21. Konu el-Ummet Ümmet

el-Bihar 7/130, 7. Bölüm, Kesret-u Ümmet-i Muhammed (s.a.a) fil kıyamet
el-Bihar, 22/441, 14. Bölüm, Fezail-u Ümmet-i Muhammed (s.a.a)
Kenz’ul Ummal, 12/154-194, Fezail-u Hazih’il Ümmet’il Merhume

bak.
el-Emsal, 3603. Bölüm; el-İmamet, 150. Bölüm; el-Cemaat, 529. Bölüm, el-Karn, 3340. Bölüm; el-Firek, 3200. Bölüm; el-Ecel, 22. Bölüm, el-İhtilaf, 1042-1044. Bölümler ve el-Helak, 4018-4019. Bölümler

120 Bölüm
İslam Ümmetinin Konumu

Kur’an:
“Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, Allah’a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz. Kitab ehli iman etmiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde iman edenler olmakla berâber, çoğu yoldan çıkmıştır.”
1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benim ümmetim mübarek bir ümmettir. Başının mı, yoksa sonunun mu hayır olduğu bilinmez.”
2.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu ümmetim merhamet edilmiş (merhume) bir ümmettir.”
Bu rivayetin anlamı hakkında da bir çok rivayet vardır.
3.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz siz yetmiş ümmet tamamlayacaksınız. Siz Allah nezdinde onların en hayırlısı ve değerlisisiniz.”
4.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu ümmeti değerlilik, dindarlık, yücelik, zafer ve yeryüzünde güç elde etmekle müjdele.”
5.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hiç bir ümmete benim ümmetime verilen yakinden daha yüce bir yakin verilmemiştir.”

121. Bölüm
Ümmetin İyileri

6.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin iyileri bana yüce alemden haber verildiği üzere Rablerinin rahmet genişliğinde açıktan gülenler ve Rablerinin azabının korkusundan gizlice ağlayanlardır.”
7.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en hayırlıları dünyaya en itinasız olanlar ve ahirete en çok rağbet edenlerdir.”
8.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en hayırlısı, gençliğini Allah’a itaatte tüketen, nefsini dünya lezzetlerinden alıkoyan, ahirete gönül bağlayandır. Şüphesiz Allah’ın ona vereceği mükafat cennetin en yüce dereceleridir.”
9.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en hayırlısı kendini kaybedecek derecede refahta olmayan ve dilenecek ölçüde darlıkta bulunmayan kimsedir.”
10.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en hayırlıları kendilerine akılsızlık edilince tahammül edenler, haklarında zulmedilince affedenler ve eziyet edilince sabredenlerdir.”

122. Bölüm
Orta Ümmet

Kur’an
“Böylece sizin insanlara ve Resulün de size şahit olması için sizi vasat/orta bir ümmet kıldık.”
11.    İmam Sadık (a.s), Allah-u Teala’nın “Böylece sizleri vasat bir ümmet kıldık.”ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Biz orta ümmetiz. Biz Allah’ın yaratıkları üzerindeki şahitleri ve yeryüzündeki hüccetleriyiz.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Allah’ın yaratıkları üzerindeki şahitleri ve yeryüzündeki hüccetiyiz. Biz Allah’ın “Böylece sizleri vasat bir ümmet kıldık”dediği kimseleriz.”
13.    Ebu Basir (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biziz Hicaz yolu”diye buyuran İmam Bakır’a (a.s) “Hicaz yolu nedir?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Yolların en vasatıdır. Allah şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz sizi vasat bir ümmet kıldık.”Daha sonra da şöyle buyurdu: “Hızlı giden bize geri döner ve geride kalan bize katılır.”
14.    İmam Sadık (a.s), Allah-u Teala’nın “Siz en hayırlı ümmetsiniz.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Yani İbrahim’in davetinin kendilerine farz olduğu ümmettir. Onlar Allah’ın kendi içlerinden, kendilerinden kendilerine Peygamber gönderdiği bir ümmettir. Onlar orta (vasat) ümmettir. Onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir.”
15.    Resulullah (s.a.a), Allah-u Teala’nın “Sizleri vasat ümmet kıldık”ayetinin açıklamasında şöyle buyurmuştur: “Yani mutedil ve orta yol demektir.”

123. Bölüm
Ümmeti En Hayırlı Kılan Şeyler

16.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim birbirini sevdikçe emaneti (sahibine) eda ettikçe, haramdan uzaklaştıkça, misafire değer verdikçe, namaz kıldıkça ve zekat verdikçe sürekli hayır üzere olacaktır.”
17.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim birbirine hıyanet etmedikçe, emaneti sahibine verdikçe, zekat ödedikçe, sürekli hayır üzere olacaktır. Bunu yapmadığı taktirde kıtlığa ve kuraklığa düçar olacaktır.”
18.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu ümmetin karileri (Kur’an okuyanları) emirlere müsamaha etmedikçe, alimleri kötüleri temize çıkarmadıkça ve iyileri kötüleri güçlendirmedikçe Allah’ın eli sürekli bu ümmetin başında olacaktır ve O’nun himayesi altında bulunacaktır. Ama bunları yaptığı taktirde kudret elini başlarından kaldıracak ve onlara zalimleri musallat kılacaktır.”
bak. 440. Konu, el-İktisat

124. Bölüm
Ahirette İslam Ümmetinin Makamı

19.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü peygamberlerden kendisine uyanları en çok olan benim.”
20.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cennet ehli yüz yirmi saf olacaktır. Bunlardan seksen safını bu ümmet (İslam ümmeti) teşkil edecektir.”
21.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cennette yüz yirmi saf bulunacaktır. Ümmetim bunlardan seksenini teşkil edecektir.”

125. Bölüm
İslam Ümmetinin Kıyam Edenleri

22.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu din sürekli ayakta duracaktır ve bir grup Müslüman kıyamete kadar din uğrunda savaşacaktır.”
23.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bir grup sürekli galip olacaklardır ve Allah’ın emri onlara galip oldukları halde erişecektir.”
24.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sürekli ümmetimden bir grup Allah’ın emri üzere olacaktır ve muhalifleri onlara hiç bir zarar veremeyecektir.”
Bu anlamda bir çok rivayet vardır ama senetleri Ebu Hureyre, Muğire b. Şube, Muaviye, Sevban ve benzerlerine ulaşmaktadır. Dolayısıyla incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi gerekir.
25.    Resulullah (s.a.a) “Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve adaleti hak ile yerine getirirler.”ayetini okuyunca şöyle buyurmuştur: “Bu ümmetten bir grup İsa b. Meryem (a.s) nazil oluncaya kadar sürekli hak üzere olacaklardır.”
26.    Muaviye şöyle demiştir: “Alimleriniz nerede? Alimleriniz nerede? Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “Ümmetimden bir grup insanlara hakim olmadıkça asla kıyamet kopmaz. Onlar kendilerine kimin yardım edip kimin aleyhlerinde çalışacağı hususunda bir korku taşımazlar.”

126. Bölüm
Milletlerin İslam Aleyhine Saldırıya Geçişi

27.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Çok geçmeden aç insanların yemek sofrasına saldırdığı gibi milletler de size saldıracaktır.”Bu arada birisi, “Acaba sayımız az mı olacak?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Hayır, aksine çok olacaksınız, ama sel suları üzerindeki bir köpük ve çerçöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden azametinizi alacak ve kalplerinize vehn (gevşeklik) verecektir.”Birisi, “Ya Resulullah! (s.a.a) Vehn nedir?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır.”
28.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim her ne zaman dünyayı ulularsa Allah onlardan İslam’ın azametini alır.”
bak. 71. Konu, el-Cemaat; 145. Konu, el-İhtilaf ve ed-Dünya, 1223. Bölüm

127. Bölüm
Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (1)

29.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: Hırs ve cimriliğe itaat etmek, heva ve heveslerine tabi olmak ve sapık imam.”
30.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: “Marifetten sonra dalalet, saptırıcı fitneler ve mide ile tenasül organının şehvetine kapılmak.”
31.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: “Alimin sürçmesi, münafığın Kur’an vesilesiyle mücadelesi ve kaderi yalanlamak.”
32.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: Nefsani isteklerden kaynaklanan dalalet; mide ve tenasül organının şehvetlerine uymak ve marifetten sonra gaflete kapılmak.”
33.    Resulullah (s.a.a), mübarek yanında izi kalan hasırın üzerinde yatarken yanına gelen Enes’e şöyle buyurmuştur: “Yanında başka biri var mı? Ben, “Hayır”deyince şöyle buyurdu: “Bil ki ecelim yaklaşmış; Allah’ı görmeye ve benden önceki Peygamber kardeşlerimi görmeye olan iştiyakım çoğalmıştır.”Daha sonra şöyle buyurdu: “Hiç bir şeyi ölüm kadar sevmiyorum. Mümin Allah’ı görmekten başka bir şey ile huzur bulmaz.”Daha sonra ağladı. Ben, “Neden ağlıyorsun?”deyince şöyle buyurdu: “Benden sonra ümmetimin başıma nelerin geleceğini bildiğim halde nasıl ağlamayayım!”Ben, “Ey Resulullah! Senden sonra ümmetinin başına neler gelecektir?”diye sorunca şöyle buyurdu: “Çeşit çeşit istekler, akrabalık bağlarını kesmek; mal ve şerefi sevmek, bidat çıkarmak.”
bak. En-Nifak, 3934. Bölüm

128. Bölüm
Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (2)

34.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum üç şey vardır: “Alimin sürçmesi, münafığın Kur’an vesilesiyle mücadelesi ve boyunlarınızı kesen dünya. O halde nefisleriniz hakkında dünyadan sakınınız.”
35.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu şunlardır: Haram kazançlar, gizli şehvetler ve faiz.”
36.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu şunlardır: Nefsani istekler ve uzun emel. Nefsani istekler şüphesiz ki insanı haktan alı-koyar. Uzun emeller ise insana ahireti unutturur.”
37.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz hakkınızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir.”Kendisine, “Ey Resulullah! küçük şirk nedir?”denince, “O riyadır.”diye buyurdu.”
38.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu konuşmasını bilen her münafıktır.”
39.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu saptırıcı önderlerdir.”
40.    Ömer, Ka’b’a şöyle demiştir: “Sana bir soru soracağım, ama cevabını benden gizleme.”Ka’b, “Allah’a andolsun ki bildiğim şeyi senden gizlemem.”dedi. Ömer şöyle dedi: “Ümmet-i Muhammed (s.a.a) hakkındaki en büyük endişen nedir?”Ka’b, “Saptırıcı önderlerin varlığıdır.”dedi. Ömer şöyle dedi: “Doğru söylüyorsun, Resulullah da bu konuyu bana gizlice söylemiş ve beni bundan haberdar kılmıştı.”
41.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu dünya malının parlaklığı (çekiciliği) ve çokluğudur.”
42.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu; mal ve servetlerinin artması, neticede birbirlerini kıskanmaları ve birbirlerini öldürmeleridir.”
43.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu; alimlerin sürçmeleri, hakimlerin istekleri ve kötü te’vildir.”
44.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu şu üç şeydir: Nefsani heveslerden dolayı sapmak, mide ve tenasül organının şehvetlerine uymak ve kendini beğenmek.”

129. Bölüm
Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (3)

45.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum şey; Kur’an’ı yerli yerine oturtmaksızın tevil eden ve diğeri de kendisini bu konuda diğerlerinden daha uygun gören kimsedir.”
46.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, Allah’ın yeryüzü bereketlerinden sizler için çıkardığıdır.”Kendisine, “Yeryüzünün bereketleri nedir?”diye sorulunca şöyle buyurdu: “Dünyanın parlaklığıdır. (çekiciliğidir)”


more post like this