İslam kaynakları

  1. home

  2. article

  3. İlahî Aşkın Manevi Etkileri

  İlahî Aşkın Manevi Etkileri

  İlahî Aşkın Manevi Etkileri
  Rate this post

  Himmet SOHRAPPUR

  Bu bölümde Allah’ın lütfüyle ilâhî aşkın manevî etkilerine değineceğiz. Hepimiz biliyoruz ki aşk, sevginin zirvesi, yüksek ve heyecanlı derecesidir. Aynı zamanda ender bulunan bir kimya (iksir) konumunda olup alçak bir varlıktan yüce bir kişilik yarattığı, insanın bakır varlığını altın kemaline dönüştürdüğü için çok olumlu etkileri vardır. Bu etkiler ise başlıca şunlardan ibarettir:
  1- Ruhta Zarafet ve İncelik
  İlâhî aşkın ışıldamasıyla insanın ruhu katılık zulmetinden kurtulur ve ruh bahar gibi zarifleşir. İnsanın kalbinde safa, samimiyet ve tek renkli olmak gülleri biter ve şefkat tozu kalplerin boşluğuna dağılır; güzellikler seher vakitleri esen hafif rüzgar gibi ruhunun sahrasında esmeye başlar. Çünkü bu durumda ruhunun sedefi, ilâhî aşk cevherinden boş olan kimsenin tam aksine ilâhî bir renk bulur ve ruhunda ilâhî sevgi meşalesi yanar.

  Her kimde olmazsa aşktan eser
  Nur bağışından umudun keser
  Parçalar tümlere yönelirler
  Bülbüllerse güle aşk beslerler
  Hakk’ın aşkının havasında raks ederler
  Dolunay gibi eksiksiz cilve ederler

  Damla, damladır; fakat denize ulaştığında yücelik kazanır ve artık damla olmaktan çıkar ve denizde fani oluverir. İnsanın yüce ruhu da, ilâhî aşk okyanusuna ulaşınca, yüceliverir ve varlığının zerresi aşk güneşine ulaşınca, aleme ışıldayan bir ay gibi yücelik kazanır.

  Zerreden düşük değilsin; alçalma; sevgi besle
  Ta ki güneşin halvetgâhına ulaşasın dönerek

  2- Esrarı İdrak Etmek
  İlâhî aşk nuru, salikin kalbine ışıldayıp Hakk’ın aşkının cazibesi kalp aynasını parlattığı zaman, insanın ruhu ilâhî sırlara ve rabbanî gerçeklere vakıf olur.

  Hak kadehi içen arifler
  Sırları bilip gizlediler
  Öğrenenler Hakk’ın sırlarını
  Mühürleyip diktiler ağızlarını

  Evet, maarif ve esrar çeşmesi yalnız aşıkların gönlünden kaynar; ilham ve işrak sahiline ise ancak ilâhî sevgi deryası yoluyla ulaşmak mümkündür.

  Kalp gözünü aç ki canı göresin
  Âlemde görülmez şeyleri göresin
  Yönel aşk iklimine ki
  Tüm afakı gülistan göresin
  Neyin varsa aşka verirsen
  Kâfirim eğer ziyan göresin
  Can ver ki aşk ateşine
  Aşkı canın kimyası göresin.[1]

  Ariflerden olan İzzeddin Nesefî, ilâhî aşkla hakikatleri idrak etmek hakkında şöyle diyor:
  “Salik aşk mertebesine ulaşıp aşk ateşiyle yanacak olursa tertemiz, saf ve sade olur; son derece sade olan ceberut ehliyle bağlantı kurar. Salikin gönül aynası ceberut ehliyle münasebet sağlarsa, ceberut âleminden haberdar olur, böylece ceberut âleminden bu âlem için gelen her şeyden bu âleme ulaşmadan önce haberdar olur; bu durumda diğerlerinin uykuda gördüğü şeyi o uyanıkken görür.”[2]

  Varsa yar aşkından sende bir haber
  Can ver de cananı görüver
  Aşk, dalgası görünmeyen bir deryadır
  Deryanın suyu ateş ve dalgası cevher
  Cevheri esrar ve onun her tarafı
  Saliki manaya doğru götürüverir

  Aşk olmadıkça varlık âleminin bülbülünün dilber şarkısına tanık olunamaz ve sırlar güneşinin nurları sadece aşkla ışıldar ve insan anlaması gerekeni anlar ve görmesi gerekeni görüverir.

  Sonunda çekişmeler arasında beni
  Aşkının cezbesi çekti kendine
  Işıldadı aşkın nurları kalbime
  Oldu vakıf ruhuma, aşkın sırları ayan

  Yine gördüm aşk ve zevkin kemalinden
  Dünyanın tüm zerreleri yukarıdan, aşağıdan
  Kemalden dolayı söyler Mensur gibi
  Açıkça Ene’l-Hak feryadını her biri

  Büyük arif, Attar Nişaburî, Makamatu’t-Tuyur adlı eserinde yürekleri yakan aşkın, hakikatleri idrak edebileceğine ve ilâhî sırları anlayabileceğine inanmaktadır. Bülbülün kıssasında, kendisine bir mahrem ve bir aşina göremediği için sırlarını açmayan, hiç kimseye sırlarını söylemeyen Attar, aşkı olağan üstü bir güç bilmekte ve onu şöyle tavsif etmektedir.:

  Geldi mest mest bülbül-i şeyda
  Aşkın kemalinden ne yoktur, ne hüveyda.

  Vardı her bin şarkıda bir manası
  Her anlamda da âlem dolusu sırları.

  Dedi ki: Bende son buldu aşkın esrarı
  Her gece söylediğim aşkın tekrarı.

  Davut gibi işler ters düşmemiş ey yar
  Ta ki aşk Zebur’un okuyayım zar zar.

  Neyde ki sır ve hüzün sözümdür benim
  Pençesindeki sırrımın nâlesidir benim.

  Gülistandaki heyecan bendendir
  Aşıkların kalbindeki tufan bendendir.

  Zorlar ise aşk benim ruhumu
  Derya gibi dalgalandırır ruhumu.

  Kim gördüyse nurumu aklı kayboldu
  Her ne kadar uyanık geldiyse de mest oldu.

  Uzun yıl boyunca görmeyince bir mahrem
  Kapanırım içime, kimseye sır söylemem her dem

  Evet, marifet ve manalar meclisinde, aşk tatlı bir şaraptır ve aşkın nuruyla aydınlanan bir ruh, dünyayı gösteren keşifler kadehi olur ve soyut âlemden gelen her şeyin resmi aşık olan arifin kalbine yansır.
  3- Hakk’ın Cilvelerine Sevgi Duymak
  İlâhî aşkın etkilerinden biri de, sevgi besleyen kişi Allah Teala’nın tüm mazhar ve cilvelerine ilgi duyar ve sevgilinin bütün nişanelerine sevgi besler. Mecnun’un, Leyla’nın mahallesinde bir köpeği görünce onun etrafında dönüp onu seyrettiği meşhurdur.
  Arif ve aşık-ı şeyda da her şeyi Hakk’ın cilvesi olarak bilmekte ve bütün varlıklarda maşukunun cemalini görmektedir. Çünkü Hak Teala’nın zatı her şeye tecelli etmiştir ve varlık nurlarının ışınları onun zatının güneşinden kaynaklanmış ve mahiyetlerin dalgaları O’nun varlık deryasından harekete geçmiştir.

  Ay yüzlü güzellerin yüzünde senin nurunu gördüm
  Cevherin dudağında senin sözünün yağmurunu gördüm.

  Mescitte, meyhanede seni ararım
  Kâbe’de, puthanede senin nurunu gördüm.

  Nereye gidersem inlerim bülbül-ü şeyda gibi
  Baştanbaşa âlemi senin gülzarın gördüm.[3]

  Aşık insanın dünyevî hayatı da neşe ve sevinç içinde geçer; çünkü dünyayı Sevgili’nin cilvesi görür ve hâl diliyle:

  Neşeliyim ben bu dünyada, çünkü dünya neşelidir O’ndan
  Aşığım bütün dünyaya, çünkü bütün dünya O’ndandır.

  Seherlerde ganimet bil ey yar İsa nefesini
  Ki çünkü ölü kalbi diriltecek bu nefes O’ndandır.[4]

  Gönül evinde ilâhî aşk alevi yükselen, ilâhî aşk bulutu ruhunun zeminine gölge salan ve ruhunun şeceresinde Allah Teala’nın sevgi meyvesi yeşeren kimse, âlemi Hak Teala’nın cemalinin mazharı görür ve böylece tabiata, varlık sistemine, Allah’ın velilerine ve temiz kişilere karşı aşk besler.

  Hayal âleminin nakşını görüyorum
  Hayalimde o cemali görüyorum
  Bütün âlem aşkın mazharı olduğundan
  Her şeyi kemale ermiş görüyorum.

  Ben divaneliği ve aşık olmayı
  Gönlümden çıkarmayı muhal görüyorum
  Bakınca Allah’ın nimetlerine
  Zu’l-Celal’in cemalini görüyorum.

  Evet; ilâhî aşk kaynağına ulaşan ve onun berrak suyundan bir kadeh içen bir kişi vahdet-i şühuda ulaşır ve kesretin/çoğulluğun müstakil olduğunu haykıran davulun içini boş görüverir.

  Aşk gösterirse açıkça çehresini
  Cihanın aynasında gösterir kendisini
  Bu ayna, hakikatin çehresini
  Her zaman bedava gösterir sana.
  4- Zorlukların Kolaylaşması
  Allah’ın yüce kurb/yakınlık makamının zirvesine ulaşmanın sırrı, dönemeçlerden geçmek, baskı ve zorluklara tahammül etmek ve tatsızlıklar karşısında sabretmektir. Buna ise bütün zorlukları kolaylaştıran şevk ve istek olmaksızın ulaşılmaz. Hazret-i Hakk’ın sevdalılarının, zorlukların üzerine gitmesine ve esasen sıkıntıları hissetmemelerine neden olan, işte bu ilâhî aşk ateşidir. İnsanın kendi çocuğunu kurban etmeye rıza göstermesi, kolay bir şey değildir; fakat bu iş, kalbi ilâhî aşkla dolan Halilu’r-Rahman için kolaydır. Nitekim candan geçmek de kolay bir şey değildir; fakat şehitler için bu iş baldan tatlıdır. İşte bu, ancak ilâhî aşkın yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.

  Senin derdin bana derman gibidir
  Senin için gam çekmek merhem gibidir.

  Aşkın kadehinden mest olduğumdan
  Hicranın da bana vuslat gibidir.

  Aşk belâsına gönül kaptırdığımdan beri
  Bütün zorluklar da bana kolaylık gibidir.

  Mevlâna diyor ki: Aşıklar ister gamlı olsunlar, ister mutlu, her durumda O’nu görürler. Gözünde maşuktan başkası olan bir aşığın aşkına aşk söylenemez; onun bu aşkı ancak hercaî bir sevdadır.

  Aşıklara mutluluk ve gamdır o
  Hizmetin ücreti ve ödülüdür o.
  Maşuktan başkası seyredilirse
  Aşk değil, boş bir sevdadır o.

  Aşk, aşığın kalbindeki gam tufanını huzur ve mutluluğa dönüştüren bir iksirdir:

  Ab-ı hayattır sevgilimin mahallesinin toprağı bana
  Dünya mutluysa eğer, ben ve yare olan sevdanın yüzündendir.

  Îlahî aşk gücüyle dağ gibi hadiseler ufalanır ve yıkılmaz gibi görünenler tüm azametlerine rağmen aşkın karşısında dize gelirler.

  Aşk kaynatır denizi kazan gibi
  Aşk ufalar dağları, yapar kum gibi
  Aşk yarar âlemde yüzlerce yarık
  Aşk titretir yeryüzünü bir deprem gibi.[5]

  Aşkın bereketiyle “zorluklar” sözcüğü, aşığın sözlüğünden silinir ve sıkıntılardan şikâyet edilmez.

  Aşk oyuncak değil, hikâye değil
  Aşık olma yolunda şikâyet reva değil
  Kimin ruhunda, kalbinde yoksa bir aşk
  Kalbinde, ruhunda hidayet mevcut değil

  O hâlde salik, dönemeçlerden ve maksudunun Kâbe’si yolunda deve dikenlerinden geçmek istiyorsa, ruhunda ilâhî aşk ateşini mümkün oldukça fazla alevlendirmelidir.
  5- Likaullah Şevki
  İlâhî aşk ve sevginin etkilerinden biri de, likaullaha/Allah ile görüşmeye, O’nu görmeye iştiyak duymaktır. Sevgili ve aşığın maşuk ve mahbubunu görmeyi isteyişi, kesin bir ilkedir. Likaullaha kavuşmak için ölümden başka bir yol olmadığına göre, insan sadece ölüm merdiveniyle likaullah derecesine ulaşabileceğinden aşık olan kişi Hazret-i Hakk’ı mülakat etmek için ölmeyi diler. İşte bu nedenle Kur’ân-ı Kerim yalan yere Allah Teala’yı sevdiklerini iddia eden Yahudilere buyuruyor ki:
  “Eğer siz, insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu hâlde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz.”[6]

  Aşığın ruhundan gam tükenmez
  Canı oldukça candan acısı gitmez
  Aşıkta cıva özelliği var
  Öldürülmedikçe aşıkın ıstırabı bitmez.

  Müminlerin emiri Hz. Ali (a.s) sabırsızca likaullahı dileyen takva sahiplerinin vasfında şöyle buyuruyor:
  “Allah’ın kendilerine yazmış olduğu ecel olmasaydı, bir an bile ruhları bedenlerinde kalmazdı.”[7]

  Gözümde uyku yerine su var benim
  Seni görmeye ziyade şevkim var benim
  Derler ki, uyu ki uykuda göresin yari
  Ey gafiller, neyime uyku benim?!

  Azrail, Hz. İbrahim’in (a.s) canını almaya geldiği zaman Hz. İbrahim (a.s) ona dedi ki: “Bir dostun, dostun canını aldığını gördün mü hiç?” O sırada Allah Teala’dan şöyle hitap edildi ona: “Bir sevgilinin, sevgilisini mülakat etmekten çekindiğini gördün mü hiç?” Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s), “Ey ölüm meleği! Şimdi canımı al benim!” dedi.[8]
  Evet, aklı başından gitmiş aşığın hâl dili böyledir:

  Sevgiliyi görme şevki canıma ateş saldı
  Ey devem, acele et, artık sabrım tükendi
  Ey kafile başı, sürekli bitiştiriver
  Akşamı sabaha, sabahı akşama.[9]

  Şunu da unutmamak gerekir ki, ölümden kaçış; insanın mal, şehvet ve lezzetlere gönül verdiği için likaullaha ulaşmayı istememesi nedeniyle kınanmıştır; yoksa ölmek istemeyen herkesin Allah’ın sevgililerinden olmadığı söylenemez. Çünkü, bazen ölümden kaçmanın diğer nedenleri de olabilir. Örneğin Allah Teala’yla mülakat istidadını daha fazla artırmak için olabilir; yani kendisini daha fazla temizlemek, kendini hazırlamak ve mülakat vesilelerini oluşturmak için dünyada kalmayı isteyebilir.
  6- Allah’ı Dilemek
  Allah için Allah’ı dilemek ve Allah’ı sevmek, ilâhî aşkın etkilerinden biridir. Eğer insan Allah Teala’yı O’nun ihsanı ve nimetleri için isterse, gerçekte Allah’ı değil, kendisine bahşedilen nimetleri istemiş olur ve böylece bencillik vadisine düşmüş olur.

  Dost edinmekten, dostun ihsanıysa hedefin
  Sen dostun değil, kendinin tutsağısın.

  Allah velileri ve Hz. Hakk’ın dostları Allah’ı Allah için isterler, başka bir şey için değil; bu durumda hatta maşuklarının kokusunu taşımayan cenneti bile talep etmez ve şöyle derler:

  Ey saki, ver bir kadeh o manevî şaraptan
  Ta ki bir an kurtulayım bu cismanî hicaptan
  Biz sevgiliden başkasını dilemeyiz maşuktan
  Al huriler senin olsun, cennet de senin
  Bayındırlaştır gönül evimizi kereminle
  Gönül evim virane olmaya yönlenmeden.[10]

  Aşıkların cenneti maşukun rızasıdır ki, “Allah’ın rızası daha büyüktür.” Her ne kadar aşıkları cennetin yüksek derecesine götürseler de, aşkın tadını alan kimse cennet kendisinin olsa da cenneti düşünmez. Çünkü, “Yüz gelirse bize, doksana da sahibiz.”
  Merhum Feyz-i Kaşanî şöyle diyor:

  Her kime gelirse aşkın lezzeti
  Ayıptır cennetten bahsetmesi
  Gülistandır diğerlerinin cenneti
  Bizim cennetimiz ise maşukun çehresi
  Dumandır; ateştir gamsızların cehennemi
  Yardan ayrılıktır aşıkların cehennemi
  Canan’ın aşkıdır Feyz’in cenneti
  Gözyaşından akar “altından nehirleri”

  Evet, yeryüzünün servetlerini ve bu âlemin tüm nimetlerini gerçek aşığa verecek olsalar yine de o, Hak ve Hakk’ın aşkından başka bir şeyi istemez; tüm bunları Hak için ister; fakat Hakk’ı bunlar için istemez.
  7- Maşukla Halvet Etmek
  Maşukla halvet etmek, ilâhî aşkın diğer manevî etkilerindendir. Maşukun sevgisi aşıkın ruhuna gölge salınca ve aşıkın kalbinde aşk çeşmesi kaynamaya başlayınca, en güzel durum maşukuyla halvet etmesi, onunla konuşmasıdır. Onun için bundan daha büyük bir lezzet yoktur. İşte bu nedenle maşukuyla halvet etmekten mutlu olmayan bir kimse, aşkında samimi ve sevgisinde halis değildir.
  Attar Nişaburî, Mantıku’t-Tayr adlı eserinde bu konuda şiir diliyle şöyle bir hikâyeye yer vermektedir:

  Bir aşık, divaneydi aşırı aşktan
  Bir mezarın üzerinde uyumuştu ağlamaktan
  Gidip başının üzerinde durdu maşuku
  Kendisinden geçmişti aşık, uyumuştu
  Bir kâğıda bir yazı yazıp durdu
  Onu aşıkın koluna bağlayıp kayboldu
  Aşık uyanınca uykudan
  Yazıyı okuyup ağladı kan
  Şöyle yazmıştı: Ey sessiz adam!
  Uyan, eğer iyi bir alıcıysan
  Ama eğer zahit isen, gece uyan
  Kulluk et sabaha kadar, kul ol.
  Ama eğer gerçekten aşık isen utan
  Ne işi var aşıkın gözlerinde uykunun
  Aşık adam rüzgarı izler gündüz
  Geceyse yanarak mehtabı izler
  Çünkü ne “bu”sun ve ne de “o” ey nursuz!
  Bahsetme yalan yere bizim aşkımızdan
  Eğer uyumazsa aşık kefende
  Aşık derim ona, fakat kendine
  Sen aşk yurduna cehaletle geldin
  İyi uykular sana, ehil olmadan geldin.

  Aşıklar geceleri uyumazlar ve gece boyu yanar, yakılırlar ve değerli ömürlerini şehvetlerine, yiyip içmeye harcamazlar.

  Aşıklara geceleyin sabaha kadar oturmak yazıldı
  Yemezler, uyumazlar, gönül eğlendirmezler.
  Eğer şehvetin esiriysen sen, etme aşıklık iddiası
  Halvete kapat kendini, şehvetini yok et
  Aşık olmakla şehvet birleşir mi hiç?
  Yüce kişiyle aşağılık hayvan bir arada yemek yer mi hiç?

  Bir hadiste Allah Teala’nın şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
  “Gecenin karanlığı kendisini kapsayınca uyuyup beni anmaktan gafil olan ve buna rağmen beni sevdiğini iddia eden kimse yalan söylüyor; acaba sevgili maşukuyla halvet etmeyi sevmez mi?!!”[11]

  Gece kuşuna müjdeler olsun aşk yolunda
  Geceleri uyanık kalıp inleyenlerin sesi hoştur dosta.

  Bu bölümde ilâhî aşkın etkileri konusunda anlattıklarımız harmandan bir tane, denizden bir damladır. İlâhî aşkın kesinlikle çok sayıda diğer etkileri de vardır; fakat burada onlara değinmek istemiyoruz.
  Burada, Fahrettin Irakî’den ilâhî aşkın rol ve etkilerini açıklayan bir şiirle bu bölümü bitiriyoruz:

  Aşk bir heyecan saldı içimize
  Bıraktı canımızı sevda kafesine
  Başladı dilberlerin hikâyesine
  Bıraktı birçok arzu, şeyda gönülde
  İlâhî aşk kaynağından düştü bir yudum toprağa
  Yarattı bir hareket Adem ve Havva’da
  Keşfetti badenin esrarından bir sır
  Döktü mestlerin bütün sırrını sahraya
  Mecnun’un aklını Leyla’nın eline bıraktı
  Vamak’ın canını Azra’nın lebine bıraktı
  Sevdalıların kalbini ayaklandırmak için
  Güzelin yüzüne fitne toprağı bıraktı
  Bülbüllerin nağmesinin peşinden
  Güzel güle renk verdi, koku bıraktı.
  Fitne çıkardı, kafasında heyecan yarattı
  Şehrimize basınca ayak
  Gürültü patırtıdan boş bir yer buldu
  Heyecan çıkardı da gidip orada sükunet buldu
  Adımızı-şanımızı sildi, yok etti
  Adımızı divane ve rezil bıraktı.
  Irakî’yi bu yolda ham bulunca
  Canını sevdanın ateşine bıraktı.

  ________________________________________
  Dipnotlar:
  [1]- Hatif-i İsfahanî.
  [2]- Nesefî, İnsan-i Kâmil, s.173.
  [3]- Şah Nimetullah Veli.
  [4]- Sa’di.
  [5]- Mevlâna Celaluddin Rumî.
  [6]- Cum’a, 6.
  [7]- Nehcü’l-Belâğa, 193. hutbe.
  [8]- Biharu’l-Envar, c.6, s.127.
  [9]- Şeyh Behaî.
  [10]- Şeyh Behaî.
  [11]- Mehaccetu’l-Beyza, c.8, s. 72.