz’issahabe: İbni Hacer As-kalani
Bihar’ul Envâr: Allame Meclisi
El- Bidaye Ve’n Nihaye: İbni Kesir
Tuhef’ul Ukuul: Muhaddis Behrâni
Keşf’ul Ğumme: Ali bin İsa İribli
İle’l’uş Şerâyi: Şeyh Saduk
El-Fusul’ul Mühimme: İbni Sebbâğ Mâliki
Muntahab’ul Eser: Ayetullah Sâfi Gülpay-gâni
Nefes’ul Mehmum: Muhaddis Kummî
-*-
-Hüseynî Nur-

M. Taki REHBER

Orijinal Adı:
Çehel Çırağ-ı Hüseynî
-İmam Hüseyin’in (as) buyruklarından seçme kırk hadis-

Derleyen:
M. Taki REHBER

Yayınlayan:
Hz. İmam Hüseyin (a.s) Kurumu
(Bi’set Müessesesi Yan Kuruluşu)
1. Baskı: 1999 yazı

İsteme Adresi:
Bonyad-e Be’that Khıyaban-e Somayye, No: 109
Veya: pk: 15815 – 1361 İran – Tahran
Tel: 0098 – 21 – 883 14 03
Fax: 0098 – 21 – 882 13 70


more post like this