Şİİ İMAMİYE’NİN İNANÇ ESASLARI

Şİİ İMAMİYE’NİN İNANÇ ESASLARI

ÖNSÖZ   Elinizdeki küçük kitap, seçkin bir Şii bilgini olan ve “Şeyh Sadûk” adıyla tanınan Ebu Câfer Muhammed İbn Ali İbn Babeveyh el-Kummi‘nin “Risa1etu’l-İ’tikadati’l-İmâmiyye”başlıklı meşhur ve zamanımızda dahi önemini ve değerini muhafaza eden risalesinin tercümesidir.   Şeyh Sadûk, Şii-İmâmiyye ( 12 İmam Şiası ) fırkasınca “en büyük” olarak vasıflandırılan “dört kitab” (el-Kutubu’l-Erba’a)’ın birini yazanlardandır. Bilindiği […]

  • Şeyh Sadık (306-381)
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ

      Elinizdeki küçük kitap, seçkin bir Şii bilgini olan ve "Şeyh Sadûk" adıyla tanınan Ebu Câfer Muhammed İbn Ali İbn Babeveyh el-Kummi'nin "Risa1etu'l-İ'tikadati'l-İmâmiyye"başlıklı meşhur ve zamanımızda dahi önemini ve değerini muhafaza eden risalesinin tercümesidir.   Şeyh Sadûk, Şii-İmâmiyye ( 12 İmam Şiası ) fırkasınca "en büyük" olarak vasıflandırılan "dört kitab" (el-Kutubu'l-Erba'a)'ın birini yazanlardandır. Bilindiği gibi bunlardan ilki, hem ilk Şii hadislerini, hem de tevhid, nübüvvet ve imâmet konularını ve usûl ve füru'u ile fıkhi esasları ihtiva eden "el-Kâfi"dir; Muhammed b.Yakûb el-Kuleyni (329/ 940-41) tarafından yazılmıştır. İkincisi" Men-lâ-yahzuruhu'l­fakih"dir. Yazarı, hayatı ve eserleri hakkında biraz sonra bilgi vereceğimiz Şeyh Sadûk (381/991)'dur. Üçüncüsü de "el-İstibsar fi-mahtulife mine'l­Ahbâr"; dördüncüsü ise" Tehzibu' l-A hkâm " dır. Her ikisinin yazarı Muhammed b. Hasan et-Tusi (640/ 1067-8)'dir. Şiilerce "reisu'l--muhaddisin" olarak görülmesine; ilk Şii bilginler arasındaki büyük şöhretine; kendinden sonraki Şii muhaddis ve kelamcılarına kuvvetle tesir etmesine ve birçok eserinin bulunma­sına rağmen, Şeyh Sadûk Ebu Cafer Muhammed b.Ali b. e1-Huseyn b. Mûsâ İbn Bâbeveyh el-Kum­ mi'nin hayatı hakkında maalesef geniş bilgilere sahip değiliz.

  • details
    • Şeyh Sadık (306-381)
  • reviews