22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet
el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks

bak.
el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, 2787. Bölüm; el-Gaşş, 3066. Bölüm; el-Kalb, 3381. Bölüm; el-Emsal, 3606. ve 3607. Bölümler; el-Kur’an, 3292. Bölüm

130. Bölüm
İmamet

Kur’an:
“Onlar: “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap”derler.”
1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “(Allah, Peygamberini) Hakka davet etmek insanlara şahit olmak üzere gönderdi. O rabbinin risaletini hiç bir gevşeklik ve ihmalkarlık etmeksizin ulaştırdı. O zayıflık göstermeksizin ve hiç bir bahane aramaksızın Allah yolunda düşmanlarıyla savaştı. O takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin gözüdür.”
2.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sonunda münezzeh olan Allah’ın kerameti (Peygamberlik makamı) Muhammed’e (s.a.a) ulaştı. Allah onu en üstün ve değerli soydan seçti. Onun (itretinin, soyunun) uzun dalları vardır ve meyvesine erişilmez. O takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin basiretidir…O’nun sireti itidal; sünneti rüşd; kelamı hakkı batıldan ayırıcı ve hükmü adildir.”

131. Bölüm
İmamet Dinin Tamamlayıcısıdır

Kur’an
“Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet’i beğendim.”
3.    İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Peygamber’in (s.a.a) ömrünün son yılı olan veda haccında “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim”ayeti nazil oldu ve böylece imamet işi dinin kemalinden sayıldı.”
4.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Farzdan sonra başka bir farz iniyordu. Velayet makamı son farzdı. Aziz ve celil olan Allah “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim”ayetini nazil buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor: “Bundan sonra sizlere bir farz indirmeyeceğim. Sizlere artık farzları kemale erdirdim.”
5.    Ebu Hureyre şöyle diyor: “Zilhicce’nin 18. Günü olan Gadir-i Hum günü Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben her kimin mevlası isem o halde Ali de onun mevlasıdır. Böylece Allah da “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim.”ayetini nazil buyurdu.”

132. Bölüm
İmamet İslam’ın Esasıdır

6.    İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İmamet İslam’ın gelişen esası (kökü) ve yükselen dalıdır.”
7.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzere kuruludur: Namaz, zekat, oruç, hac ve velayet. Velayete çağrıldığı kadar hiç bir şeye çağrılmamıştır.”
8.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İslam beş şey üzere kuruludur: Namaz, zekat, hac, oruç ve velayet.”Zürare, “Bunlardan hangisi daha üstündür?”deyince şöyle buyurdu: “Velayet en üstünüdür, zira velayet bunların anahtarıdır. Velayet sahibi ise onlara kılavuzluk edendir.”
bak. el-İslam, 1873. Bölüm

133. Bölüm
İmamet Tüm Hayırların Temelidir

9.    İmam Kazım (a.s) Allah-u Teala’nın, “De ki, Rabbim gizli ve açık kötülükleri haram kılmıştır.”ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Kur’an’ın hem zahiri ve hem de batını vardır. Allah’ın Kur’an’da haram kıldığı her şey zahirdir. Batınları ise zalim imamlardır. Allah-u Teala’nın kitapta helal kıldığı her şey zahirdir. Bunların batını da hak imamlardır.”
10.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz tüm hayırların köküyüz, her iyilik dallarımızdandır. Bunlardan bazıları tevhit, namaz, oruç, öfkesini yenmek, kötülük edeni affetmek, fakire merhamet etmek, komşuya yardımcı olmak, fazilet ehlinin faziletini itiraf etmek gibi iyiliklerdir. Düşmanlarımız ise tüm kötülüklerin köküdür. Tüm çirkin ve kötü işler onların dallarındandır. Onlardan bazıları yalan, cimrilik, gammazlık, akrabalık ilişkilerini kesmek, faiz yemek, haksız yere yetim malı yemek, Allah’ın emrettiği hudutları çiğnemek, gizli ve çirkin kötülükleri işlemek, zina, hırsızlık ve benzeri tüm çirkinliklerdir. Bizden başkasının dallarına sarıldığı halde bizimle olduğunu sanan kimse yalan söylemektedir.”

134. Bölüm
İmamet Ümmetin Düzenidir

11.    İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imamet dinin dizginleridir. Müslümanların düzeni, dünyanın salahı ve müminlerin izzetidir.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamet ümmetin düzenidir.”
13.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın size veliyy-i emr kıldığı kimseyi dinleyin ve itaat edin. Zira o İslam’ın düzenidir.”
14.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Veliyy-i Emr’in konumu, taneleri bir araya toplayan ve onları birbirine bağlayan ipin konumudur. Düzen (ip) koparsa taneler dağılır ve gider. Artık ebedi olarak hepsi bir araya gelmez.”
bak. ed-Din, 1296. Bölüm

135. Bölüm
İmamet Rabbin Yoludur

“De ki: “Ben sizden buna karşılık yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem.”
“De ki: “Ben sizden bir ücret istersem, o sizin içindir”
“De ki: “Ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak, Rabbine doğru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanızı istiyorum.”
15.    İmam Hadi (a.s) Nudbe duasında şöyle buyurmuştur: “Onlar sana ulaşma ve hoşnutluğuna erişme yolu idiler.”
16.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Ehl-i Beyt’in sevgisi dinin düzenidir.”
17.    İmam Bakır veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Ehl-i Beyt’iz; hakkımızda şek eden kimsenin Allah amelini kabul etmez.”
18.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Beni hak üzere gönderen Allah’a andolsun ki birisi ameliyle yetmiş peygamberi görse de biz Ehl-i Beyt’ten olan Veliyy-i Emr’in velayetini kabul etmemişse, Allah kendisinden ne bir tövbe ne de fidye kabul eder (veya ne bir farzı ne bir müstahabbı kabul eder. )”
19.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i Beyt’in sevgisine bağlı kalın. Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a andolsun ki kul marifetimiz ve velayetimiz olmadıkça hiç bir amelinden fayda görmez.”
20.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar Allah’tan olmayan zalim bir imamı idareci seçerlerse, Allah yaptıkları salih amellerin hiç birini kabul etmez.”
21.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’a andolsun ki sizden birisi rükün ve makam arasında sürekli namaz kılsa da siz Ehl-i Beyt’in kini üzere Allah ile görüşecek olursa şüphesiz ateşe girecektir.”
22.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim aziz ve celil olan Allah’a ibadet hususunda büyük sıkıntılara katlandığı halde Allah tarafından bir imamı yoksa çabası makbul olmaz. O sapık ve şaşkındır. Allah işlerini çirkin sayar, onun misali çoban ve sürüsünü kaybeden koyun gibidir.”
bak. el-Bihar, 23/228; 13. Bölüm ve 27/166, 7. Bölüm
Vesail’uş-Şia, 1/90, 29. Bölüm
218. Konu, es-Sebil; 293. Konu, es-Sırat; 92. Konu, el-Mehabbet (4); el-Cennet, 549. Bölüm

136. Bölüm
İmametin “Nur”olarak Tefsir Edilmesi

23.    İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamet nurdur. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Allah’a Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin.”Sonra şöyle buyurdu: “Nur, imamdır.”
24.    İmam Bakır (a.s), Allah’ın, “Allah’a Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah’a andolsun ki nur kıyamete kadar olan Al-i Muhammed’in imamlarıdır. Onlar Allah’a andolsun ki Allah’ın indirdiği nurdurlar. Onlar Allah’a andolsun ki yerlerde ve göklerde Allah’ın nurudurlar. Vallahi imamın müminin kalbindeki nuru gündüzün parlak güneşinden daha nurludur.”
bak. 526. Konu, en-Nur
el-Emsal, 3604. Bölüm

137. Bölüm
İmamet Nübüvvetten Öndedir

Kur’an
“Hani Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle denemiş, o da onları yerine getirmişti. Allah, “Seni insanlara imam kılacağım”demişti.”
25.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah Tebarek ve Teala İbrahim’i peygamber seçmeden önce kul olarak seçti ve şüphesiz Allah onu resul seçmeden önce nebi olarak seçti ve şüphesiz Allah onu halil olarak seçmeden önce resul olarak seçti ve şüphesiz Allah onu imam kılmadan önce halil olarak seçti. Bütün bu makamları onda bir araya toplayınca da şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki ben seni insanlara imam kılacağım.”

138. Bölüm
Hüccetin (İlahi Önderin) Gereği

Kur’an
“Sen ancak bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstereni vardır.”
“Andolsun ki, Biz vahyi onlara ard arda yetiştirdik; belki düşünüp ibret alırlar.”
26.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizleri yapan, yaratan ve bizden ve bütün yaratıklardan üstün olan Allah’ı ispat edince; her asır ve zamanda; yeryüzü, ilim veya sözlerinin doğruluğunu ve adaletinin cevazını gösterici nişaneler taşıyan bir hüccetten boş kalmasın diye resul ve peygamberlerin delil ve burhanlarla geldiği de ispat olur.”
27.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz yeryüzü asla imamdan boş kalmaz. Böylece müminler (dine) bir şey eklerlerse onları (bu sapmadan) geri döndürür ve eğer bir şey eksiltirlerse onu tamamlar.”
28.    İmam Bakır veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah yeryüzünü alimsiz bırakmaz. Böyle olsaydı şüphesiz hak batıldan ayırt edilmezdi.”
29.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü olduğu günden beri insanların öldürdüğü her hakkı dirilten alim bir hüccetten boş kalmamıştır.”İmam daha sonra da şu ayeti okudu: “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler.”
30.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz yeryüzü sadece insanların ihtiyaç duyduğu, kendisinin insanlara muhtaç olmadığı ve helal ve haramı bilen bir alime bırakılmıştır.”
31.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi birkaç fersah yol gitmek isteyince kendisine bir kılavuz bulmaya koyulur. Sen yeryüzünün yollarına oranla gökyüzünün yolları hususunda daha cahilsin. O halde kendin için bir kılavuz bulmaya koyul.”
32.    İmam Rıza (a.s) emir sahibi ve emir sahibine itaat hususunda şöyle buyurmuştur: “Bunun bir çok delili vardır: Örneğin insanlar için belli bir sınır tayin edilmiştir ve o sınırı aşmamakla görevlidirler. Zira onların yok oluşuna sebep olur. Bu iş onlara emin bir fert tayin edilmeksizin asla düzene girmez, gerçekleşmez. Ayrıca kalmış ve yaşamış tüm grup ve milletler bir önder sayesinde ayakta kalmıştır. Zira din ve dünya işlerinde ona ihtiyaç duyarlar. Onsuz ayakta duramazlar. Ayrıca onlar için koruyucu ve emanete riayet eden bir önder tayin edilmezse inançlar yıpranır, din ortadan kalkar ve sünnet değişir.”
33.    İmam Bakır (a.s) insanların peygamber ve imama ihtiyaçları hususunda şöyle buyurmuştur: “Zira dünya onun doğruluğu ve temizliği ile baki kalır. Aziz ve celil olan Allah peygamber veya imamın varlığı sebebi ile yeryüzü ehlinden azabı kaldırır.”
bak. el-Bihar, 23/1, 1. Bölüm
97. Konu, el-Huccet

139. Bölüm
Hüccet, Tanınmış İmamdır

34.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah’ın hücceti kullarına sadece tanınmış imamla ikame olur.”
35.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Aziz ve celil olan Allah’ın hücceti diridir ve insanların tanıdığı imam sayesinde ikame olur.”
36.    İmam Sadık (a.s) “Yeryüzü diri ve zahir bir alim olmaksızın baki kalır mı?”diye sorulunca şöyle buyurmuştur: “O zaman Allah ibadet olunmaz.”
37.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim ölür de üzerinde diri ve zahir bir imam olmazsa cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”
bak. 97. Konu, el-Hüccet

140. Bölüm
Bazen Hüccet Korku ve Gaybet Durumda Yaşar

38.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Evet, yeryüzü Allah’ın hüccetleri ve delilleri iptal olmasın diye (bazen) zahir ve meşhur, (bazen de) korku ve gizlilik içinde yaşayarak Allah’ın hüccetlerini ikame eden birinden boş kalmaz.”
39.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allahım! Senin, yeryüzünde mutlaka velilerine tabi olanların dağılmaması için (bazen) zahir, (ama) itaat edilmeksizin ve (bazen de) gizli, korkulu ve bekleyen birbiri ardınca hüccetlerin olmalıdır. Onlar batıl devletin hakimiyeti zamanında sessizlik içinde ve insanların gözünden gizli olarak yaşasalar da ilim ve edeplerinin nuru insanlardan gizli kalmaz.”
40.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Şüphesiz ben ilmin tümüyle toplanamayacağını ve konularının kesilmeyeceğini biliyorum. Şüphesiz ki sen yeryüzünü, kulların için hüccetin iptal olmasın ve dostların hidayete erdikten sonra sapmasın diye zahir ve itaat edilir veya korkulu, tanınmaz ve itaat edilmez hüccetten boş bırakmazsın.”
41.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Adem’i yarattığı günden beri yeryüzü zahir, meşhur veya gaip ve gizli hüccetten boş kalmamıştır.”
42.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü zahir veya batın bir imam olmaksızın baki kalmaz.”
bak. , en-Nimet, 3901. Bölüm

141. Bölüm
İmam Olmazsa Yeryüzü Dibe Geçer

43.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü imamsız kalırsa dibe geçer.”
44.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer bir an imamın varlığı kalkacak olursa yer yüzü denizin ehlini dağıttığı gibi yeryüzü de ehlini dağıtır.”
45.    İmam Bakır (a.s) imamların nitelikleri hakkında şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah onları, sakinlerini sarsmasın diye yeryüzünün erkanı karar kılmıştır. Onlar İslam’ın direkleri ve hidayet yolunun koruyucularıdır.”
46.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü bir tek gün bile ümmetin kendisine sığındığı bizden olan (Ehl-i Beyt’ten bir) imam olmaksızın baki kalmaz.”
47.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde her zaman hüccet vardır. Zira insanlar hüccet olmaksızın ıslah olmaz ve yeryüzünü sadece hüccet ıslah eder.”

142. Bölüm
Her Ümmet İmamı İle Çağrılır

“O günde bütün insanları önderleriyle berâber çağırırız.”
“Firavun’un buyruğuna uydular, oysa Firavun’un buyurduğu sağduyuya uygun değildi. Firavun, kıyamet gününde kavmine öncülük eder, onları cehenneme götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir!”
48.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olunca aziz ve celil olan Allah nezdinden şöyle bir ses gelir: “Herkes dünyada uyduğu imamının ardı sıra götürüldüğü yere gider.”“Nitekim, kendilerine uyulanlar, azabı görünce uyanlardan uzaklaşacaklar”
49.    Resulullah (s.a.a) “O günde bütün insanları önderleri ile birlikte çağırırız.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Her kavim zamanlarının imamı, Allah’ın kitabı ve peygamberlerinin sünneti ile çağırılır.”
50.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Siz ve sizin gibi olanlar dışında her kavim dünyada uydukları imamları ile birlikte kıyamet günü gelir; bu onlara, onlar da buna lanet eder.”
51.    İmam Hüseyin (a.s) “O günde bütün insanları önderleri ile birlikte çağıracağız.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bir imam doğru yola çağırmış ve takipçileri davetini kabul etmişlerdir. Bir imam da sapıklığa çağırmış ve takipçileri davetine icabet etmiştirler. Onlar cennettedir bunlar ise cehennemde Allah’ın şu sözü de bunu ifade etmektedir.”Bir grubu cennette, bir grubu ise yakıcı ateşte.”
52.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Sen her zaman kendisini kulların için bir nişane, beldelerin için bir meşale kıldığın imam vasıtasıyla ipini bağladıktan ve kendisini hoşnutluğuna erişmek için araç kıldıktan sonra dinini güçlendirdin.”
bak. el-Bihar, 8/7, 19 Bölüm

143. Bölüm
İmam’ı Tanımak

53.    İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala’nın “kime hikmet verilirse”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “(Hikmet) Allah’a itaat etmek ve imamı tanımaktır.”
54.    İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala’nın “Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu…”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Ölü, bir şey bilmeyen kimsedir. Nur ise kendisine uyulan imamdır.”
55.    İmam Hüseyin (a.s) Allah’ın marifeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “(Marifetullah) Her zaman ehlinin kendisine itaat etmeleri farz olan imamlarını tanımasıdır.”
56.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Allah’ın itaatini farz kıldığı kimseleriz. Sizler insanların tanımamakta mazur olmadığı kimseye uyuyorsunuz.”
57.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dikkatli olunuz! Sizler tanımama hususunda mazur olmayacağınız kimseye itaat etmeyiniz.”
bak. el-Bihar, 23/76, 4. Bölüm
el-Yetim, 4240. Bölüm
el-Mukarrebun, 3325. Bölüm

144. Bölüm
İmamı Tanımanın veya Tanımamanın Etkileri

58.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah’ı sadece Allah’ı ve biz Ehl-i Beyt’ten olan imamını tanıyan kimse tanır ve ibadet eder.”
59.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizi tanıyan kimse mümindir, bizi inkar eden kimse ise kafirdir.”
60.    İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala’nın “Karanlıklarda kalıp çıkamayan kimsenin durumu gibi midir?”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar imamlarını tanımayan kimselerdir.”
61.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmam aziz ve celil olan Allah ile yaratıkları arasında bir kılavuzdur. Kim onu tanırsa mümindir ve kim de inkar ederse kafirdir.”

145. Bölüm
Zamanının İmamını Tanımadan Ölen Kimse

62.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim imamını tanımadan ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”
63.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim zamanının imamını tanımadan sabahlarsa (ve o gece ölürse) cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”
64.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim boynunda biat olmaksızın ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”
65.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim imamsız ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”
İbn-i Ebi’l-Hadid’in nakl ettiğine göre Abdullah b. Ömer Hz. Ali’ye biattan kaçındı ve gece biatsız ölmemek için Abdulmelik’e biat etmek üzere gece yarısı Haccac’ın kapısını çaldı. Onun bu düşüncesi Resulullah’tan nakl ettiği şu rivayetti: “Her kim imamsız ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”Haccac onu öylesine bir aşağıladı ki ayağını yatağından çıkararak şöyle dedi: “(Biat etmek için) elini ayağıma dokundur.”

146. Bölüm
İmamı Tanımayan ve Onu İnkar Etmeyen Kimse

66.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizi tanımayan, ama inkar da etmeyen kimse Allah’ın kendisine farz kıldığı hidayete, yani bize itaatin gerekliliğine dönmediği sürece sapıktır. Bu sapıklığı üzere ölürse Allah ona dilediğini yapar.”
67.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim onu tanımaz ve düşmanlık ederse müşriktir ve eğer onu tanımaz, ona düşmanlık etmez ve düşmanına da dostluk elini uzatmazsa cahildir, müşrik değildir.”
bak. 314. Konu, ed-Dalalet

147. Bölüm
İmametin Şartları ve İmam’ın Özellikleri

Kur’an:
“Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından, onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık.”
“Gerçeğe eriştiren mi, yoksa, birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmağa daha layıktır? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?”
“Doğrusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artırdı”dedi.”
68.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu işi (imamet makamını) sabır, basiret ve işleri bilen kimseler yüklenebilir.”
69.    İmam Rıza (a.s) İmamın sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “İmamet hususunda güçlü, siyaset hususunda ise bilgi sahibi olmalıdır.”
70.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmam hakkı ikame etmek için düşünen bir kalp, konuşan bir dil ve gürleyen bir yürek sahibi olmalıdır.”
71.    İmam Ali (a.s) İmamların sıfatları hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar dini derk ettiler, anlayan ve riayet eden bir akılla derk ettiler; duyan ve rivayet eden bir akılla değil! Şüphesiz ilmin ravileri çoktur; riayet edenleri azdır.”
72.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendisini insanlara imam kılarsa başkalarını eğitmeden önce kendisini eğitmelidir. Başkalarını diliyle terbiye etmeden önce davranışları ile terbiye etmelidir.”
73.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah’ın emrini sadece, ödün vermeyen ihmalkarlık etmeyen ve şahsi hedefleri peşinde koşmayan kimseler ayakta tutabilir.”
74.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmam ağız, mide ve tenasül organı hususunda hiç kimsenin kendisini kınayıp, “o yalancıdır, insanların malını yemektedir”ve benzeri sözler söyleyemediği kimsedir.”
75.    İmam Bakır (a.s) imamın nişanesini açıklama hususunda şöyle buyurmuştur: “Helalzadelik, güzel terbiye ve boş şeyler ile oyalanmamak.”
76.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu ümmetin işine eskiden ve şimdi en layık olan kimse resule en yakın olan, kitabı en iyi bilen, dini en iyi düşünen, İslam’da öncü olan, cihatta üstün bulunan ve ümmetin yöneticiliğini omuzlamada en güçlü olandır.”
77.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamlardan her kimde şu üç özellik bulunursa imam olmaya ve bu emaneti omuzlamaya layıktır: “Hükmünde adaletli olmak, insanlardan uzak durmamak ve Allah’ın kitabını yakın ve uzak herkes hakkında icra etmek.”
78.    İmam Hüseyin (a.s) Kufe ehline yazdığı bir mektupta şöyle buyurmuştur: “Ömrüme andolsun ki İmam, sadece Allah’ın kitabı üzere hüküm eden, adaleti uygulayan, hak dine bağlı olan ve Allah’ın (emirleri) karşısında nefsini dizginleyen kimsedir.”
79.    İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamın bir takım alametleri vardır: İnsanların en bilgini, hüküm vermede en üstünü, insanların en takvalısı, insanların en sabırlısı, insanların en cesuru, insanların en cömerdi ve insanların en abid olanıdır.”
80.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İmamet sadece kendisinde şu üç sıfat bulunan kimse ile ıslah olur: Kendisini haramlardan koruyan takva, gazabına hakim olacak bir hilim ve yönettiği kimselere bir baba gibi güzel davranmak.”
81.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu işe insanların en layık olanı; bu hususta en güçlü olan, Allah’ın bu konudaki emrini en iyi bilen, bir fitneci fitne kopardığında ona hakka dönmesini söyleyen ve dönmediği takdirde onunla savaşan, kimsedir.”
82.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlim ve bilgileri onları hakikatleri görmeye sevk etmiş ve yakinin ruhu ile mübaşeret etmişlerdir. Refah içinde yüzenlerin zor kabul ettiği şeyleri kolay görmüşlerdir…Onlar Allah’ın yeryüzündeki halifeleridir.”
83.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamete layık olan imamın bir takım alametleri vardır. Bunlardan birincisi büyük ve küçük tüm günahlardan masum olduğunun, fetva verirken sürçmediğinin, yanlış cevap vermediğinin, yanılmadığının, unutmadığının ve dünyadan hiç bir şeye gönül bağlamadığının bilinmesidir. İkinci olarak Allah’ın helal ve haramını, çeşitli hükümlerini, emirlerini, yasaklarını ve insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri en iyi bilendir. (O halde insanlar ona muhtaçtır). Onun insanlara ihtiyacı yoktur. Üçüncü olarak insanların en cesuru olmalıdır. Zira o müminler grubunun kendisine yöneldiği kimsedir. Eğer ilerlemekten geri kalırsa müminler de onun gerilemesiyle geri çekilirler. Dördüncü olarak; yeryüzünün tüm insanları cimri olsa da insanların en cömerdi olmalıdır. Zira eğer hırslı olursa elinde bulunan Müslümanların malı hakkında da hırslı olur. Beşinci olarak; tüm günahlardan masum olmalıdır. Bu özelliği ile masum olmayan uyanlarından ayrılır. Zira o masum olmazsa diğer insanların düştüğü helak edici günahlar, şehvetler ve lezzetlere kapılma hususunda kendisine güven olmaz.”
84.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İtaati farz olan imamın velayetinin büyük sınırları onun her türlü hata, sürçme, kasıt, büyük ve küçük her türlü günahtan masum olduğunun bilinmesidir. Ne sürçer, ne hata eder, dini ortadan kaldıran hiç bir şeye gönül vermez. Boş şeylerle uğraşmaz. O Allah’ın helal ve haramını, farz ve sünnetlerini, tüm hükümlerini en iyi bilendir. O bütün alemden müstağnidir. Diğerleri ona muhtaçtır. Şüphesiz o insanların en cömerdi ve insanların en cesurudur.”
85.    İmam Ali (a.s) Hemmam Hutbesinde Müminin sıfatlarını zikrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “O kendisinden sonraki iyiler için imamdır.”
86.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanın imamet makamına layık olmasını sağlayan şeylerden bazısı şunlardır: Temizlik, insanın ateşe girmesine sebep olan helak edici her türlü günah ve isyandan arınma. Sonra ümmetin helal ve haram hususunda ihtiyaç duyduğu her şeyi aydınlatan bir ilim; Kur’an’ın özel ve genel, muhkem ve müteşabih hükümlerini, ilmi inceliklerini zihinden uzak tevillerini ve nasih ve mensuhunu bilecek bir bilgi.”
bak. el-Levh, 3585. Bölüm
el-Bihar, 25/104. Bölüm Ebvab-u alamat’il İmam ve sıfatihi ve şeraitihi.

148. Bölüm
İmametin Engelleri

87.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Namus, kan, ganimet, ahkam ve Müslümanların imamet görevini (şunlara) vermenin doğru olmadığını biliyorsunuz: Cimri kimseye…Zira cimri kimse Müslümanların malına tamahlanır. Hakeza cahile…Zira cahil de cehaletiyle onları saptırır. Hakeza acımasız ve zalim kimseye…Zira acımasız insan, gaddarlığıyla onları ihtiyaçlarından mahrum bırakır.   Hakeza devletlerden korkanlara, zira devletlerden korkan kimse de  bir kavmi diğerinden kayırır. Hakeza hükümlerinde rüşvet olan kimseye. Zira rüşvet alan kimse hakları çiğner, hakkı sahibine ulaştırmada ihmalkarlık eder. Hakeza sünneti askıya alan kimse de ümmeti helak olmaya sürükler.”
88.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala Davud’a (a.s) şöyle buyurmuştur: Alim ve şehvetleri seven bir kalbi (kimseyi), takva sahiplerine imam kılmam haramdır.”

149. Bölüm
Adalet İmamlarına Farz Olan Şeyler

89.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah beni yaratıklarına imam kılmıştır. Fakir fakirliği ile bana uysun ve zengin zenginliği ile isyan etmeye kalkışmasın diye yiyeceğim, içeceğim ve giyeceğim hususunda insanların zayıfları gibi olmamı farz kılmıştır.”
90.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah-u Teala fakir olan kimselerin, fakirlikleri sebebiyle isyan etmesinler diye hak imamlarına kendilerini zayıf insanlarla aynı tutmasını farz kılmıştır.”
91.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hak imamların, yiyecek ve giyeceklerinde insanların en zayıf halli olanlarına benzemesi onların güçlerinin yetmediği şeylerle ortalıkta belirmemeleri gerekir. Böylece fakir onu görünce içinde olduğu durum sebebiyle Allah’tan hoşnut olur. Zengin de onları görünce şükür ve alçak gönüllüğünü artırır.”
92.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Halifeye iki kase dışında Allah’ın malından istifade etmesi helal değildir. Bir kaseyi kendisi ve ailesi yer, bir kaseyi de başkalarına yedirir.”
93.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki hiç şüphesiz her uyanın kendisine uyduğu, ilminin nuruyla aydınlandığı bir imamı vardır. Bilin ki hiç şüphesiz imamınız dünyadan sadece iki eski elbise ve yiyecekten iki dilim ekmek ile yetinmektedir.”
94.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imama, Allah’ın emirlerinden yüklendikleri dışında hiç bir şey gerekmez. (Allah’ın emirleri ise şunlardır: ) Öğütlerde ihmalkarlık etmemek, hayır dileme hususunda gayret göstermek, sünneti ihya etmek, müstahak olana hadleri uygulamak, pay sahiplerine paylarını (beytülmalden) vermek.”
95.    İmam Ali (a.s) Esvet Katebe’ye yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: “Allah’a hamd ve senadan sonra…Valinin istekleri olursa, onu bir çok adaletten alı-koyar. İnsanların işi, hak olan hususlarda senin yanında eşit olmalıdır.”
96.    İmam Ali (a.s) Muhammed b. Ebi Bekir’e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur: “Eğer halkın bir ihtiyacı olursa (vali) tanıdık ve yabancı kendi nezdinde eşit olsun diye oturmak ve yüzlerine bakmak hususunda ayrımcılık yapma. Uzak ve yakın senin nezdinde eşit olsun.”

150. Bölüm
İmam ve Ümmetin Karşılıklı Hakları

97.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamın Allah’ın indirdiği ile hükmetmesi ve emaneti eda etmesi üzerine bir haktır. Böyle yaptığı taktirde insanlara da onu dinlemesi, itaat etmesi ve kendilerini çağırdığında icabet etmesi üzerlerine bir haktır.”
98.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a hamd ve senadan sonra…Valinin bir fazlalığa erdiğinde veya bir nimete özgün kılındığında insanlara karşı davranışlarının değişmemesi, Allah’ın kendisine nasip ettiği nimetlerin Allah’ın kullarına olan yakınlığını ve kardeşlerine olan merhametini artırması üzerine bir haktır. Bilin ki sizin de benim üzerimdeki hakkınız savaş dışında bir sırrı sizden saklamamam, hüküm dışında meşveret yapmaksızın bir işe başlamamam, hakkınızı zamanından ertelememem (hak ve isteklerinizi zamanında ödemem), onu ulaştırmada gecikmemem ve hak hususunda hepinizi eşit bilmemdir. O halde ne zaman böyle yapacak olursam Allah’ın sizlere nimet vermesi ve sizin de bana itaat etmeniz bir haktır.”
99.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz münezzeh olan Allah benim için işlerinizin velayeti sebebiyle bir hak tayin etmiştir. Benim üzerinizde hakkım olduğu gibi sizin de üzerimde hakkınız vardır.”

151. Bölüm
İmamlarınız Temsilcilerinizdir

100.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imamlarınız Allah nezdinde (gönderdiğiniz) temsilcilerinizdir. Din ve namazınız hususunda kimi temsilci gönderdiğinize dikkat edin.”
101.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imamlarınız Allah’a gönderdiğiniz temsilcilerdir. Dolayısıyla din ve namazınızda kimi temsilci gönderdiğinize dikkat edin.”

152. Bölüm
Hak Olmayan İmama Uyan Kimse

102.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim imameti Allah tarafından olmayan bir imamı, imameti Allah tarafından olan bir imama ortak kılarsa, şüphesiz Allah’a şirk koşmuştur.”
103.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur: Allah tarafından olmayan zalim bir imamın velayetini kabul eden her Müslüman halka hiç şüphesiz azap edeceğim.”
104.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah tarafından olmayan zalim bir imama itaat eden her Müslüman halka, her ne kadar amellerinde iyi ve takvalı olsa da şüphesiz azap edeceğim.”

153. Bölüm
Cehennem İmamları

“Onları, ateşe çağıran önderler kıldık.”
105.    İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala’nın “Uyulan kimse kendilerinden uzaklaşınca”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Ey Cabir! Allah’a andolsun ki onlar zalim imamlar ve taraftarlarıdır.”
106.    Muhammed bin Mansur şöyle diyor: “İmam Bakır’a (a.s) aziz ve celil olan Allah’ın, “Bir kötülük yaptıklarında, “babalarımızı da bunun üzerinde bulduk.”derler.”ayetini sordum, şöyle buyurdu: “Şüphesiz bunlar zalim imamlardır.”
107.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah nezdinde insanların en kötüsü sapan ve kendisi vasıtasıyla sapılan zalim imamdır. O uygulanan sünneti öldürür ve terk eden bidati diriltir. Şüphesiz ben Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: “Kıyamet günü zalim imam hiç bir yardımcısı ve özür dilemesi olmaksızın getirilir ve cehennem ateşine atılır. Cehennem ateşinde değirmen taşı gibi döner durur sonra derinliklerinde ipe çekilir.”
108.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz zalim imamlar ve taraftarları Allah’ın dininden ve haktan uzaktırlar. Onlar fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu toprak gibi, yaptıkları ile sapıklığa düşmüşlerdir.”

154. Bölüm
İmamet İddiasında Bulunan Kimse

109.    İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala’nın “Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü, yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün.”(Zümer/60) ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar imam olmadıkları halde imam olduğunu söyleyenlerdir.”
110.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah şu üç kimseyle konuşmayacak, onları temizlemeyecektir ve onlar için elim bir azap vardır: Öyle olmadığı halde imametinin Allah tarafından olduğunu iddia eden, Allah tarafından olan imamı inkar eden ve bu iki grubun İslam’dan bir nasibi olduğunu sananlar.”
111.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ehli olmadığı halde imamet iddiasında bulunan kimse kafirdir.”
bak. el-Bihar 25/110, 3. Bölüm

155. Bölüm
Zalim İmamların İmametini Meşru Göstermek için Uydurulan Hadisler

112.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir emire itaat ederse bana itaat etmiştir ve her kim de bir emire isyan ederse bana isyan etmiştir.”
113.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Zorlukta ve kolaylıkta, hoşlukta ve hoş olmayan yerlerde ve zararına tamamlanan her yerde (bir emire) itaat edip, dinlemen gerekir.”
114.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ne kadar büyük günahları işlerseler de dindaşlarınızı tekfir etmeyin, her imamın arkasında namaz kılın, her ölünün cenaze namazını kılın ve her emirle birlikte cihat edin.”
115.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Üç şey sünnettendir: Her imamın arkasında namaz kılmak; senin namazın sana onun günahı ise kendisinedir. Her imamla cihat etmek; senin cihadın sana, onun kötülüğü kendinedir. Her ne kadar intihar etmiş olsa da tevhit ehlinden olan her ölünün ardından namazını kılmak.”
116.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ne kadar büyük günahlar işlese de, iyi veya kötü her emirle birlikte cihat etmek, sizlere farzdır. Her ne kadar büyük günah işlese de, iyi ve kötü her Müslümanın arkasından namaz kılmak da sizlere farzdır.”
117.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Farz namazları, her ne kadar büyük günah işlese de iyi ve kötü her Müslüman’ın arkasında kılmak farzdır.”
118.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Çok geçmeden benden sonra, aşina olmadığınız hoş olmayan olaylar olacaktır.”Oradakiler, “Ya Resulullah! Bizlerden o zamana erişenlere ne emrediyorsun?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Boynunuzda olan hakları ödeyin, sizler için olan şeyleri Allah’tan dileyin.”
119.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Çok geçmeden tatsız olaylarla karşılaşacaksınız, havuzda benimle görüşünceye kadar sabredin.”
120.    Vail-i Hazremi şöyle diyor: “Seleme bin Yezid ec-Cu’fi Resulullah’a (s.a.a) şunu sordu: “Eğer bizlere bir takım hakimler hükmeder de bizlerden haklarını ister ve bizleri hakkımızdan alı-koyarsa, bizlere bu konuda ne emrediyorsun?”Peygamber (s.a.a) ondan yüz çevirdi. O yeniden sordu. Peygamber yeniden yüz çevirdi. İkinci ve üçüncü defa yeniden aynı soruyu sordu. Bu esnada Eş’as bin Kays onu kendine doğru çekerek şöyle dedi: “Emirlerini dinleyin ve itaat edin; zira herkes kendi günahını yüklenecektir.”Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: “Eş’as onu kendine doğru çekti ve Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Emirlerini dinleyin, itaat edin…”
121.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra hidayetime uymayan sünnetime bağlı kalmayan imamlar gelecektir. Onların arasından insan şeklinde kalpleri şeytan kimseler kıyam edecektir.”(Ravi şöyle diyor) Ben, “Eğer böyle bir zamana ulaşırsam ne yapayım?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Emirin sözünü dinle ve itaat et. Her ne kadar sırtına kırbaç vurulsa ve tüm servetin elinden alınsa yine de kulak ver ve itaat et.”
122.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin, zira her kim cemaatten bir karış dahi ayrıldığı bir halde ölürse cahiliye üzere ölmüştür.”
123.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İmamlarınızın en kötüsü; sizlerin onu, onun da sizi düşman bildiği; sizlerin ondan, onunda sizden nefret ettiği imamlardır.”Bu esnada, “Ya Resulullah! Onlara kılıç çekmeyelim mi?”denilince şöyle buyurdu: “İçinizde namaz kıldığı müddetçe hayır, valilerinizden hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde işlerini kötümseyin. İtaatinden el çekmeyin.”
Bu esas üzere uydurulmuş hadisler gerçekten de çoktur. Kaynaklarına müracaat ediniz.
bak. el-Ma’ruf (2), 2690. Bölüm
el-Hak, 892. Bölüm
es-Sultan, 1855-1858. Bölümler

156. Bölüm
Münezzeh Olan Allah’a İtaat Etmeyen
Kimseye İtaat Edilmez

“Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan saptırdılar.”
124.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bilin! Ailevi şerafeti ile övünen ve kendi soyunu üstün gören büyüklerinize ve önde gelenlerinize itaat etmekten sakının, sakının. Zira onlar asabiyetin (nasyonalizmin) temelleri, fitne erkanının sütunları ve cahiliye kıvançlarının kılıçlarıdırlar.”
125.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’a itaat etmeyen kimseye itaat olunmaz.”
126.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hakkında üç şeyden sakınınız: Allah’ın kendisine Kur’an verdiği kimseden…Allah’ın kendisine verdiği kudret üzere “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir ve bana isyan eden Allah’a isyan etmiştir”diyen kimseden. Zira şüphesiz yalan söylemektedir. Yaratıcı dışında hiç bir yaratıktan korku yoktur.”
127.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hususunda şu üç kimseden sakınınız: “…Aziz ve celil olan Allah’ın kendisine kudret verdiği, kudret üzere kendisine itaatin Allah’a itaat ve kendisine isyanın Allah’a isyan olduğunu zanneden kimseden. Zira yalan söylemektedir. Allah’a isyan hususunda hiç bir yaratığına itaat yoktur. Şüphesiz itaat sadece Allah’a, Resulüne ve veliyy-i emre aittir. Aziz ve celil olan Allah şüphesiz Resulüne itaati emretmiştir. Zira o masumdur.”
128.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ya Ali! Şu dört şey insanın belini büken şeylerdendir: “Allah’ a isyan ettiği halde emrine itaat edilen imam…”
129.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah (s.a.a) bir ordu gönderdi, onlara bir emir tayin etti, emirlerini dinleyip itaat etmelerini istedi. Böylece emir bir ateş yaktı ve onlara kendilerini ateşe atmalarını emretti. Ama onlardan bir grup ateşe girmekten sakındı ve “Biz ateşten kaçanlarız.”dediler. Bir grubu ise ateşe girmek istedi. Bu haber Resulullah’a (s.a.a) ulaşınca şöyle buyurdu: “Eğer girmiş olsalardı onda ebedi kalırlardı.”Ardından şöyle buyurdu: “Allah’a günah hususunda itaat yoktur. İtaat sadece iyiliktedir.”
bak. el-Maruf (2), 2690. Bölüm
el-İbadet, 2496. Bölüm
Kenz’ul Ummal, 5/791-798

157. Bölüm
Zalim İmamlara Kıyam Etmenin Farz Oluşu

130.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz çok geçmeden İslam değirmenin taşı dönmeye başlayacak; o halde siz de Kur’an’ın etrafında dönün. Çok yakında kudret ve Kur’an birbiriyle savaşacaktır ve birbirinden ayrılacaktır. Şüphesiz çok yakında sizlere ayrı, kendilerine ise ayrı hükmeden padişahlar gelecektir. Onlara itaat edecek olursanız saparsınız. İsyan ederseniz sizleri öldürürler.”Oradakiler, “Ya Resulullah! Böyle bir zamanda ne yapalım?”deyince şöyle buyurdu: “İsa’nın ashabı gibi olun. Onlar testerelerle biçildiler ve dar ağaçlarına asıldılar. Allah’a itaat yolunda ölmek, günah içinde yaşamaktan daha hayırlıdır.”
131.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İslam değirmeni dönmeye başlamıştır. Kitap ve kudret çok yakında birbirinden ayrılacaktır. O halde siz kitabın etrafında dönün. Sizlere bir takım imamlar gelecektir. Onlara itaat edecek olursanız saparsınız. İsyan edecek olursanız öldürülürsünüz.”Oradakiler, “O zaman ne yapalım ya Resulullah?”deyince, şöyle buyurdu: “İsa’nın ashabı gibi olun. Onlar dar ağaçlarına asıldılar ve testerelerle biçildiler. İtaat içinde ölüm, günah içinde yaşamaktan daha hayırlıdır.”
132.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizlere yakında bir takım imamlar gelecektir, rızıklarınıza el koyacak, konuşunca sizlere yalan söyleyecek, kötü amellerde bulunacak, çirkinliklerini güzel görmedikçe ve yalanlarını doğrulamadıkça sizden razı olmayacaklar. O halde haktan razı oldukları müddetçe onu kendilerine verin, hakkı çiğnedikleri taktirde ise (savaşın), bu yolda ölen kimse şehittir.”
133.    İmam Ali (a.s) hüzünlü ve nefes nefese bir halde ashabının yanına gelerek şöyle buyurmuştur: “Sizlere gölge salan zamana ne yapacaksınız? O zaman ilahi hudutlar askıya alınacak ve mallar elden ele dolaşacaktır. Allah’ın dostlarına düşmanlık edilecek, Allah’ın düşmanları dost tutulacaktır. (Ravi şöyle diyor:) Ben, “Ey Müminlerin Emiri! Eğer o zamana erişecek olursak ne yapalım?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Testerelerle biçilen ve dar ağaçlarına asılan Hz. İsa’nın (a.s) ashabı gibi olun. Aziz ve celil olan Allah’a itaat yolunda ölmek günahla yaşamaktan daha hayırlıdır.”
134.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aranızda alimler, fakihler, soylular, hikmet sahipleri, Kur’an bilginleri, geceyi ibadetle geçirenler, camileri Kur’an tilavetiyle imar edenler varken beyinsizlerinizin, kötülerinizin ve aşağılık kimselerinizin üzerinize hükümet etmek için sizlerle çekişmelerine kızmıyor ve üzülmüyor musunuz?”
bak. eş-Şia 2149. Bölüm
et-Takiyye, 4180. Bölüm
el-Hevaric, 1017. Bölüm

158. Bölüm
Kıyam Etmemenin Caiz Olduğu Hususlar

135.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Sedir! Allah’a andolsun ki şu keçiler kadar ashabım olsaydı oturmayı caiz görmezdim.”Sedir şöyle diyor: “Biz indik, namaz kıldık, namazdan sonra keçilere baktım ve sayınca on yedi tane olduğunu gördüm.”
136.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmam için Bedir ehli sayısınca üçyüzonüç kişi toplanacak olursa kıyam edip durumu değiştirmesi farzdır.”
137.    İmam Sadık (a.s) Mufazzal b. Kays’a şöyle buyurmuştur: “Kufe’deki taraftarlarımız ne kadardır? (Mufazzal şöyle diyor: ) “elli bin”dedim. Sürekli bana bir şeyler sordu, nihayet şöyle buyurdu: “Allah’a andolsun ki Kufe’de makam ve mevkimizi tanıyan ve hakkımızda haktan başka bir şey söylemeyen yirmi beş kişinin olmasını isterdim.”
bak. eş-Şukr, 2065. Bölüm
el-İmamet (3), 238. Bölüm
es-Sevre, 475. Bölüm

159. Bölüm
Mutezile’ye Göre Zalim İmamlara
Kıyam Etmenin Hükmü

İbn-i Ebi’l Hadid şöyle diyor: “Ashabımıza göre zalim imamlara karşı kıyam etmek farzdır. Hakeza ashabımıza göre güvenilir bir şüphe ve hata olmaksızın (aksine kudret ve hükümetin hakkı olmadığını bildiği halde) hükümeti ele geçiren fasıklara, aleyhlerine kıyam eden, dinden bahseden, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran kimseler aleyhine yardımcı olmak caiz değildir. Aksine her ne kadar kendileri için ortaya çıkan dini bir şüphe üzere kabul ettikleri inançları sebebiyle sapmış olsalar da fasık idareciye karşı kıyam edenlere yardım etmek farzdır.”


more post like this