BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

YAZAR HAKKINDA Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermißtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, KarÝnca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Allah AkÝlla Bilinir, DŸnya HayatÝnÝn GereÛi, ZamansÝzlÝk ve Kader GereÛi, Kavimlerin HelakÝ, Darwin’in TŸrk DŸßmanlÝÛÝ, DŸßŸnen Ünsanlar ܍in, Evrenin Yarat ÝlÝßÝ, SakÝn […]

  • H A R U N YA HYA
Rate this post
about this book
  • overview

    YAZAR HAKKINDA Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermißtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, KarÝnca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Allah AkÝlla Bilinir, DŸnya HayatÝnÝn GereÛi, ZamansÝzlÝk ve Kader GereÛi, Kavimlerin HelakÝ, Darwin'in TŸrk DŸßmanlÝÛÝ, DŸßŸnen Ünsanlar ܍in, Evrenin Yarat ÝlÝßÝ, SakÝn AnlamazlÝktan Gelmeyin ve Evrimcilerin ÜtiraflarÝ adlÝ kitaplarÝ ve Adaml Ýk Dini, Allah'Ýn Üsimleri, Allah ܍in Yaßamak, Cahiliye Toplumunu Terk Etmek, Cennet, GereÛi DŸßŸndŸnŸz MŸ?, GšzardÝ Edilen Kuran HŸkŸmleri, KÝyamet GŸnŸ, Kuran'da Hicret, Kuran AhlakÝ, Kuran Bilgisi, Kuran'da Dua, Kuran Fihristi, Kuran'da MŸnafÝk Karakteri, Kuran'da TebliÛ ve TartÝßma, Kuran'da Temel Kavramlar, Kuran'da VicdanÝn …nemi, Kuran'dan Cevaplar, MŸnafÝÛÝn SÝrlarÝ, …lŸm KÝyamet Cehennem, Resullerin MŸcadelesi, SakÝn UnutmayÝn, Þeytan, Þeytan'Ýn Enaniyeti, Þirk, Kuran'dan Genel Bilgiler, ÜmanÝ ‚abuk Anlamak -1-, ÜmanÝ ‚abuk Anlamak -2-, , Kuran'Ýn Hayata SunduÛu GŸzellikler, Allah'Ýn GŸzelliklerinden Bir Demet -1-,Allah'Ýn GŸzelliklerinden Bir Demet -2-, DinsizliÛin Ülkel MantÝÛÝ, Kamil Üman, Pißman Olmadan …nce gibi kitapÝklarÝ yayÝnlanmÝßtÝr. YazarÝn evrim teorisini konu alan, Evrim AldatmacasÝ, Materyalizmin ‚škŸßŸ, Materyalizmin Sonu, Evrim Teorisi, Evrim Teorisi'nin ‚škŸßŸ: YaratÝlÝß GereÛi, Evrimcilerin YanÝlgÝlarÝ 1, Evrimcilerin YanÝlgÝlarÝ 2, Evrimcilerin YanÝlgÝlarÝ 3, Evrimin Mikrobiyolojik ‚škŸßŸ, YaratÝlÝß GereÛi, Atomun SÝrlarÝ, 20 Soruda Evrim Teorisi'nin ‚š- kŸßŸ ve Darwinizm gibi kitapÝklarÝ da yayÝnlanmÝßtÝr. Yazar, Harun Yahya mŸstear ismi altÝnda ßimdiye kadar siyasi konularda da e- ßitli eserler hazÝrlamÝßtÝr. Yahudilik ve Masonluk, Masonluk ve Kapitalizm, Þeytan'Ýn Dini Masonluk, Yehova'nÝn OÛullarÝ ve Masonlar, Yeni Masonik DŸzen, Milli Strateji, 'Gizli El' Bosna'da, SoykÝrÝm YalanÝ, TeršrŸn Perde ArkasÝ, Üsrail'in KŸrt KartÝ isimli bu eserlerin šnemli bir bšlŸmŸ, Yahudilik, Masonluk ve bu iki gŸcŸn dŸnya tarihi ve siyaseti Ÿzerindeki etkileri ile ilgilidir. (MŸstear isim, inkarcÝ Yahudi dŸßŸncesine karßÝ mŸcadele eden iki peygamberin hatÝralarÝna hŸrmeten isimlerini yad etmek iin Harun ve Yahya isimlerinden olußturulmußtur...) Yazar tarafÝndan kitaplarÝn kapaÛÝnda Resulullah'Ýn mŸhrŸnŸn kullanÝlmÝß olmas ÝnÝn sembolik anlamÝ ise, kitaplarÝn ieriÛi ile ilgilidir. Bu mŸhŸr, Kuran-Ý Kerim'in Allah' Ýn son kitabÝ ve son sšzŸ ve peygamberimizin de hatem-Ÿl enbiya olmasÝnÝ remzetmektedir. Yazar da, yayÝnladÝÛÝ tŸm alÝßmalarÝnda, Kuran'Ýn ve Resulullah'Ýn sŸnnetinin bu vasfÝnÝ kendine rehber edinerek, gayrÝ-Kurani dŸßŸnce sistemlerinin tŸm temel iddialarÝnÝ tek tek ŸrŸtmeyi ve o konu hakkÝnda kŸfrŸn mantÝklarÝnÝ tam olarak susturacak "son sšz"Ÿ sšylemeyi hedeflemektedir. ‚ok bŸyŸk hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'Ýn mŸhrŸ, bu son sšzŸ sšyleme niyetinin bir duasÝ olarak kullanÝlmÝßtÝr. TŸm bu alÝßmalardaki ortak hedef, ya dinden uzak kißilere Kuran'Ýn tebliÛini ulaßtÝrmak ve bšylelikle onlarÝ Allah'Ýn varlÝÛÝ, birliÛi ve ahiret gibi temel imani konular Ÿzerinde dŸßŸnmeye sevk etmek ya da mŸslŸmanlara bazÝ šnemli konular Ý hatÝrlatmaktÝr.

  • details
    • H A R U N YA HYA
  • reviews