İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Humus Farz mıdır?
   Humus Farz mıdır?
   Rate this post

   Humus Farz mıdır?

     Humus konusu da şia ve Ehl-i sünnet’in ihtilaf ettikleri konulardan birisidir. Leh ve aleyhlerinde herhangi bir hüküm vermeden önce konu hakkında kısa bir açıklamada bulunmamız gerekir. Kur’an-ı Kerim’le başlayalım; Allah-u Teâla Kur’an-ı Kerim’in Enfal suresinin 41 ayetinde şöyle buyuruyor. “Biliniz ki, kazandığınız her şeyin beşte biri Allah’ın, Resulünün, Peygamber’in yakınlarının, yetimlerin, fakirlerin ve yolda […]

  • NAMAZIN GERÇEĞİ
   NAMAZIN GERÇEĞİ
   Rate this post

   NAMAZIN GERÇEĞİ

   ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah­tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • Cebir Ve Tefviz İnancı
   Rate this post

   Cebir Ve Tefviz İnancı

   Cebir ve tefviz inancı; sadece Müslümanlara özel bir inanış değildir; birçok din, ideoloji ve filozofun kabul ettiği bir inançtır. Fakat her düşünce sistemi bunu kendisine göre tanımladığından, bu hususta değişik yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu hassas konuyu doğru bir şekilde anlaya bilmek için, akli ve fikri olgunlukla birlikte, doğru açıklamaya da ihtiyaç vardır. Yeterince akli kemale […]

  • EHLİBEYT MEKTEBİNE GÖRE NAMAZ REHBERİ
   Rate this post

   EHLİBEYT MEKTEBİNE GÖRE NAMAZ REHBERİ

   ÖNSÖZ İslâm dininin temel ilkelerinden biri de namazdır. Namaz, imanın ölçütü ve takvalıları tanımanın vesilesidir. Namaz, dinin dalgalanan bayrağı; namaz kılanlar ise, onun maneviyatı sayesinde güvencede olanlardır. Namaz, Allah’ı anmak için yapılan ibadettir. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben, yalnızca ben Allah’’ım. Ben’den başka ilâh yoktur; şu hâlde bana ibadet et ve […]

  • Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?
   Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?
   Rate this post

   Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?

   Allame Şerefuddin İslam âlimlerinin, abdestte ayağı meshetme yahut yıkama hususunda görüş farklılıkları vardır. Ehl-i Sünnet âlimleri ve özellikle Ehl-i Sünnet’in dört mezhep imamı, abdestte ayağın yıkanmasını farz-ı ta’yinî bilirler. Zeydiyye imamlarından Davud bin Ali ve Nasirulhak, abdestte ayağı hem yıkamayı, hem de meshetmeyi farz olarak kabul etmişlerdir. [1] Ama Ehl-i Sünnet âlimlerinden bazıları, [2] bu […]

  • ŞİÂ SECDE İÇİN NİÇİN MÜHÜR KULLANIYOR?
   Rate this post

   ŞİÂ SECDE İÇİN NİÇİN MÜHÜR KULLANIYOR?

   Şiî Müslümanlar, secdeyi mühür denen basılmış bir toprak parçasının üstünde ifa ederler. Bu toprak çoğu zaman Irak’ın Kerbelâ kentinden getiriliyor. İslam’ın beş önemli mezhebinden olan Şiî Caferî fıkhına göre secde, yiyecek ve elbiselerin dışında, pak toprağın ya da toprakta biten tabiî bir maddenin üstünde yapılmalı. Buna göre secdenin toprak, tas, kum ve çimen üstünde yapılması […]

  • Ehli Beyt ve Namaz
   Rate this post

   Ehli Beyt ve Namaz

   Giriş Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin savaşının en çetin muharebe gecelerinden birinde Leylet’ul-Harır’de, savaşın, amansız şekilde sürmesine ve bizzat Hz. Ali aleyhisselam’ın da savaşa katılmasına ve şiddetle çatışmasına rağmen teheccüt namazını bile terk etmedi ve meydanda gece namazını kıldı.[1] Yine Sıffin savaşında bir başka gün, İbn-i Abbas, Hz. Ali aleyhisselam’ın meydanın ortasında bir […]

  • FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2
   FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2
   Rate this post

   FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2

   haram alış verişler necis şeylerİn alım satımı Soru 1: Avlanma dairesinin ve bölgedeki çiftçilerin, otlak ve tarlaları korumak için avladıkları yabani domuzları, etlerini konserve yaparak Müslüman olmayan ülkelere ihraç etmek amacıyla satın almak caiz midir? Cevap: Müşteri Müslüman olmasa da domuz etinin insanların gıda olarak yararlanması amacıyla alım satımı haramdır. Fakat bunun hayvan yemi veya […]

  • RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   Rate this post

   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Merhum Şeyh Saduk, muteber bir senet ile İmam Rıza’dan (a.s), o da babalarından onlar da Hz. Emir-ül Muminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir; buyurdu: Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: “Ey insanlar, Allah’ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte, öyle bir ayki Allah katında en üstün aydır. […]

  • İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK
   Rate this post

   İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK

   İnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur. Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı çıkmamış, aksine ona […]

  • Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği
   Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği
   Rate this post

   Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği

   Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyti’ne ve Allah’ın lâneti onların tüm düşmanlarına olsun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bahtiyarım.

  • EZAN
   Rate this post

   EZAN

   Ezan şöyle okunur : ALLAH-UEKBER (4 defa) EŞHEDU EN LAİLAHE İLLELLAH (2 defa) EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa) EŞHEDU ENNE E(LİYYEN WELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama okunması iyidir.-(2 defa) HAYYE E(LE-S^ S^ALAH (2 defa) HAYYE E(LE-L FELAH (2 defa) HAYYE E(LE H^AYR-İL E(MEL (2 defa) ALLAH-U EKBER (2 defa) LA İLAHE İLLELLAH […]

  • NAMAZA HAZIRLIK
   Rate this post

   NAMAZA HAZIRLIK

   Namaz kılan kimse, namazının doğru olması için aşağıda açıklanan şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu şartlar şöyledir: 1-Taharet 2-Namaz kılınan elbise ile ilgili şartlar 3-Namaz kılınan yer ile ilgili şartlar 4-Namaz vakitleri 5-Kıble Bunları sırasıyla aşağıda açıklayacağız: TAHARET Taharet iki yolla olur: 1- Abdest 2- Teyemmüm ABDEST Abdestli Olmayı Gerektiren Ameller 1- Cenaze namazı dışında bütün […]

  • ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
   Rate this post

   ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

   “Ey inananlar, oruç sizden öncekilere farz edildiği gibi size de farz edilmiştir ki, şayet sakınırsınız. (Oruç,) sayılı günlerdir. İçinizden biri hastalanır yahut yolculukta olursa, (orucunu yer,) sonra başka günlerde onun sayısıca oruç tutar. Kime oruç zor gelirse (her gün için) bir yoksulu doyurur. Her kim çok hayır yaparsa bu onun için daha hayırdır. Fakat eğer […]

  • İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ
   Rate this post

   İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ

   İSLAM’IN TOPLUMSAL EKONOMİK DÜZENİ 1-İslamî İktisadın Nizamı İslam’ın toplumsal ekonomik düzeninden maksat; vahiy ve ilahî talimatlar yoluyla son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.a) vasıtasıyla bizlere ulaşan ahkâm ve şer’î kanunların bütünüdür. İktisat, lügatta; “kasede” maddesinden türeyip, “orta yol”, “haddi aşmamak” ve “kolay yol” manasına gelmektedir. “Muktesid”; “mutedil” ve “iktisad” da “itidal” manasınadır. İslam’ı kayıttan maksat da, […]

  • Velayet-i Fakihin Delilleri
   Rate this post

   Velayet-i Fakihin Delilleri

   Velayet-i Fakihin Kavramsal Tanımı Arapça dilinde velayet, “veliye” kökünden türemiş olup büyük Arap lügat bilginlerinin de itiraf ettiği üzere bu kök bir tek anlama gelmektedir. “veliye” kelimesinin anlamı yakınlıktır.[1] Arapça dilinde “veliyy” kelimesi için ise üç anlam tespit edilmiştir: 1 – Dost 2 – Seven 3 – Yardımcı Velayet kelimesi için de bütün bunların yanı […]

  • MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA
   Rate this post

   MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA

   “Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder…” ifadesiyle başlayıp “Allah, bilendir, halimdir”ifadesiyle son bulan iki ayet, bu surenin sonunda yer alan “Senden fetva isterler. De ki: “Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor” ifadesiyle başlayan ayet ve bunlara ek olarak “Ana-babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır…” ayeti ve […]

  • En Güzel İbadet Namaz
   En Güzel İbadet Namaz
   Rate this post

   En Güzel İbadet Namaz

     İnsan yaratanı tanıdıkça bir sevgi oluşur kalbinde. Bu sevgi, Allah’ın yüceliği karşısında kulun tapınmasını, kulluk sunmasını ve gönül saygısıyla eğilmesini gerektirir. Namaz, insanın Rabbi huzurunda göstermiş olduğu kulluğun bir tecellisi ve simgesidir. Allah’a kul olan ve bu kulluğa can-u gönülden iman eden biri, O’nun emirleri karşısında teslimiyet sunar; huzurunda tazim ile eğilir; secdeye kapanır; […]

  • EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ
   EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ
   Rate this post

   EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ

   TAKDİM Ömründen bir hayli asır almış dünyamızda yaşayan Benî Adem, yüz yıllardır hakikati ararken serap peşine düşmüş ve dünyamız kadar yaşlanarak yorgun düşmüştür. Kimi zaman nef-sinin esiri olmuş, kardeşini öldürmüş; kimi zaman Karun’un sarayını ve sermayesini görüp “Keşke bizim de bunca servetimiz olsaydı!” diyerek değerlerini saray ve sermaye üzerine kurmuş-tur; ancak çok geçmeden bir depremle, […]

  • İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN
   İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN
   Rate this post

   İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN

   ŞAH ANLAMI ÜZERİNE İTLİĞİN İçinde yaşadığımız toplum ve hayatın çeşitli alanlarındaki etkin güçler arasındaki etki-tepki ilişkileri, bizleri kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklara ve çatışmalara sürükler. İçimizden birinin elindeki menfaat kaynağına başkası ya ortak olmak veya o menfaati tek başına elde etmek ister. Bunun için menfaatin çekiciliğine kapılan kişi onun ilk sahibi ile çatışmaya girer. Bu çatışmaların ortadan […]

  more