İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • NAMAZIN HİKMETİ
   Rate this post

   NAMAZIN HİKMETİ

   KEVSER SÛRESİ Rahman, Rahim Allah’m Adiyla “Şüphesiz biz, sana Kevser’i verdik. Şu hâlde Rabbin için namaz kil ve tekbir alirken, namazda ellerini boğazma kadar kaldir. Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandir.” TAKDIM Bilindiği üzere Islâm dininde ibadetin özel bir yeri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de de belirtildiği gibi insanlar ve cinler ibadet etmek için yaratılmıştır. […]

  • AYETULLAH UZMA   SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ
   Rate this post

   AYETULLAH UZMA   SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ

   Bu kitap, Ayetullah Uzma Seyit Ali Hüseyni Sistani’nin Kum bürosu tarafından H.1425 tarihinde, Stare matbaasında 23. basımı yapılan, (964-484-066-66) Isbn numaralı nüshası üzerinden tercüme edilmiştir. Alulbeyt Yayıncılık

  • HAC AMELLERİ
   HAC AMELLERİ
   Rate this post

   HAC AMELLERİ

   HACCIN FARZ OLUŞU Aşağıdaki şartlara sahip olan her mükellefe hac farzdır. Farz oluşu ise; Kurân ve sünnetle sabit olmuştur. Hac dinin erkânından olup vacip oluşu ise dinin vazgeçilmez emirlerindendir. Sabit olduğuna inanarak yerine getirmemek, büyük günahlardan sayılır. Şüpheye dayanmadıkça haccın farz oluşunu inkâr etmek küfürdür. Yüce Allah kendi kitabında şöyle buyuruyor: “Ona bir yol bulup […]

  • Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük
   Rate this post

   Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük

   Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük Ramazan Ayı’nda sık sık duyduğumuz ve her zaman anlamını merak ettiğimiz bazı sözcükler vardır. Örneğin Ramazan, Oruç, Yevmi Şek, Kefaret, Fitre… gibi sözcüklerin anlamlarını çoğunlukla bilmemekteyiz. Biz ABNA.İR olarak Ramazan Ayı’nda sık sık duyacağımız bu sözcüklerden dokuz tanesini siz okuyucularımız için seçerek anlamlarını ve kullanıldıkları yerleri ile birlikte […]

  • FARZ NAMAZLAR
   Rate this post

   FARZ NAMAZLAR

   Ehl-i Beyt mektebine göre farz namazlar sırasıyla şöyledir: 1- Yevmiye namazı denen günlük beş vakit namazlar. 2- Ayet namazı denen güneş, ay tutulması, zelzele olması ve insanların gelinin korkmasına yol açan şiddetli gök gürültüsü, şimşek çakması ve benzeri olayların meydana gelmesi münasebetiyle farz olan iki rekatlık namaz. 3- Kabe’yi tavaf etmek sonucu farz olan iki […]

  • Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)
   Rate this post

   Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)

   Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2) Namaz, insanın diğer amel ve ibadetlerinin kabul veya reddedilmesini sağlayan en önemli ibadettir. Bu ibadette insan, rabbiyle münacat ve huzu ile meşgul olmaktadır. Namaz tüm zaman ve mekanlarda özel öneme haizdir. Ancak namaz, ibadet ve kulluk ayı olan Ramazan Ayında daha başka bir öneme sahiptir… Eğer […]

  • KURAN’DA VE SÜNNET’TE KORKU VE SEFERİ NAMAZI
   KURAN’DA VE SÜNNET’TE KORKU VE SEFERİ NAMAZI
   Rate this post

   KURAN’DA VE SÜNNET’TE KORKU VE SEFERİ NAMAZI

   KURAN’DA VE SÜNNET’TE KORKU VE SEFERİ NAMAZI 101- Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Zira kâfirler, size apaçık düşmandırlar. 102- (Ey Muhammed!) Sen içlerinde bulunup da onlara namaz kıldırmak istediğin zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan […]

  • el-Mizanda abdest ayetinin aciklamasi
   Rate this post

   el-Mizanda abdest ayetinin aciklamasi

   6- Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızın bir kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızın bir kısmını meshedin. AYETİN AÇIKLAMASI “Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman…” Ayetin orijinalinde geçen “kumtum” fiilinin mastarı olan “kıyâm” kelimesi, “ilâ” harf-i cerriyle geçişli kılındığı zaman, bazı zamanlar sözü edilen şeyin istendiğinden kinaye olur. […]

  • Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)
   Rate this post

   Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)

   Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1) Ehli sünnetin üzerinde önemle durduğu konulardan biri teravih namazıdır. Şia mezhebinde ise bu namazın bir meşruiyeti yoktur. Bilakis bu namazı bazı sahabelerin bidatlerinden bilmektedir. Teravih kelimesi tervihe kelimesinin çoğulu olup Ramazan Ayında dört rekat nafile namazını kıldıktan sonraki dinlenme ve istirahat için oturmak anlamına gelmektedir. Ehlibeyt Haber Ajansı […]

  • MUT’A NİKÂHI
   Rate this post

   MUT’A NİKÂHI

   Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber Efendimiz’e, onun pâk ve temiz Ehl-i Beytine, seçkin sahâbesine ve onları kendilerine rehber ve kılavuz edinen herkese salât ve selâm olsun. “İslam ümmetinin, mevcut olan bütün […]

  • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2)
   Rate this post

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2)

   Fakihlerin Fetvaları… Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2) 1-İmam Malik ve üstatları Yahya b. Said Ensarî, İbn-i Müseyyib ve İbn-i Ömer, ‘Peygamber’in minberinin çıkıntısına el sürmek caizdir’ fetvasını vermişlerdir.[1] 2-“İshak b. İbrahim” şöyle diyor: “Hacının Medine’ye gitmesi, Mescid-i Nebevi’de namaz kılması ve Peygamber’in (s.a.a) ravzasına bakması daha sonra Peygamber’in (s.a.a) kabrine, minberine ve oturduğu yere; […]

  • Ehlibeyt mektebinin farkı…
   Rate this post

   Ehlibeyt mektebinin farkı…

   Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

  • Taklit mercilerin fetvasına göre…
   Rate this post

   Taklit mercilerin fetvasına göre…

   Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

  • Kabir Ziyaretleri Caiz midir / Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kabrinin Ziyareti
   Rate this post

   Kabir Ziyaretleri Caiz midir / Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kabrinin Ziyareti

   İmlerin görüşü: Kabir Ziyaretleri Caiz midir / Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kabrinin Ziyareti Kastalani[1] ve İbn-i Hacer el-Cevheru’l-Munazzam da[2] şöyle yazmışlardır: “İbni Teymiye, ister ziyaretçi Peygamber’in (s.a.a) kabrini ziyaret kastıyla sefere çıksın isterse ziyaret kastı olmasın, Peygamber’in (s.a.a) kabrini ziyaret etmeyi yasaklamış ve haram etmiştir.” Her halûkarda İbn-i Teymiyye Peygamber’in (s.a.a) kabrinin ziyaretini haram bilir. İbn-i […]

  • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)
   Rate this post

   Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)

   Allame Murtaza ASKERİ Halife Ömer’in İki Muta Hakkındaki İçtihadı Ömer, muta haccını ve muta nikahını yasaklamıştır. Bu onun içtihadi meselelerinden sayılır. İbni Ebi’l Hadid Nehc’ül Belağa’nın şerhinde, Ahmed de müsnedinde Cabir b. Abdullah el-Ensari’den şunları söylediğini rivayet etmişler.” Resulullah (s.a.a) döneminde muta haccını ve nikahını yaptık. Ömer gelince bizi mutadan menetti ve biz de vazgeçtik. […]

  • MÜT’A NİKÂHI
   Rate this post

   MÜT’A NİKÂHI

   MÜT’A NİKÂHI I.BÖLÜM MÜT’A NİKÂHI A. GİRİŞ İslâm Medenî Hukûku’nda süre ve mahiyet bakımından başlıca iki tür nikâhtan söz edildiğini hemen herkes bilir. Bunlardan birisi, taraflardan birisi ölünceye veya talâk (boşama) vukû bulana dek devam eden {Süresiz Nikâh}, öbürü ise belirli bir süre için yapılan {Süreli Nikâh}. Bunlardan ilkine “müebbed nikâh” ve “dâimî nikâh”, ikincisine […]

  • Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyti’nin Diliyle
   Rate this post

   Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyti’nin Diliyle

   Oruç Hakkında Her Şey Orucun Farz Oluşu / Orucun Fazileti / Orucun Farz Kılınışının Hikmeti / Oruç Kalkandır / Oruç Bedenin Zekâtıdır / Oruçlu Kimsenin Fazileti / Faydasız Oruç / Müstehap Oruç Tutmaya Teşvik / Kalbin Orucu / Orucun Adabı / Sıcak Havada Oruç Tutmanın Fazileti / Kışın Oruç Tutmanın Fazileti / Her Ayda Üç […]

  • Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü
   Rate this post

   Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü

   Hiç şüphesiz İslam Fıkhında hayvanın yenilebilmesi için; kesimin özel bir şekilde olması ve bir takım şartlara riayet edilmesi gerekir. Ehl-i Beyt Mektebinin fıkhına göre, hayvan kesme şu şekilde olmalıdır: Hayvanın boğazındaki dört büyük damarı boğazdaki çıkığın (gırtlağın) altından kesmek gerekir ve keserken şu şartlara da riayet edilmelidir. 1- Hayvanı kesen adam Müslüman olmalıdır ve Peygamberi’nin […]

  • Şefaat
   Rate this post

   Şefaat

   Şefaat Hüseyin Çaça “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının. O’na yaklaşmaya vesile arayın..” (Maide/35). Şefaat konusu kelam ve akait ilminde en önemli ve en çok tartışılan konulardan biridir. Şefaatin manası, köken olarak şefi den alınmıştır çift anlamına gelir.  Dini terim olarak şefaat; Allah dostlarının arabulurcuğuyla, müminlerin günahlarının bağışlanmasına denir. Öyle ki günahkâr olan kişinin […]

  • Bir çift sözüm var dostlar!
   Rate this post

   Bir çift sözüm var dostlar!

   Bir çift sözüm var dostlar! Musa Ayaztekin Gönül erbabının özlem ve hasretle beklediği günlere yavaş yavaş yaklaşmaktayız. Mübarek üç aylar… Büyük üstatlar ahlak derslerinde bazen şöyle bir tabirde bulunur: Nice kimseler vardır namaz niyaz ehlidir ancak bir sonraki namaz vaktinin girmesini hiç istemezler. Yani sadece bir vazife ve o vazifenin ifasıdır onun için söz konusu […]

  more