SAHİH-İ MÜSLİM

SAHİH-İ MÜSLİM

SAHİH-İ MÜSLİM TERCÜME VE ŞERHİ Kuruluşundaki gayeye uygun olarak Şirketimiz ticarî kazanç ve kâr’ı dü­şünmeden Muhterem Halkımız ve Okurlarımıza yeryüzünde Kur’an-ı Azimüşşa-mmızdan sonra mevsukiyeti bakımından en sağlam bulunan iki Sahih’den, Müs­lim Sahihi’nin Şerhi’ni hazırlatıp basmak sureti ile istifadelerinize arz etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Sahih-İ Müslim’in tercümesi daha evvel çıkmışsa da bu sa­dece tercemedir. […]

  • SAHİH-İ MÜSLİM
Rate this post
about this book
  • overview

    SAHİH-İ MÜSLİM TERCÜME VE ŞERHİ Kuruluşundaki gayeye uygun olarak Şirketimiz ticarî kazanç ve kâr'ı dü­şünmeden Muhterem Halkımız ve Okurlarımıza yeryüzünde Kur'an-ı Azimüşşa-mmızdan sonra mevsukiyeti bakımından en sağlam bulunan iki Sahih'den, Müs­lim Sahihi'nin Şerhi'ni hazırlatıp basmak sureti ile istifadelerinize arz etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Sahih-İ Müslim'in tercümesi daha evvel çıkmışsa da bu sa­dece tercemedir. Çıplak terceme ise böyle ana kaynak eserlerde bazı ahvalde faydadan ziyade zarar ika eder. Zira; bazı hadîslerin mensuh olanları vardır. Bunların hükümleri kalkmıştır. Bize delil olamazlar, keza te'vil ve tahsis edi­lenleri, mecaz manâda kullanılanları, muaraza halinde bulunanları, manâsı müş-kil yahut müteşabih olanları vardır. Bunlar hiçbir zaman kuru bir terceme ile ifade edilemez ve hükümlerini anlamak da çok zordur. Eserimizde ise; hadîs­lerin Râvileri, sebebi vürûdlan, bunlardan çıkan hükümler, ülemânm bu husus-daki görüşleri nakil ve izah edilerek tevillere meydan bırakılmamıştır.

  • details
    • SAHİH-İ MÜSLİM
  • reviews