Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, […]

  • Mecme-i Cihani-i Ehl-i Beyt (a. s.)
Rate this post
about this book
  • overview

    Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, s. 371 ve c. 5, s. 182, 189 ve Mustedrek-i Hakim, c. 3, s. 109, 148, 533 vs. ) Mecme’nin önsözü Kültürlerin çatışma halinde bulunduğu günümüzde et-kin tebliğ metotlarından istifade ederek ideallerini yay-maya çalışabilen her mektep, hiç şüphesiz bu çağda öncü olacak ve dünya insanlarının düşünceleri üzerinde etkili olacaktır. İran’da İslam devriminin zafere ulaşmasından sonra bütün dünya insanlarının dikkatleri yeniden İslam, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a. s.) Üzerine çekilmiş oldu. Düş-manlar bu fikri ve manevi gücü kırmak, dostlar ve taraf-tarlar ise bu kültürel ve devrimci hareketin olgularına uyma ve bu olgulardan ilham alma amacıyla bu halis ve tarihi kültürün ümm’ül kura’sı  olan İran’a teveccüh et-meye başlamışlardır. Mecme-i Cihan-i Ehl-i Beyt (a. s.) İsmet hanedanının takipçilerinin dayanışma, fikir birliği ve işbirliğinin zaruretini derk ederek, dünya Şiileriyle ve şia âlimleri ile irtibatı sağlama, Şiilerin yaratıcı, etkin ve büyük gücünü aktivite etme bağlamında bu alanda da yepyeni bir adım attı; konferanslar, kitap yayımlama, önemli eserlerin çevirisini yapma ve Şii tefekkür alanında iletişimi sağlama ile Ehl-i Beyt’in (a. s.) Kültürünü ve halis Muhammedi (s. a. a.) İslam’ı yaymaya yöneldi. Allah’a şükürler olsun ki bu hassas ve kültürel katkısı bulunan meydanda da çok önemli adımlar atmış bulunmaktadır. Gelecekte de bu asil ve nurani hareketin daha da derinleşerek ve güçlenerek devam etmesi, günümüz dünyasının ve Kur’an ve Ehl-i Beyt’in berrak öğretilerine susamış olan bütün bir insanlığın bu mektebin maneviyat çeşmesinden ve bu velayete dayalı İslam ve irfani mektepten daha fazla yararlanmasını ümit etmekteyiz. Biz, Ehl-i Beyt kültürünün doğru, uzmanca, mantıki değerlere dayalı ve sağlam esaslar üzere sunulduğu tak-dirde; risalet hanedanı ve bilinç, hareket ve maneviyat bayraktarlarının mirasının kalıcı tecellilerinin bütün dünyaya gösterilmesinin ve modern cehaletten, diktatörlerin zorbalığından ve ahlak ve insanlığa aykırı kültürlerden bezmiş dünyayı “zuhur” ve İmam-ı Asr’ın (a. f.) küresel devletine susamış bir çağın eşiğinde yeniden ihya etmenin ve hayata döndürmenin mümkün olduğuna inanmaktayız.

  • details
    • Mecme-i Cihani-i Ehl-i Beyt (a. s.)
  • reviews