BALARISI MUCİZESİ

BALARISI MUCİZESİ

OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayr ÝlmasÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmas ÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve dolayÝsÝyla Allah’Ýn varlÝÛÝnÝ inkar eden Darwinizm, 140 yÝld Ýr pek ok insanÝn imanÝnÝ kaybetmesine ya da kußkuya dŸßmesine neden olmu ßtur. DolayÝsÝyla bu teorinin bir aldatmaca olduÛunu […]

  • HARUN YAHYA
Rate this post
about this book
  • overview

    OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayr ÝlmasÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmas ÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve dolayÝsÝyla Allah'Ýn varlÝÛÝnÝ inkar eden Darwinizm, 140 yÝld Ýr pek ok insanÝn imanÝnÝ kaybetmesine ya da kußkuya dŸßmesine neden olmu ßtur. DolayÝsÝyla bu teorinin bir aldatmaca olduÛunu gšzler šnŸne sermek ok šnemli bir imani gšrevdir. Bu šnemli hizmetin tŸm insanlarÝmÝza ulaßtÝrÝlabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularÝmÝz belki tek bir kitabÝmÝzÝ okuma imkanÝ bulabilir. Bu nedenle her kitabÝmÝzda bu konuya šzet de olsa bir kÝsÝm ayrÝlmasÝ uygun gšrŸlmŸßtŸr. l Belirtilmesi gereken bir diÛer husus, bu kitaplarÝn ieriÛi ile ilgilidir. YazarÝn tŸm kitaplarÝnda imani konular, Kuran ayetleri doÛrultusunda anlatÝlmakta, insanlar Allah'Ýn ayetlerini šÛrenmeye ve yaßamaya davet edilmektedir. Allah'Ýn ayetleri ile ilgili tŸm konular, okuyanÝn aklÝnda hibir ߟphe veya soru ißareti bÝrakmayacak ßekilde aÝklanmaktadÝr. Bu anlatÝm sÝrasÝnda kullanÝlan samimi, sade ve akÝcÝ Ÿslup ise kitaplarÝn yediden yetmiße herkes tarafÝndan rahata anlaßÝlmasÝnÝ saÛlamaktadÝr. Bu etkili ve yalÝn anlatÝm sayesinde, kitaplar Òbir solukta okunan kitaplarÓ deyimine tam olarak uymaktad Ýr. Dini reddetme konusunda kesin bir tavÝr sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatÝlan gereklerden etkilenmekte ve anlatÝlanlarÝn doÛruluÛunu inkar edememektedir. l Bu kitap ve yazarÝn diÛer eserleri, okuyucular tarafÝndan bizzat okunabileceÛi gibi, karßÝlÝklÝ bir sohbet ortamÝ ßeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplarÝ bir arada okumalarÝ, konuyla ilgili kendi tefekkŸr ve tecrŸbelerini de birbirlerine aktarmalarÝ aÝsÝndan yararlÝ olacakt Ýr. l Bunun yanÝnda, sadece Allah rÝzasÝ iin yazÝlmÝß olan bu kitaplarÝn tanÝnmasÝ- na ve okunmasÝna katkÝda bulunmak da bŸyŸk bir hizmet olacaktÝr. ‚ŸnkŸ yazar Ýn tŸm kitaplarÝnda ispat ve ikna edici yšn son derece gŸlŸdŸr. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler iin en etkili yšntem, bu kitaplarÝn diÛer insanlar tarafÝndan da okunmasÝnÝn teßvik edilmesidir. l  KitaplarÝn arkasÝna yazarÝn diÛer eserlerinin tanÝtÝmlarÝnÝn eklenmesinin ise šnemli sebepleri vardÝr. Bu sayede kitabÝ eline alan kißi, yukarÝda sšz ettiÛimiz šzellikleri taßÝyan ve okumaktan hoßlandÝÛÝnÝ umduÛumuz bu kitapla aynÝ vasÝflara sahip daha birok eser olduÛunu gšrecektir. Ümani ve siyasi konularda yararlanabilece Ûi zengin bir kaynak birikiminin bulunduÛuna ßahit olacaktÝr.

  • details
    • HARUN YAHYA
  • reviews