ATOM MUCİZESİ

ATOM MUCİZESİ

OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayrÝlmas ÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmasÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve dolayÝsÝyla AllahÕÝn varlÝÛÝnÝ inkar eden Darwinizm, 140 yÝldÝr pek ok insanÝn imanÝnÝ kaybetmesine ya da kußkuya dŸßmesine neden olmußtur. DolayÝsÝyla bu teorinin bir aldatmaca olduÛunu gšzler šnŸne sermek […]

  • HARUN YAHYA
Rate this post
about this book
  • overview

    OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayrÝlmas ÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmasÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve dolayÝsÝyla AllahÕÝn varlÝÛÝnÝ inkar eden Darwinizm, 140 yÝldÝr pek ok insanÝn imanÝnÝ kaybetmesine ya da kußkuya dŸßmesine neden olmußtur. DolayÝsÝyla bu teorinin bir aldatmaca olduÛunu gšzler šnŸne sermek ok šnemli bir imani gš- revdir. Bu šnemli hizmetin tŸm insanlarÝmÝza ulaßtÝrÝlabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularÝmÝz belki tek bir kitabÝmÝzÝ okuma imkanÝ bulabilir. Bu nedenle her kitab ÝmÝzda bu konuya šzet de olsa bir kÝsÝm ayrÝlmasÝ uygun gšrŸlmŸßtŸr. l Belirtilmesi gereken bir diÛer husus, bu kitaplarÝn ieriÛi ile ilgilidir. YazarÝn tŸm kitaplarÝnda imani konular, Kuran ayetleri doÛrultusunda anlatÝlmakta, insanlar Allah ÕÝn ayetlerini šÛrenmeye ve yaßamaya davet edilmektedir. AllahÕÝn ayetleri ile ilgili tŸm konular, okuyanÝn aklÝnda hibir ߟphe veya soru ißareti bÝrakmayacak ßekilde aÝklanmaktadÝr.

  • details
    • HARUN YAHYA
  • reviews