22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(4) İmam Hasan b. Ali (a.s)

Özel İmamet İmam Hasan b. Ali (a.s)

el-Bihar, 43/322-359, 44/1-173, Tarih-u İmam’il Hasan (a.s)
el-Bihar, 44/1-69, Sulh’ul İmam ve İlletuhu
Kenz’ul Ummal, 13/646-654, el-Hasan (a.s)

203. Bölüm İmametinin Delili

1.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Emir’ul-Mü’minin (a.s) ölüm döşeğinde yatınca oğlu Hasan’a şöyle buyurdu: “Yanıma yaklaş, Resulullah’ın bana söylediği sırrı sana da söyleyeyim ve bana verdiği emaneti sana vereyim.”Daha sonra bu dediğini yaptı.”
2.    Selim b. Kays şöyle diyor: “Müminlerin Emiri Ali (a.s) oğlu Hasan’a vasiyet edince ben de orada hazır idim. Hz. Ali oğlu Hasan, Muhammed b. Hanefiyye bütün çocukları, kendisine uyanların ileri gelenleri ve ailesini de bu vasiyetine şahid kıldı, ardından kitap ve silahı ona teslim etti.”
bak. el-Kafi, 1/297, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’lel-Hasan b. Ali (a.s); el-Bihar, 43/322, 14. Bölüm

204. Bölüm
Hasan Bendendir ve Ben de Ondan

3.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hasan bendendir ve ben de ondan, Allah onu seveni sever; Hasan ve Hüseyin torunlardan iki torundur.”
4.    Mikdam b. Me’dikerb ve Amr b. Esved, Kınnesrin denen yere gittiler. Muaviye Mikdam’a şöyle dedi: “Hasan b. Ali’nin vefat ettiğini duydun mu?”Mikdam, “İnna lillah ve inna ileyhi raciun”(hepimiz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz. ) dedi. Muaviye, “Acaba sen bunu bir musibet mi kabul ediyorsun?”dedi. Mikdam şöyle cevap verdi: “Nasıl musibet bilmeyeyim ki? Oysa Resulullah (s.a.a) onu dizlerine oturtup, “Bu bendendir”diye buyurdu.”

205. Bölüm
İmam Hasan’ın (a.s) Sevgisi

5.    Resulullah (s.a.a) Hasan’a (a.s) işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Beni seven bunu sevmelidir.”
6.    Resulullah (s.a.a) Hasan’a (a.s) işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Ben onu seviyorum. O halde sen de sev ve onu seveni de sev.”
7.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Ben onu seviyorum, sen de onu sev.”

206. Bölüm
İmam Hasan’ın (a.s) İbadeti

8.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hasan b. Ali b. Ebi Talib (a.s) kendi zamanında insanların en çok ibadet edeni, en zahidi ve en üstünüydü.”
bak. el-İbadet, 2498. Bölüm

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (5) İmam Hüseyin b. Ali (a.s)

Özel İmamet
İmam Hüseyin b. Ali (a.s)

    el-Bihar, 44/174-394 ve c. 45, Tarih-ul-İmam’il Huseyn (a.s)
    Kenz’ul Ummal, 13/654-671, el-Hüseyin (a.s)
    Kenz’ul Ummal, 13/671-674, Katl’ul Hüseyin (a.s)

207. Bölüm
İmam Hüseyin’in (a.s) İmamet Delili

9.    İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hüseyin b. Ali (a.s) nefsim öldükten ve ruhum cismimden ayrıldıktan sonra benden sonraki imamdır. Onun Peygamber’den (s.a.a) veraseti ismi yüce olan Allah katında kitapta (Levh-i Mahfuz’da ) kayıd olmuştur. Aziz ve Celil olan Allah bu verasete anne ve babasından aldığı veraseti de eklemiştir. Zira Allah sizlerin yaratıkların en iyisi olduğunu bilmiş, bu yüzden sizler arasından Muhammed’i (s.a.a) seçmiş, Muhammed ise Ali’yi (a.s), Ali de (a.s) beni İmam seçmiştir ve ben de Hüseyin’i (a.s) imam seçtim.”
bak. el-Kafi, 1/300, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’lel-Hüseyin b. Ali (a.s); el-Bihar, 44/174, 24. Bölüm

208. Bölüm
Hüseyin Benden ve Ben Ondanım

10.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyin’den. Allah Hüseyin’i seveni sever. Hüseyin torunlardan bir torundur.”
11.    Bera b. Azib şöyle diyor: “Resulullah’ın (s.a.a) Hüseyin’i (a.s) kucağında taşıyarak şöyle buyurduğunu işittim: “Allah’ım! Ben onu seviyorum. O halde sen de onu sev.”
12.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin bendendir ve ben de ondan.”

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(6) İmam Ali b. Hüseyin (a.s)

Özel İmamet
İmam Ali b. Hüseyin

    el-Bihar, 46/2-209, Tarih’il İmam Ali b. Hüseyin (a.s)

209. Bölüm
İmam Ali b. Hüseyin’in İmamet Delili

13.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şehadet anı çatınca büyük kızı Fatıma binti Hüseyin’i (a.s) yanına çağırdı. Kapalı bir yazıyı ve açık bir vasiyetnameyi kendisine verdi. Ali b. Hüseyin büyük bir karın ağrısına tutulmuştu. Artık hiç kimse onun kurtulacağını sanmıyordu. Fatıma onu aldı ve Ali b. Hüseyin’e (a.s) verdi. Allah’a yemin olsun ki bu mektup sonradan bizlere ulaştı…Allah’a andolsun ki Adem’in yaratılışından dünyanın sonuna kadar Adem oğullarının ihtiyaç duymuş olduğu ve duyduğu her şey o mektupta yazılıdır.”
bak. es-Sucud, 1746-1747. Bölümler

210. Bölüm
İmam Zeyn’ul Abidin’in Makamı

14.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü bir münadi şöyle seslenir: “Zeyn’ul Abidin nerede?”Ben, “Oğlum Ali b. Hüseyin b. Ebi Talib’in safları yardığını (ve ileriye doğru çıkmaya çalıştığını) görür gibiyim.”
15.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü bir münadi şöyle seslenir: “Zeyn’ul Abidin nerede?”Ben adeta Ali b. Hüseyin’in safları yardığını (ve ileriye doğru çıkmaya çalıştığını) görür gibiyim.”

22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2)
(7) İmam Muhammed b. Ali Bakır (a.s)

Özel İmamet
İmam Muhammed b. Ali Bakır (a.s)

    el-Bihar, 46/212-367, Tarih’ul İmam’il Bakır (a.s)

211. Bölüm
İmam Muhammed b. Ali Bakır’ın (a.s) İmamet Delili

16.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s), “senden sonraki imam kimdir?”diye sorulunca şöyle buyurmuştur: “Oğlum Muhammed’dir. O ilmi derinden yarar.”
17.    Ali b. Hüseyin (a.s) ölümüyle sonuçlanan hastalığa yakalanınca oğlu Muhammed, Hasan, Abdullah, Ömer, Zeyd ve Hüseyin’i topladı. Oğlu Muhammed’i kendine vasi kıldı. Ona Bakır lakabını verdi ve diğer çocuklarının işini ona ısmarladı.
bak. el-Bihar, 46/229, 4. Bölüm; el-Kafi, 1/305, Bab’ul İşaret ve’n-Nas a’la Ebi Cafer (a.s)

212. Bölüm
İlmi Yaran Kimse

18.    Resulullah (s.a.a) Cabir b. Abdullah Ensari’ye şöyle buyurmuştur: “Ey Cabir! Şüphesiz ki sen Tevrat’ta Bakır olarak bilinen oğlum Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib’i görünceye dek hayatta kalacaksın. Onu görürsen kendisine selamımı ilet.”
19.    Resulullah (s.a.a) Cabir b. Abdullah Ensari’ye şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen adı benim adım olan, davranışları benim davranışlarıma benzeyen ve ilmi yaran bizden birini göreceksin.”
20.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Cabir! Oğlum Hüseyin’in Ali adında bir oğlu olacaktır. Kıyamet günü bir münadi, “Abidlerin efendisi ayağa kalksın”deyince Ali b. Hüseyin ayağa kalkar. Ali’nin de Muhammed adında bir oğlu olacaktır. Ey Cabir! Eğer onu görürsen kendisine selamımı ulaştır ve bil ki sen onu gördükten sonra çok kısa bir süre hayatta kalacaksın.”


more post like this