İslam kaynakları

 • Şefaat
  Şefaat
  3.2 (64%) 5 votes

  Şefaat

  İhtilaf insanların tabiatından kaynaklanan bir durumdur; Allah Teala güzel ihtilafların iman çerçevesinde kalmasını ister; işte bu nedenle şimdiye kadar ihtilafa düşen kişilerin tümünün kabul ettiği sabit bir ölçü yoktur. Oysa Allah Teala, insanlar ihtilaf ettikleri konuda müracaat etmeleri için Kur’an’ı indirdi.[Bakara, 213] Bu eşsiz hak dışında dünya işleri hiçbir şeyle yoluna girmez. Mutlak tevhid kuralı […]

 • Mezheplerde Mehdilik
  Mezheplerde Mehdilik
  3.8 (76%) 5 votes

  Mezheplerde Mehdilik

  Gayba ve gaybla ilgili hakikatlere inanmak peygamberlerin ilahi davetlerinin ekseni olup vahy ve nübüvvete imanın gereklerindendir. Nitekim Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde Kur’an “gayba inananlar için hidayet edici bir kitap” olarak tanıtılmıştır: “Bu bir kitaptır ki, kendisinde şüphe yok. Takva sahipleri için de yol göstericidir. Onlar, gayba inanırlar.” [Bakara-2]

 • Teravih Namazı
  Teravih Namazı
  5 (100%) 1 vote

  Teravih Namazı

  İhtilaf insanların tabiatından kaynaklanan bir durumdur; Allah Teala güzel ihtilafların iman çerçevesinde kalmasını ister; işte bu nedenle şimdiye kadar ihtilafa düşen kişilerin tümünün kabul ettiği sabit bir ölçü yoktur. Oysa Allah Teala, insanlar ihtilaf ettikleri konuda müracaat etmeleri için Kur’an’ı indirdi.[Bakara, 213] Bu eşsiz hak dışında dünya işleri hiçbir şeyle yoluna girmez. Mutlak tevhid kuralı […]

 • Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  2.5 (50%) 2 votes

  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi

  “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebu Bekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiç bir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim, ondan yüz çevirdim. Şıkşıkiye Hutbesi Şıkşıkiye hutbesi (Arapça: الخطبة الشقشقية), Nehcü’l Belağa’nın en meşhur […]

 • Medeniyetler Çatışması
  Medeniyetler Çatışması
  Rate this post

  Medeniyetler Çatışması

  Kadir Akaras Medeniyetlerin çatışması ve medeniyetlerin uzlaşması; bu günlerde sıkça duyduğumuz kavramlardır. Eskiden beri siyaset erbabının kullandığı kavramlara hep şüpheyle bakarım ve bu bakışım hiçbir zaman değişmeyecektir de. “Önyargılısın” diyebilirler belki; ancak siyasete hâkim olan etik(!) kültür değişmedikçe, ben de bu görüşümü sürdüreceğim. Bir bakın siyaset dünyasının kullandığı kavramlara: Demokrasi, insan hakları, özgürlük, hukuk vs… […]

 • Mezhepler Arası Yakınlaşmanın Önündeki Engeller
  Mezhepler Arası Yakınlaşmanın Önündeki Engeller
  Rate this post

  Mezhepler Arası Yakınlaşmanın Önündeki Engeller

    Müslüman âlim ve düşünürlerin mezheplerin yakınlaşması yönünde gösterdikleri çabalar ve bu süreçte ortaya koydukları diyalog dili bu alanda önemli gelişme ve kazanımların elde edilmesini sağlamıştır. Gerçekte böyle bir sonucun elde edilmesini mümkün kılan şey İslam dinin temel metinleri ve önderlerinin bu yöndeki teşvik ve yönlendirmeleri olmuştur. Biz gösterilen çabalar sonucu ulaşılan bu makul diyalog […]

 • Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
  Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
  Rate this post

  Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri

  Tek bir cümle ile Şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kâmil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye çalışmışlardır. Onlar bütün güçleriyle güvenilir ve […]

 • Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri
  Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri
  Rate this post

  Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri

  Kuşkusuz İslami mezhepleri yakınlaştırma hususunda en önemli sorumluluk düşünürlere ve âlimlere aittir. Zira bu grup bir tarafta Allah Resulü (s.a.a)’in varisleri, risaletin tebliğcileri ve gelecek neslin yetiştiricileri olmakla beraber bir taraftan da İslami mezhepleri yakınlaştırma meselesini daha iyi bildikleri için birliğin oluşması yolunda en önemli etkiye sahip kimselerdir. Düşünürlerin ve âlimlerin aşağıdaki hususlarda rollerini ifa […]

 • İhtilaftan İtilafa İslami Mezhepler
  Rate this post

  İhtilaftan İtilafa İslami Mezhepler

    İslam’ın en önemli özelliği müspet anlamda gerçekçi olmasıdır. Yani İslam insanın ontolojik gerçeğini resmi bir şekilde tanıyıp tekâmülü için olası programları düzenler. İslami Realizm İslam’ın en önemli özelliği müspet anlamda gerçekçi olmasıdır. Yani İslam insanın ontolojik gerçeğini resmi bir şekilde tanıyıp tekâmülü için olası programları düzenler. İlahi ilmin yol göstericiliği ile ihtiyaç ve sorunlarını […]

 • Rafizi ve Rafizilik
  Rafizi ve Rafizilik
  Rate this post

  Rafizi ve Rafizilik

  “Firavun ordusundan 70 kişi Firavunu rafz ederek (terk ederek) Hz. Musa’ya (a.s) katıldılar. Bunlar, Hz. Musa’nın kavmindekilerden daha çok dinlerinde sabit ve sağlamdılar ve ayrıca Harun’u sevmekteydiler. Daha sonra Firavun onlara Rafızi lakabını taktı. Sonra Hz. Musa’ya (a.s) şöyle bir vahiy geldi: bu ismi Tevrat’ta onlar için kaydet ve ben bu ismi onlar için seçtim.” […]

 • Alevi İslam İlmihali
  Alevi İslam İlmihali
  Rate this post

  Alevi İslam İlmihali

  Hamd, âlemlerin Rabbi Allâh’adır. Allâh’ın selâmı, rahmeti, bereketi ve tüm güzellikler, O’nun habîbi; başımızın tâcı, gönlümüzün ilâcı, gözümüzün nûru, insanlığın surûru, nebî ve resullerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’e, O’nun pâk, temiz Ehl-i Beyt’ine, seçkin ashâbına, tüm enbiyâ ve mürselîn ile evliyâ, esfiyâ, evsıyâ, şühedâ, sâlihîn ve müminlerin üzerlerine olsun. Ebedî lanet ve azâp da, Allâh’a […]

 • Gaybi Haberler
  Gaybi Haberler
  Rate this post

  Gaybi Haberler

  Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi: İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: “Hz. Peygamber (s.a.a) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu: Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber’i görmemiş ve imam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar […]

 • Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
  Rate this post

  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı

  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı Hz. Fatıma, “yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne, yüce bir erdeme, parlak bir üstünlüğe, misk kokan bir nefese, cesur bir yüreğe, bitmek nedir bilmeyen bir heyecana, yüksek bir hamiyet duygusuna, kendini beğenmişlikten uzaklığıyla hayranlık uyandıran bir izzete sahipti. […]

 • Masum İmam’ın Gerekliliği
  Masum İmam’ın Gerekliliği
  Rate this post

  Masum İmam’ın Gerekliliği

    Ayetullah Muhammed İmami Kaşanî Şiisiyle, Sünnisiyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüşbirliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir birçok hadis ve rivayet naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim, diğer semavi kitaplarda olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın […]

 • Ehl-i Beyt’i Tanıyalım
  Ehl-i Beyt’i Tanıyalım
  Rate this post

  Ehl-i Beyt’i Tanıyalım

 • Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
  Rate this post

  Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

  Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu dünyada diğer dinler bir yana, İslam toplumunda hatta Şii dünyasında bile yeterince tanınmamış ve zihinlerde doğru bir tasviri oluşmamıştır. Tabiri caizse dostlarının medh-ü sena ve ağlamalarının arkasında gizli […]

 • Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
  Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
  Rate this post

  Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler

 • Ehl-i Beyt’e Doğru
  Ehl-i Beyt’e Doğru
  Rate this post

  Ehl-i Beyt’e Doğru

  On dört Masum-i pak ve On iki İmam’dan oluşan Ehl-i Beyt, öyle bir Ehl-i Beyt’tir ki, Allah Teala onları beğenmiş, onları makam ve mevkilerini yüceltmiştir. Allah ve Resulü onları sevmiş, onlar da Allah ve Resulü’nün emirlerine uyarak bu sevgiye layık olmuşlardır. Bunun içindir ki, Ehl-i Beyt hakkında Kuran-ı Kerim’de sayısız ayetler oldupu gibi, Resul-i Ekrem’den […]

 • Fatımet-uz Zehra (s.a.)’ın Kısaca Hayatı
  Rate this post

  Fatımet-uz Zehra (s.a.)’ın Kısaca Hayatı

    Kimlik bilgisi Adı : FATIMA Künyesi:Ummu Ebiha Lakabı: Zehra Baba adı :Muhammed (s.a.a) Anne adı: Hatice Doğum yeri: Mekke Doğum tarihi: 20 C. Ahır bisetin 5.yılı Peygamber’e (s.a.a) olan yakınlığı: Kızı Şehadet yılı :11 hk.Peygamber’in vefatından 75 gün veya 6 ay sonra Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Ashabtan bazılarının Peygamber’in vefatından sonra […]

 • Fâtıma (s.a.)
  Rate this post

  Fâtıma (s.a.)

  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Fâtıma, Resûl-i Ekrem’in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem’in (S.A.) Nûrundan olan Emîr’ul-Mü’minîn Ali’nin (a.s.) zevcesi, Ehl-i Beyt İmamlarının annesi, Hadîce-i Kübra’nın, o Muhterem Anne’nin kızıdır. Ehl-i Beyt’ten bahsedildiğinde, bazıları bilmezlikten, bazıları maalesef Hayr’ı seçmedikleri için, derhal şu itirazı ileri sürerler: Ali, Fatıma, Hasan ve Huseyn’in […]

 • Page 1 of 712345...Last »