İslam kaynakları

 • Maad veya Allah’a Dönüş – 2
  Maad veya Allah’a Dönüş – 2
  Rate this post

  Maad veya Allah’a Dönüş – 2

  Kur’an’ı Kerim insanları sürekli düşünmeye ve akıllarını kullanmaya davet eder. Bu semavi kitap düşünce, şuur, basiret, dirayet, tedbir ve benzeri sözcüklerle insanların düşünmesini ve akıllarına başvurmasını takdir ve teşvik etmiştir. Kur’an’ı Kerim’in büyük müfessirlerinden Allame Tebatebai’nin beyan ettiği üzere Kur’an’ı Kerim ayetlerinde en az 300 kez insanlar düşünmeye davet edilmiştir. Bu arada üzerinde düşünülmesi gereken […]

 • Maad veya Allah’a dönüş – 1
  Maad veya Allah’a dönüş – 1
  Rate this post

  Maad veya Allah’a dönüş – 1

  Maad, varlık âleminin en kader belirleyici hakikatlerinden biridir ve Kur’an’ı Kerim’de tevhidden sonra hiç bir konu Maad kadar vurgulanmamıştır. Maad veya Allah’a dönüş başlıklı sohbetimize boyunca fani dünyada hayat ve yaşamın ölüm anına kadar geçen süresini, ardından berzah âlemi, kıyamet gününü, amel mektubu, sırat köprüsü ve mizanı, cismi ve ruhi Maad, Maad’ın vuku bulma ihtimali […]

 • Ölümle Başlayan Yolculuk
  Ölümle Başlayan Yolculuk
  Rate this post

  Ölümle Başlayan Yolculuk

  Elinizdeki kitap, ayet ve hadislerden esinlenerek ölüm sonrası hayatı ve berzah âleminde ruhların durumunu, akıcı ve anlaşılır bir üslûpla anlatmaktadır. Yazar, bu kendine has anlatım tarzında, yüce Allah’a kulluğun sonucu olan fazilet ve takvayı “Hâdi”, günahın sonucu olan çirkinlik ve kötülükleri ise “Siyah” isimli arkadaşında canlandırmıştır. İnsanların, ibadet ve günahlarının neticesi olarak berzah âleminde karşılaşacakları […]

 • Konu el-Berzeh Berzah-Kabir alemi
  Rate this post

  Konu el-Berzeh Berzah-Kabir alemi

  el-Bihar, 6/202, 8. Bölüm, Ahval’ul Berzeh ve’l-Kebr el-Bihar, 6/282, 9. Bölüm, Cennet’ud Dünya ve’n-Nariha bak.  el-Kebr, 427. Konu; el-Keffare, 462. Konu; ez-Zenb, 1387. Bölüm 347. Bölüm Berzah Kur’an: “Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah vardır.” bak. Al-i İmran, 169-171; Müminun, 99-100; Gafir, 11 1.    Ali b. İbrahim şöyle diyor: “Berzah […]

 • Konu el-Beda Beda İnancı
  Rate this post

  Konu el-Beda Beda İnancı

  el-Bihar, 4/92, 3. Bölüm, el-Beda-i ve’n-Nesh bak.  Ma’rifet, 2643. Bölüm 335. Bölüm Beda 1.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah beda ile ululandığı gibi hiçbir şeyle ululanmamıştır.” 2.    İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah’a beda gibi hiç bir şeyle ibadet edilmemiştir.” 336. Bölüm […]

 • Ölüm sonrası hayat ve niteliği
  Ölüm sonrası hayat ve niteliği
  Rate this post

  Ölüm sonrası hayat ve niteliği

  Önsöz Ölüm sonrası hayat ve niteliği… Ölüm yolculuğunun başlamasıyla bedenlerin çürüyüp toprak oluşu ve bu arada ruhlar… Ruhların başına neler gelecek? Berzah denilen alemde ruhlar ne yapacak, nelerle karşılaşacak? Uyuyarak mı, yoksa nimet veya azap görerek mi kıyameti bekleyecekler? Sahi, sorgu-sual meleklerinin, ruhları hesaba çekmesi nasıl gerçekleşecek?! Aslında bu ve benzeri sorular, hemen herkesin kafasını […]

 • KIYAMET ALÂMETLERİ
  Rate this post

  KIYAMET ALÂMETLERİ

  1- Kummî kendi tefsirinde babasından, o, Süleyman b. Müs-lim el-Haşşab’dan, o Abdullah b. Cerih el-Mekki’den, o Ata b. Ebi Ri-yah’dan, o da Abdullah b. Abbas’tan şöyle rivayet eder: Resulullah efendimizle (s.a.a) birlikte Veda Haccını yerine getiriyorduk. O sırada Resulullah (s.a.a) Kâbe’nin kapısına tutundu ve yüzünü bize çevirerek şöyle buyurdu: “Size kıyametin işaretlerini haber vereyim mi?” […]

 • RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş
  Rate this post

  RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş

  Yayıncının Önsözü Şüphesiz İslam hüküm ve inançlarının doğruluğu, bunların ve özellikle gayp ve gelecekle ilgili şeylerin, muteber İslami kaynaklarda gelmiş olmasına bağlıdır. İmamiyye Şiası, gaybi konulardan ve kıyamet olayla-rından sayılan ric’at inancına da muteber kaynaklarda Resulullah’tan (sallallah’u aleyhi ve âlih) ve onun Ehlibeyt’-inden (aleyhimusselam) nakledilen sahih ve mütevatir hadislerle delil getirmiştir. Ayrıca bu mektep, ric’atin […]

 • AHİRET MENZİLLERİ
  Rate this post

  AHİRET MENZİLLERİ

  İÇİNDEKİLER Önsöz    4 BİRİNCİ BÖLÜM    6 ÖLÜM    6 İKİNCİ BÖLÜM    17 KABİR    17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    32 BERZAH    32 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    43 KIYAMET    43 BEŞİNCİ BÖLÜM    49 KABİRDEN DİRİLMEK    49 ALTINCI BÖLÜM    53 TARTI (AMELLERİN TARTILMASI)    53 YEDİNCİ BÖLÜM    64 HESAP    64 SEKİZİNCİ BÖLÜM    67 AMEL DEFTERLERİ    67 DOKUZUNCÜ BÖLÜM    71 SIRAT KÖPRÜSÜ    71 SON BÖLÜM   […]

 • Kabir ziyaretinin felsefesi nedir ve kabir ziyaretinin şer’î ve dini dayanakları nelerdir
  Rate this post

  Kabir ziyaretinin felsefesi nedir ve kabir ziyaretinin şer’î ve dini dayanakları nelerdir

  Tarihte yer aldığına göre Resul-i Ekrem (s.a.a)’in vefatından sonra, bir Arap, Medine’nin dışından şehre geldi, Peygamber’in kabrinin kenarına oturdu ve bu ayeti okudu: “Onlar (münafıklar), kendilerine zulüm ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulurlardı.” Sonra, o yabancı Arap şöyle dedi: “Ey Peygamber! Buraya […]

 • Berzah ve Berzahi Hayat Nedir?
  Rate this post

  Berzah ve Berzahi Hayat Nedir?

  Berzahi Hayatın Gerçek Olduğunun Delili Nedir? Cafer Sübhani Tebrizi Ölümün hakikati nedir? Acaba ölüm, hayatın sonu mudur yoksa ölüm başka bir alemde yaşamaya açılan bir pencere midir? Cevap: İnsanın ölümünden sonraki hayatı hakkında bilgi sahibi olmak çoğu insanların ilgi duyduğu önemli hususlardan biridir. İnsanlar genellikle ölümün hakikatinin ne olduğunu bilmek arzusu içindedir. Acaba ölüm hayatın […]

 • AMELLERİN KARŞILIKLARININ VERİLMESİ
  Rate this post

  AMELLERİN KARŞILIKLARININ VERİLMESİ

  Yüce Allah kur-anı kerimde şöyle buyurmaktadır: Size dokunan bütün musibetler, ellerinizin kazandığı şeylerden dolayıdır. (Allah) Birçoğunu da bağışlamaktadır. Giriş Amellerin karşılıklarının verilmesi ya da genel bir ifadeyle amellerin sonuçları konusu, gerçekleşmesi kesin olan yaratılış yasalarından biridir. Yani, insan iyi ya da kötü, yaptığı işlerin sonucunu kesinlikle görecektir. İyi işin sonucu, işin neticesi olan ödül olmaktadır. […]

 • Ahiret
  Rate this post

  Ahiret

  BİRİNCİ BÖLÜM: ÖLÜM Bu Yolculuğun İlk Konağı Ölümdür Bu konağın sarp ve meşakkatli akabeleri (yolları) vardır. Biz şimdi onun iki akabesine değineceğiz: Birinci akabe ölüm sekaratı (sarhoşluğu) ve can verme zorluğudur. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki: “Yan çizip kaçmakta olduğun o ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip çattı.” (1) Bu akabe, her taraftan sıkıntı […]

 • Acaba Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?
  Rate this post

  Acaba Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

  İslami filozoflar, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim u ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp durur.” Şimdi şu soru akla takılmaktadır ki acaba ayette yer alan bakıştan […]