22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(8) İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

Özel İmamet
İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

el-Bihar, 47/1-413, Tarih’ul İmam’il Sadık (a.s)

213. Bölüm
Cafer b. Muhammed Sadık’ın (a.s) İmamet Delili

1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oğlum Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib dünyaya gelince onu Sadık olarak adlandırın.”
2.    Muhammed b. Müslim şöyle diyor: “Ebu Cafer Muhammed b. Ali Bakır’ın (a.s) yanında oturduğum bir sırada oğlu Cafer başında perçemi elindeki ince bir ağaç dalıyla oynadığı bir halde içeri girdi. Bakır (a.s) onu tuttu ve göğsüne bastırarak şöyle buyurdu: “Annem babam sana feda olsun ki oyun ve eğlence ehli değilsin.”Daha sonra bana şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! Benden sonra senin İmamın budur, ona uy, ilminden istifade et. Allah’a andolsun ki o Peygamber’in, “taraftarları dünya ve ahirette zafere erişecektir”dediği Sadık’tır.”
bak. el-Bihar, 47/12, 3. Bab; el-Kafi, 1/306, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’la Ebi Abdillah Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

214. Bölüm
İmam Sadık’ın (a.s) Sireti ve Yüce Ahlakı

3.    Muhammed b. Ziyad Ezdi şöyle diyor: “Medine fakihi Malik b. Enes’in şöyle dediğini işittim: “Cafer b. Muhammed Sadık’ın huzuruna varınca bana bir yastık veriyor, saygı gösteriyor ve şöyle buyuruyordu: “Ey Malik! Ben seni seviyorum.”Ben bu sözden çok hoşnut oluyordum ve Allah’a şükrediyordum.”Malik şöyle diyordu: “İmam Sadık (a.s) sürekli şu üç halet üzereydi: Ya oruçluydu, ya namaz kılıyordu veya Allah’ı zikrediyordu. O büyük abidlerden ve Allah’tan korkan yüce zahitlerden idi. Bir çok hadis söylüyordu. Meclisi çok güzel ve faydalıydı.”
4.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey gençler! Allah’tan korkunuz ve emirlerin yanına gitmeyiniz. Onları tabi oluncaya (iktidardan düşünceye) kadar kendi başlarına bırakınız. Allah yerine şahsiyetleri dost edinmeyiniz. Allah’a andolsun ki ben sizlere onlardan daha hayırlıyım.”Daha sonra elini göğsüne vurdu.”

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (9) İmam Musa b. Cafer Kazım (a.s)
Özel İmamet İmam Musa b. Cafer Kazım (a.s)

    el-Bihar, 48/1-328, Tarih’ul İmam’il Kazım (a.s)

215. Bölüm
İmam Kazım’ın (a.s) İmamet Delili

5.    İmam Sadık (a.s), Sefvan Cemmal’in imamet sahibi hakkındaki sorusuna cevaben şöyle buyurmuştur: “Bu makama sahib olan boş şeylerle oyalanmaz.”Bu esnada henüz çocuk olan Musa b. Cafer kucağında Mekke keçisi olduğu ve kendisine, “Rabbine secde et”dediği bir halde içeri girdi. Ebu Abdullah (İmam Sadık) onu kucağına alarak şöyle buyurdu: “Annem babam sana feda olsun ki boş şeyler ile oynamıyorsun.”

216. Bölüm
İmam Zindanda

6.    Ali b. Suveyd şöyle diyor: “Ebu’l Hasan Musa (a.s) zindanda iken kendisine bir mektup yazdım, halini sordum ve bir çok konuları ilettim. Birkaç ay bana cevap vermedi. Daha sonra bana cevap yazdı. O nüshada şöyle yazılıydı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…Allah’a hamd-u senadan sonra…Sen Allah’ın Al-i Muhammed nezdinde özel bir makama erdirdiği ve korumasını istediği dinine dost kıldığı bir kimsesin.”
7.    İmam Kazım (a.s) Ali b. Süveyd’in sorusuna zindandayken şöyle cevap vermiştir: “Ey Ali! Bana dininin ölçüsünü kimden alman gerektiğini sormuşsun. Dininin ölçülerini taraftarlarımızdan gayrisinden alma. Eğer taraftarlarımızdan ileri gidecek olursan şüphesiz dinini hainlerden almış olursun.”

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(10) İmam Ali b. Musa Rıza (a.s)

Özel İmamet İmam Ali b. Musa Rıza (a.s)

    el-Bihar, 49/2-337, Tarih’ul İmam’ir-Rıza (a.s)

217. Bölüm
İmam Rıza’nın (a.s) İmamet Delili

8.    Abdurrahman b. Haccac şöyle diyor: “Ebu’l Hasan Musa b. Cafer (a.s) oğlu Ali’yi (a.s) kendine vasi kıldı, ona bir vasiyetname yazdı ve Medine’nin tanınmış şahsiyetlerinden 60 kişiyi de buna şahit tuttu.”
bak. el-Bihar, 49/11, 2. Bölüm; el-Kafi, 1/311, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’la Ebi’l Hasan Rıza (a.s)

218. Bölüm
İmam Rıza’nın (a.s)Veliahtlığı Kabule Zorlanışı

9.    Eba Selt Hereviy şöyle diyor: “Memun, İmam Rıza’ya (a.s) şöyle dedi: “Ey İbn-i Resulillah (s.a.a)! Ben kendimi hilafetten azletmek, onu sana vermek ve sana biat etmek istiyorum.”İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Eğer hilafet seninse ve Allah sana vermişse o halde Allah’ın sana giydirdiği elbiseyi bedeninden çıkarıp başkasına vermen caiz olmaz. Yok eğer hilafet senin değilse senin olmayan bir şeyi bana vermen caiz değildir.”Memun şöyle dedi: “Ey İbn-i Resulillah! Bu işi mutlaka kabullenmen gerekir.”İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Ben kendi isteğim ile asla böyle bir şeyi kabullenmem. Sen bu işinle halka şöyle demek istiyorsun: “Ali b. Musa dünyadan yüz çevirmemiş, aksine dünya ona yüz çevirmiştir. Görmüyor musunuz, nasıl da hilafet hırsına kapılarak veliahtlığı kabul etti.”Memun kızarak şöyle dedi: “Allah’a yemin olsun ki eğer veliahtlığı kabul etmezsen seni kabul etmeye zorlarım. Eğer bu işi yapacak olursan ne iyi, aksi takdirde boynunu vururum.”
bak. el-Bihar, 49/128, 13. Bölüm

219. Bölüm
İmam Rıza’nın (a.s) Serahs Zindanındaki Hali

10.    Hereviy şöyle diyor: “İmam Rıza’nın (a.s) Serahs’ta zindanda bulunduğu ve zincire vurulduğu Bab’ud Dar’a gittim. Gardiyandan İmam Rıza’yı görmek için izin istedim. Bana onu göremeyeceğimi söyledi. Ben, “Neden?”diye sorunca şöyle dedi: “Çünkü bazen gece gündüz bin rekat namaz kılmaktadır. Sadece günün başlangıcında, zevalden önce ve güneş batmaya yakın olduğu bir zamanda bir süre namaz kılmaya ara vermektedir. Bu zamanlarda da namaz kıldığı yerde oturmakta, Allah ile raz-u niyazda bulunmaktadır. Hereviy şöyle diyor: Gardiyana, “Bu süre zarfında kendisini görmeye izin vermesi için bir ricada bulun”dedim. Gardiyan, “benim için izin aldı ve ben de İmam Rıza’nın (a.s) huzuruna vardım. Onun namaz kıldığı yerde oturduğunu ve derince düşündüğünü gördüm.”

220. Bölüm
İmam Rıza’nın (a.s) Çeşitli Dilleri Bilmesi

11.    Eba Selt Herevi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s) insanlarla kendi diliyle konuşuyordu. Allah’a andolsun ki her dili kendi ehlinden daha iyi biliyor ve güzel konuşuyordu. Bir gün kendisine şöyle dedim: “Ey İbn-i Resulillah! ben sizin çeşitli dilleri bilmenize şaşıyorum.”İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Ey Eba Selt! Ben Allah’ın kulları üzerindeki hüccetiyim. Allah dillerini bilmediği insanlara birini hüccet kılmaz. Emir’el-Mü’minin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duymadın mı: “Bizlere Fasl’ul-hitab verilmiştir.”Fasl’ul-hitab dilleri bilmekten başka bir şey midir?”

221. Bölüm
İmam Rıza’nın (a.s) Kalp Güveni

12.    İmam Rıza (a.s), “Kılıçlardan kan damladığı halde sen böyle (korkusuzca) mi konuşuyorsun?”diye sorulunca şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yaratıklarından en zayıfı olan karınca vesilesiyle koruduğu ve Horasan devesinin gitmek istediği takdirde ulaşamadığı altından bir vadisi vardır.”

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(11) İmam Muhammed b. Ali Cevad (a.s)

Özel İmamet İmam Muhammed b. Ali Cevad (a.s)

    el-Bihar, 50/1-109, Tarih’ul İmam’il Cevad (a.s)

222. Bölüm
İmam Muhammed b. Ali Cevad’ın (a.s) İmamet Delili

13.    Abdullah b. Cafer şöyle diyor: “Ben ve Sefvan b. Yahya İmam Rıza’nın (a.s) huzuruna vardık. Henüz üç yaşında olan Ebu Cafer orada öylece duruyordu. Ben şöyle dedim: “Allah bizleri sana feda etsin, eğer Allah korusun bir olay olursa sizden sonra kim (imam) olacaktır?”İmam Rıza (a.s) İmam Cevad’a işaret ederek, “Bu oğlum.”diye buyurdu. Abdullah b. Cafer şöyle diyor: İmam Rıza’ya (a.s), “O bu yaşta mı?”diye sorunca İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Evet o bu yaşta iken! Allah Tebarek ve Teala iki yaşındaki İsa’yı delil kıldı.”
bak. el-Bihar, 50/18, 2. Bölüm; el-Kafi, 1/320, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’la Ebi Cafer’is-Sani (a.s)


more post like this