Kırk Hadis Şerhi

Kırk Hadis Şerhi

Yayımcının Notu Kırk Hadis, rabbanî alim ve arif İmam Humeyni’nin (r.a), çok önemli ve bereketli eserlerinden biridir. İmam bu kitabında Masum İmamlar‘dan (a.s) nakledilen kırk hadisi şerh etmiştir. “Kırk hadis” ile ilgili eserler geleneği eskiden beri din alimleri arasında yaygın olmuştur. İmam da selefin bu sünnetini ihya etmek için bu konuda mevcut kitabı yazmıştır. Bu […]

  • İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini Düzenleme ve Yayımlama Kurumu
Kırk Hadis Şerhi
3 (60%) 1 vote[s]
about this book
  • overview

    Yayımcının Notu Kırk Hadis, rabbanî alim ve arif İmam Humeyni’nin (r.a), çok önemli ve bereketli eserlerinden biridir. İmam bu kitabında Masum İmamlar‘dan (a.s) nakledilen kırk hadisi şerh etmiştir. “Kırk hadis” ile ilgili eserler geleneği eskiden beri din alimleri arasında yaygın olmuştur. İmam da selefin bu sünnetini ihya etmek için bu konuda mevcut kitabı yazmıştır. Bu kitap, dinin masum önderlerinin rivayetlerinde gerçekleri aramakta ve de ahlakî hatırlatmalar, irfanî ve felsefi esprilerle dolu bulunmaktadır. “Kırk hadis” genellikle içinde kırk hadisi veya hadisler hak-kında kırk bölümü barındıran kitapların genel adıdır. Kırk hadis yazma geleneği zahiren H. 4. asırdan itibaren başlamıştır ve de Arapça “Kitab’ul-Erbeiniyyat” diye meşhur olmuştur. Bu “Kırk Hadis” kitaplarının dayanağı ise bir çok yolla nakledilen şu meşhur hadistir: “Herkim ümmetim için dini işleri hususunda kırk hadis hıfzedecek olursa, Allah onu kıyamet günü fakihler ve alimler zümresinde haşreder.” Ebu Bekir Kelabazi (Ö. 990), Ebu Abdurrahman Selemi, Ebu Naim İsfahani, Şeyh Bahai ve diğer bazı büyük alimler de bu konuda büyük değerli eserler yazmışlardır. Her birisi de bu kitaplarını belli bir amaçla yazmışlardır. Ör-neğin birisi tevhit ile ilgili hadisleri, diğeri züht, farizeler ve öğütlerle ilgili hadisleri ve bir diğeri ise ibadetler ile ilgili hadisleri bir araya toplamıştır. Şeyh Bahai’nin Ehl-i Beyt yoluyla nakledilen kırk hadisi topladığı “Erbein” adlı kitabını, Şii alimlerinden ve de Şeyh’in öğrencilerinden olan İbn-i Hatun şerhetmiştir. İkinci Meclisi’nin “Erbein” adlı kitabı da “Kırk Hadis” hak-kında yazılmış Arapça detaylı bir şerhtir ve de yazarının ders notlarıdır. Şehid-i Evvel’in yazmış olduğu “Kitab’ul-Erbein” ise, şerh ve açıklama olmaksızın daha çok ibadetler ile ilgili kırk hadisi içermektedir. Ayrıca Nuruddin Abdurrahman Cami’nin yazmış olduğu Erbein kitabı da içindeki “kırk hadis” in manzum tercümesidir. Bu kitap aslında İmam’ın ders notları olup içeriğini Kum’daki Feyziye ve Molla Sadık medresesinde, öğrencilerine beyan etmiştir. Daha sonra da bu konuda bir kitap yazmayı kararlaştırmış ve de bu kitabı H. K. 1358 (1939) yılında sona erdirmiştir. Bu kitaptaki hadislerden otuz üç tanesi, helak edici ve kurtarıcı sıfatları beyan eden ahlakî hadislerdir. Son yedi hadisi ise inançlar ve öğretiler hakkındadır. İmam önce hadisi nakletmiş, sonra Farsça tercümesini yapmış, ardından bazen hadisin asıl kelimelerini, bazen de ifadelerinin ve kelimelerinin çoğunu şerh etmiştir. Ayrıca, hadisin anlamı hususunda, hadisin şerhi için faydalı olan esprilere işaret etmiştir. Kelimeleri şerh ettikten sonra da metni şerh etmeye koyulmuş ve birkaç bölüm halinde, hadisi şerh etmeye çalışmıştır.

  • details
    • İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini Düzenleme ve Yayımlama Kurumu
  • reviews