MÜSNED

MÜSNED

Önsöz   Muhterem Okuyucu, Elinize sunduğumuz bu kitap; îmam-i Azam Ebû Hanife Hazret-‘ lerinin, mezhebine kaynak olarak aldığı hadislerin mecmuudur. 1974 senesinde Muhammed Selim Köse Hocamız bize tercüme edip sunduğu zaman sevincimin zirvesini yaşadım. Bir yandan, îmam-ı Azam’ın içtihad ve görüşlerini toplayan El-îhtiyar,- diğer taraftan, içtihat ve görüşlerine mesned teşkil eden ayetten sonra peygamber buyruğu […]

  • musned_ ebu hanife
Rate this post
about this book
  • overview

    Önsöz

      Muhterem Okuyucu, Elinize sunduğumuz bu kitap; îmam-i Azam Ebû Hanife Hazret-' lerinin, mezhebine kaynak olarak aldığı hadislerin mecmuudur. 1974 senesinde Muhammed Selim Köse Hocamız bize tercüme edip sunduğu zaman sevincimin zirvesini yaşadım. Bir yandan, îmam-ı Azam'ın içtihad ve görüşlerini toplayan El-îhtiyar,- diğer taraftan, içtihat ve görüşlerine mesned teşkil eden ayetten sonra peygamber buyruğu hadisler. Bunun bir naşir için ne olduğunu takdir edersi­niz. Yalnız, bu bizi kısa bir müddet sevindirdi. Kitabı okumadan al­mıştım. Okuduğumda, birçok türkçe noksanlıkları gördüm. Bu ki­tabı böyle neşretmek okuyucuya eziyet olurdu. Kitabı alıp Yüksek İslâm Enstitüsü Dr. asistanlarımızdan birisine verdim. İki sene son­ra bu günkü şekliyle huzurunuza kitabı sunmak nasip oldu. Dr, Asistan arkadaşıma kendi isminin kitaba yazılmasını iste­diğimde bana: — Evet kitaba Rmeğim geçti, çeşitli nüshalarla karşılaştırdım. Fakat, bazı hadislerde nüsha farkları gördüm. Bunlar ise bir dokto­ra tezi olarak ele alınırsa daha faydalı olur. Bu çalışmayı yapma za­manım olmadığından ismimi koymayınız ricasında bulundu. Biz de ricasına hürirsten koymadık. Üzerimde titizlikle durulması gereken (bir ©sendi. Her kelimesi peygamberin dilindendi. Bunu ce+fel-kalem atklarmaik olamazdı. Asistan ankadaşımızın da uyarısını değerlendirerefk, mötânierin tü­münü, Ali Ans'lan hocaya götürüp 'baştan sona tetkik ettirdim. Bu­nunla da yetinmeyip Ali Fikri Yavuz Ihoca'dan da tetiknik -emmesini ri­ca, ettim, her iki hocanın da meitiin üzerinde ittafafkından sonra bas­maya cesaret etötim. Her ilki 'hocaya huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Hadisoi Dr. AHkadaşımın "titizliğine hayranım. Böyle bir eser nüsha faıMarmı da igöze alaraflc *tenlciitli ve -şerhli olmalıydı. Ama elde (metıin az eser ortada yok. Biz bu eseri metni İle sunarken, ge­lecek nesillere örnek, araştırmalarına ikaynak, yeni şerhlere ve ye­ni tenkitlere açılklık getirsin, gencimiz, ihtiyarımız, ıfcalefbemiz ve ho­camızın, bilhassa Hanefi mezhep mensuplaannm.mezhebinin dayan­dığı hadisleri bilsin istedâfk. Bunun yanmda, şerhe ımuhıtaç hadâislerisn şeitoini ikısa dipnotlar­la belirttik. Aliyyül Kârî Hazretlerinin Müsnöt şerha esas alınarak terceme edüen bu eserde hatalarımızdan Allah'a, sevablariıu -^ian Resûlullahm şefaıatma sığınır, Ümmet-i mü'mine hayırlı olmasını dilerim.

  • details
    • musned_ ebu hanife
  • reviews