Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah’a sonsuz şükürler olsun. O’nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. Yiice Allah’m […]

  • Arif TAŞDEMİR - İskender AKOT
Rate this post
about this book
  • overview

    GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah'a sonsuz şükürler olsun. O'nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti'ne olsun. Yiice Allah'm sayısız nimetleri karşısında, şükret-mek gayesiyle sonsuza kadar çaba harcasak dahi, en ufak bir nimetinin bile şükrünü ada etmekten aciz kal-dığımızı, itiraf etmekten başka bir çaremiz olmadığını görürüz. Allah'ı anmanın ve şükrünü yerine getirmenin yol-larmdan birisi de, Rabbimizin överek muhlis kıldığı kullarını, 0 yüce varlığın aynası konumunda olan bu tecelligahlan tanimak ve tamtmaktir. Bir takım insanlar vardır ki, dünyaya gelmeleri, yaşamaları ve ölümleri hiçbir şeyi değiştirmez; yaşa-yıp yaşamamaları arasında bir fark yoktur. Bir takım insanlar da vardır ki, tarihi, insanları ve hatta kendi döneminden sonraki toplulukları bile, bir güneş gibi aydınlatırlar. Bu örnek kişilerden biri de, Hz. Ebu'1-Fazl'il-Abbas (a.s)'dır. Bu yüzden Allah yolunda za-manın Jmamı Hz. Hüseyin (a.s) için her şeyini feda ederek o güneşi bir ay gibi takip eden, eşi az bulunan, bütün muhtaçlara hacetler kapısı olan, Hz. Ebu'l-Faz-I'il-Abbas (a.s)'ın faziletlerini içeren bu eseri yazmayı kendimize ilahi bir lütuf 7 bildik.

  • details
    • Arif TAŞDEMİR - İskender AKOT
  • reviews