el-Hasâis

el-Hasâis

TAKDIM Şüphesiz Islam dininin temel özellik ve niteliklerini anlamak için Kur’ân-ı Kerim’in yanında sünnet-i sahih-i Nebevî önemli yer tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, yüce yaratıcının kelâmı olması hase-biyle hiç kuşku ve şüphe götürmeyecek derecede hücciyet (delil) özelliğine sahiptir. Hücciyeti kesin olan bu kitap, Hz. Resulullah’a (s.a.a) Allah’m elçisi ve emini olmasi hasebiyle de itaati farz kil-mış, onun […]

  • Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (Tercüme ve Şerhi)
Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDIM Şüphesiz Islam dininin temel özellik ve niteliklerini anlamak için Kur'ân-ı Kerim'in yanında sünnet-i sahih-i Nebevî önemli yer tutmaktadır. Kur'ân-ı Kerim, yüce yaratıcının kelâmı olması hase-biyle hiç kuşku ve şüphe götürmeyecek derecede hücciyet (delil) özelliğine sahiptir. Hücciyeti kesin olan bu kitap, Hz. Resulullah'a (s.a.a) Allah'm elçisi ve emini olmasi hasebiyle de itaati farz kil-mış, onun emirlerini almamizi ve yasaklarından kaçınmamızı dinî bir vecibe olarak belirtmiştir. Bu nedenle Allah Resulü'nün sözleri Islâm'ı doğru anlama ve yaşamakta yol gösterici, güzel bir üsve ve örnektir. Ancak herke-sin bildiği gibi, Resulullah'tan sonra uzun bir sure hadis nakletme, çeşitli nedenlerle yasaklandı ve sonraki nesillere hadislerin tümü yaygın biçimde intikal etmedi. Gerçi Resulullah'ın (s.a.a) bir kısım sahabesi bu yasağa uymadı ama, büyük bir bölümü yasağa uya-rak Resul'ün değerli sözlerinin sonraki nesillere ulaşmasına engel oldular. Hadis nakli serbest olunca, hayatta olan sahabe babadan oğla/dosttan dosta anlatılan hadisleri açıkça anlatmaya başladı-larsa da, bu dönemde iktidarda olan Emevîsoyu ve saraydan bes-lenen hadis ravileri tarafından da uydurma ve mevzu hadisler ya-yılmaya çalışıldı. Öyle ki birçok Islâm âlimi, uydurma hadislerin sayısının sahihlerin birkaç kat fazlası olduğu görüşündedirler. Böyle bir ahlâk ve iman erozyonu karşısında ister Ehlibeyt, isterse güvenilir ve adil sahabî tarafından uydurma hadisleri ayık-lama çabaları başlatılmış ve sahih sünnetin ümmete ulaşmasına gayret sarf edilmiştir. Özellikle Kur'ân'da övülen ve Resulullah'ın (s.a.a) göz nurları olan Ehlibeyt'i, kimi zaman bizzat fizikîyok ediş-lerle (Kerbelâ olayı gibi), kimi zaman Peygamber minberinde la'n ederek, kimi zaman da onların düşmanlarını öven hadisler uydlira rak Islâm toplumuna tamamen unutturma çabalarına karşı gay-retli çalışmalara tanık olmaktayız. 16..el-Hasâis Tercüme ve Şerhi

  • details
    • Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (Tercüme ve Şerhi)
  • reviews