safvetutefasir

safvetutefasir

Bismillâhirrahmânirrahîm Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Kısa Hayat Hikayesi: 1. Muhammed Ali, Şeyh Muharanıed Cemil’in oğlu olup 1930 yılında Hleb’de dünyaya geldi. Suriye vilâyetlerinden biri olan Halep, ilim ve âlimleri ile meşhur bir şehirdij. 2. Sâbûnî, ilim ehli olarak tanınan bir ailedendir. Babası Şeyh Mu­hammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini, dil ve dinî ilimlerde söz […]

  • Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî'ni
Rate this post
about this book
  • overview

    Bismillâhirrahmânirrahîm Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî'nin Kısa Hayat Hikayesi: 1. Muhammed Ali, Şeyh Muharanıed Cemil'in oğlu olup 1930 yılında Hleb'de dünyaya geldi. Suriye vilâyetlerinden biri olan Halep, ilim ve âlimleri ile meşhur bir şehirdij. 2. Sâbûnî, ilim ehli olarak tanınan bir ailedendir. Babası Şeyh Mu­hammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini, dil ve dinî ilimlerde söz sahibi idi. Sâbûnî'nin ataları arasında da, seçkin ilim adamları vardır. 3. Müellif,  Osmanlılar döneminde de aynı adla anılan Hüsreviyye İlahiyat Lisesi'nde dinî ve modem ilimleri okudu. Kendisi karma bir kültüre sa­hip; olup dinî ve pozitif ilimleri bu kültür içerisinde birleştirmiştir. 4. İlahiyat Lisesi'ni başarı ile bitirince, Suriye Vakıflar Bakanlığı adına, bir ilim heyeti içinde Ezher Üniversitesi'ne' gönderildi. Ezher, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tahsilini yapıp yüksek derece ile, diploma alarak 1952 yılında buradan mezun oldu. Sonra, konu ihtisası ve hâkimlik üzerine   mastır yaptı ve 1954 yılında mezun oldu. 5. Sonra Suriye'ye döndü ve genel liseler, devlet okulları ve bazı dinî okullarda, "Din Eğilimi" derslerine öğretmen tayin edildi. Daha sonra, Mekke-i Mükerreme'deki İlahiyat ve Eğitim Fakültelerine öğretim üyesi olarak davet edildi. Bunun üzerine, 1962 yılında, Kur'an İlimleri, tefsir ve hadis dersleri profesörü olarak Hicaz'a gitti. Burada 25 sene öğretim üyeliğinde buludu ve birçok eğitici ve öğretici yetiştirdi. 6. Üç yıl önce, Mekke-i Mükerreme Ünımü'l Kura Üniversitesi'nde, "İlmi Araştırmalar ve İslâm Kültürünü İhya" merkezinde yeni bir göreve atandı. Hâlen bu göreve devam etmektedir. 7. Eserleri: Müellifin, Kur'an ilimleri, tefsir ve hadis alanında 25 den fazla eseri vardır. Bazıları şunlardır: Revâiu'l-beyân fî tefsîr-i âyâti'l-ahkâm (2 cilt), Safve-tu't-tefâsîr (3 cilt), et-Tibyân fî ulûmi'l-Kur'ân, en-Nubuvve ve'l-enbiyâ, Muhta-sar-ı İbn Kesîr (3 cilt), Muhtasaru't-Taberî, el-Mevâris fi'ş-Şerîati'1-Tslâmiyye, Tenvîru'I-ezhân min tefsîri ruhi'l-beyân ve diğerleri.[1

  • details
    • Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî'ni
  • reviews